©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- : » - - «. ]  : [ 1646 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

:

»-

-

«.]

 :

[1646.

bu Musa ( l- ari)  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “ ari camaat

gec r (evl rin ) daxil olub Quran oxudu u zaman m n onlar  s sl rind n

tan ram. Onlar gec  vaxt  Quran oxuduqlar  zaman m n onlar n s si il

hans  evd  qald qlar  bilir m. Halbuki onlar n gündüz vaxt  hans  evd

qald qlar  görmür m. Onlar n aras nda H kim adl  birisi var. O, (h mi )

atl lara v  ya dü

 rast g ldikd  onlara dey rdi: “Dostlar m siz  onlar

gözl

yinizi  mr edirl r.” ( l-Buxari, 4232)-

:

.]

 :

[1647.

vay t edilir ki,  bu Musa  demi dir: “Xeyb r f th edildikd n sonra biz

Pey mb rin  yan na g ldikd  o, (q nim tl rd n) biz  pay ay rd  v  bizd n

ba qa bu q

nin  ahidi olmayan heç bir k  pay ay rmad .” ( l-Buxari, 4233)

24-cü f sil. 

(Sonradan)

 yerinyetiril n ümr 

(ziyar ti)

 - :-

:

.]

 :

[1648.

vay t edilir ki, ibn Abbas

 demi dir: “Pey mb r  ihramda ik n Mey-

mun  il  nikah ba lad  v  ihramdan ç xd qdan sonra onun yan na girdi. (Mey-

mun

 g linc ,) o, S rif1

 deyil n yerd  v fat etmi dir.” ( l-Buxari, 4258)

1

 M kk  yax nl nda yer.hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

650

25-ci f sil.am diyar nda ba  vermi  Mutdöyü ü -:-

:

:»

«

 ..

]

 :[

1649.

vay t  edilir  ki,  Abdullah  ibn  Öm r

 demi dir: “Pey mb r  Mut

1

gönd rdiyi orduya Zeyd ibn Haris ni ba  t yin etmi  v  demi dir: “Zeydöldürüls , C ri, C r d  öldürüls , Abdullah ibn R vahan  (ba  t yin

ed rsiniz).”

Abdullah ibn Öm r demi dir: “Bu döyü

 m n d  h min orduda idim.

(Döyü

n  sonra)  biz  C r  ibn   bu  Talibi  axtar b  onu  öl nl rin  aras ndatapd q v  onun b

nind  doxsandan çox q nc, ox v  niz  yaras  oldu unu

gördük.” ( l-Buxari, 4261)

26-c  f sil.Pey mb rin  Usam  ibn Zeydihur qatl lar n üstün  gönd rm si -:-

:

 .:

»

« .

.

] :

[

1650.

vay t edilir ki, Usam  ibn Zeyd

 demi dir: “(Bir d ) Pey mb r  bi-

zi Hur

 gönd rdi v  biz sr tezd n dü

 hücum edib onlar  dar-

mada n etdik. (Döyü snas nda) m n  nsardan olan bir  shab  il  birg

nd n olan birisin  çat b onu yaxalad qda o adam: “L  ilah  ill llah”-dedi. (Bunu e id nd )  nsardan olan  shab  ona d ym di, m n is  mizra-

mla onu vurub öldürdüm. Biz (M din

) g ldikd  bu x

r Pey mb -

 çatd  v  (m

): “Ey Usam ! (Adam) “l  ilah  ill llah” dey nd n sonra

n  onu  öldürmüs n?!”  Dedim:  “O,  (m nd n)  qorunmaq  üçün  bel   dedi.”

Pey mb r  bunu o q

r t krar etdi ki, m n h min gün

k müs lman

oldu uma pe man oldum.” ( l-Buxari, 4269)

-

 :

.]

 :

[1651.

vay t edilir ki, S

 ibn  kva  demi dir: “M n Pey mb rl

 birlik-


 yeddi döyü

 i tirak etmi m. Habel  onun gönd rdiyi,  bu B kr v

1

 Mut  döyü ü milad tarixi il  629-cu ild  olmu dur.651

Usam nin növb  il  ba

q etdiyi bel  d st nin t rkibind  doqquz yürü

 i tirak etmi m.” ( l-Buxari, 4270)27-ci f sil. Ramazanda

(M kk nin)

 f th edilm si - :-

-

-.

]

 :[

1652. 

bn Abbas

 r vay t etmi dir ki, Ramazan ay nda Pey mb r  on minlik

(ordu) il  M din

n (M kk


) yürü  etdi. Bu, onun M din

 g li ind n

kkiz il yar m sonra olmu dur. Pey mb r  yan ndak  müs lmanlarla

birlikd  M kk

 yola dü dü. Yol boyu h m özü, h m d  onun  shab ri

oruc tutmu dular. N hay t, g lib K did  – Usfan v  Qudeyd aras nda yerl -

n bir çe

 – çatd qda ham  orucunu açd .” ( l-Buxari, 4276)-

:

.]

 :

[1653.

vay t edilir ki, ibn Abbas

 demi dir: “Pey mb r  Ramazan ay nda

Huneyn  yola dü dü.  shab rd n kimisi oruc tutmu , kimisi d  oruc tut-

mam

. Pey mb r  dsin  mindikd  bir qab süd v  ya bir qab su g -

tizdirib onu ovucuna, yaxud d

sinin üstün  qoydu, sonra camaata n

r

sald . Onda oruc tutmayanlar oruc tutanlara: “Orucunuzu aç n!”– dedil r.”l-Buxari, 4277)

28-ci f sil. Pey mb r

(M kk nin)

 f thi günü bayrahara sancm? -:-

:

 . .

 .

:»

«

 . .

 .


hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

652

 .

 .:

»

« .

 .

:»

«

 ..

:

.]

 :

[1654.

vay t edilir ki, Urva ibn Zubeyr

 demi dir: “Pey mb r (M kk nin)

thi ilind  (M din

n) yola dü dü. Bu x

r qurey lil

 yeti diyi zaman

bu Süfyan ibn H rb, H kim ibn Hizam v  Budeyl ibn V rqa yola ç b Pey-

mb rin  bar sind  m lumat toplama a ba lad lar. Onlar bir müdd t yol

getdil r v  n hay t, g lib

rruz-Z hran vadisin

1

 çatd lar. Bir d  gör-dül r ki,  rafatda olan ocaqlar

2

  qr  ocaqlar  görünür.   bu  Süfyan  dedi:

“Bu n dir? Bu, lap 

fatdak  ocaqlara b nz yir.” Budeyl ibn V rqa dedi:

“(Dey


n bu,) B ni Amr q bil sinin ocaqlar r.”  bu Süfyan dedi: “Amr

(o ullar n) say  bundan azd r.” Bu vaxt Pey mb rin  göz tçil rind n

zil ri onlar  görüb arxalar nca g ldil r v  onlar  tutub Pey mb rin  hü-

zuruna  g tirdil r.  Orada   bu  Süfyan   slam   q bul  etdi.  O,  ç b  getdikd

Pey mb r   Abbasa  dedi:  “Da   keçidin   çatd qda   bu  Süfyan   l ngit  ki,

müs lmanlar  gör  bilsin.” (H min yer  çatd qda) Abbas onu l ngitdi. El

bu vaxt q bil r d st -d st  onun qaba ndan keçib getm

 ba lad . Pey-

mb r  d  onlar n aras nda idi. Birinci d st  keç rk n  bu Süfyan dedi:

“Ey Abbas, bunlar kiml rdir?” Abbas dedi: “Bu,  ifar (q bil sidir).”  bu

Süfyan dedi: “M n hara,  ifar q bil si hara!” Sonra Cuheyn  q bil si keçdi

bu Süfyan ( vv lkin ) b nz r sözl r söyl di. Sonra S d ibn Huzeyn q -

bil si keçdi v  o (yen ) buna b nz r sözl r söyl di. Sonra Suleym q bil si

keçdi v  o (yen ) buna b nz r sözl r söyl di. N hay t, heç vaxt b nz rini

görm diyi bir q bil  keçdi.  bu Süfyan: “Bunlar kiml rdir?”- dey  soru du.

Abbas dedi: “Bunlar  nsard r. Ba lar nda duran bayraqdar is  S d ibn Uba-

dir.” Bu vaxt S d ibn Ubad  dedi: “Ey  bu Süfyan, bu gün 

tli bir


sava  günüdür, bu gün K

 (yan nda döyü

k bel ) halal olacaq.”  bu

Süfyan dedi: “Ey Abbas, (dey

n, bu gün) h lak olaca

z bir gündür!”

Bunun ard nca d st r aras nda  n azsayl  d st  g lib keçdi. Pey mb r

 onun  shab ri bu d st

 idil r. Pey mb rin  bayra

 Zubeyr ibn

vvam da

rd . Pey mb rbu Süfyan n qar

ndan keç rk n  bu

Süfyan (ona) dedi: “Bilirs nmi S d ibn Ubad  n  dedi?” Pey mb r  soru -

du: “N  deyib ki?”  bu Süfyan dedi: “Bel -bel !” Pey mb r  buyurdu:

“S d s hv deyir,  ksin , bu, Allah n K

nin  an  göyl

 qald rd  bir

gündür. Habel , K

nin üstün  örtük sal naca  bir gündür.” Sonra Pey-

mb r  bayra

n H cuna sanc lmas

mr etdi.”

(Urva demi dir): “Abbas Zubeyr ibn  vvama dedi: “Ey  bu Abdullah!

Pey mb r  s

 bayra

 bax buraya sancmamr etdi.”

1

 309-cu h disin qeydl rin  bax.2

 Bel  ki, h cc ziyar ti  snas nda hac lar 

fatda çox sayda ocaqlar yand rard lar.

653

(Urva demi dir): “H min gün Pey mb r  Xalid ibn V lid  M kk

rin yuxar  t

find n, K da istiqam tind n daxil olma

mr etdi. Pey-

mb r  özü is  (M kk

) Kudadan daxil oldu. H min gün Xalid ibn V -

lidin d st sind ki atl lardan ikisi – Hubey  ibn  l-

r v  Kurz ibn Cabir  l-

hri öldürüldü.” ( l-Buxari, 4280)-

:

.]

 :

[1655.

vay t edilir ki, Abdullah ibn Mü ff l  demi dir: “M kk nin f thi günü

n Pey mb rin  d

sinin üstünd  oturub z ngul

1

 vuraraq “ l-F th”sur sini oxudu unu gördüm.

r camaat ba ma y lmasayd  m n d  Quran  onun kimi z ngul

vuraraq oxuyard m”. ( l-Buxari, 4281)

-

:

:[

j

kl

nm

Z[

!

"#

$

%&

'

(Z

.

] :

[

1656.

vay t  edilir  ki,  Abdullah  ibn  M sud  demi dir: “M kk nin f thi günü

Pey mb r  M kk

 daxil olduqda K

nin  traf nda üç yüz altm  büt

var idi. Pey mb r

lind ki a acla onlar  vurub y xma a ba lad  v  bu ay -

ri oxudu: 

“Haqq g ldi, batil puç olub getdi”2. “Haqq g ldi. Batil onaqar 

 n  ortaya bir  ey

 ç xarar, n  d onu

 qaytara bil r”3.

 ( l-Buxari, 4287)

29-cu f sil --

:

 . .

:

»«

 .

1 Z ngul : iki qon u tonun tez t krar ndan 

 g n titr k s s. Dig r h disd  Müaviy  ibn Qurra

bu  h disi  r vay t  etdikd

öb   ondan  soru mu dur  ki:  “Abdullah  ibn  Mü ff l

 z ngul ni nec

vurard ?” Müaviy  d  bunu s sl ndirib demi dir: “

” üç k .” S hih  l-Buxari, 7540.

Aliml r Pey mb rin  Quran oxuyark n  sla z ngul  vurmad

, bu h disd  is , d

nin üstünd

oldu undan avazla oxudu u ay rin bu cür s sl ndiyini demi r.

2

 “ l- sra” sur si, 81.3

 “S ba” sur si, 49.hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

654

 .

.]

 :

[1657.

vay t edilir ki, Amr ibn S

 demi dir: “Biz yol k nar ndak  suyun

ba nda ik n yan

zdan karvanlar keçirdi v  biz onlardan soru urduq: “N

olub insanlara? N  olub insanlara? Kimdir bu adam?” Onlar deyirdil r: “Bu

adam iddia edir ki, Allah onu pey mb r gönd rmi  v  ona v hy (nazil) et-

mi dir v  ya filan  eyi ona v hy etmi dir.” (O vaxt) m n bu k lm ri

1

yad mda saxlay rd m. (Onlar) sanki m nim q lbim  hopdurulurdu. (Bir çox)bl  g linc , onlar  slam  q bul etm yi M kk nin f thin

k gecikdirir

 deyirdil r: “Onu h mq bil ri il  yaln z burax n. 

r onlara qalib g -

rs , dem k, o,  sil pey mb r imi .” M kk  f th olunduqdan sonra is  bü-

tün q bil r  slam  q bul etm

 t sdil r. Atam m nim h mq bil rimd n

qabaq  slam  q bul etmi  v  (Pey mb rin  yan ndan ) qay td qda demi di:

“Vallahi, m n  sl Pey mb rin  yan ndan g lir m. O buyurur ki: “Filan na-

maz  filan vaxt q n, filan namaz  da filan vaxt q n! Namaz vaxt  yeti dik-

, qoy biriniz azan versin v  Qurandan  n çox (ay ) bil niniz d  siz  namaz

ld rs n.” (H mq bil rim bel  bir adam) axtard lar, lakin Quran  m nd n

çox bil n bir kims  tapa bilm dil r. M n (Quran ay rini) karvanla g lib-

ged n adamlardan öyr nmi dim. El  bu s

bd n d  h mq bil rim m ni

özl rin  imam t yin etdil r. H min vaxt m nim alt , yaxud yeddi ya m var-

.  ynimd  d  olduqca göd k bir bürünc k var idi. M n s cd

 getdikd


bürünc yin  yi yuxar  qalx rd  (v  üstüm aç rd ). O zaman q bil mizd n

olan bir qad n dedi: “B lk  imam

n ay b yerl rini ört siniz, biz onu gör-

k!” (Bu sözd n) sonra h mq bil rim parça al b m nim üçün (uzun)

bir köyn k tikdil r. M n (o vaxt) bel  bir köyn yim oldu una sevindiyim

r heç bir  ey  sevinm mi dim.” ( l-Buxari, 4302)30-cu f sil. Uca Allah n:“...Huneyn gününd  siz  köm ketmi di. O zaman çoxlu unuzaalud  oldunuz...” ay sind n“Allah Ba layand r, R hm-lidir” ay sin  qr2 - ::

[

uwv

x

yz

Z

 :

[

,

-Z

-

:

:.

]

 :[

1

 Y ni camaat n n ql etdiyi ay ri.2

 Uca Allah buyurur: 

“H qiq n, Allah  ks r döyü rd , habel  Huneyn gününd  d  siz  köm ketmi di. O zaman çoxlu unuza alud  oldunuz, amma bu 

sizin kar za g lm di. Yer üzü, geni liyinbaxmayaraq, siz  dar g ldi, sonra geriy  çevrilib qaçd z. Sonra Allah Öz Elçisin  v  möminlminlik nazil etdi, gör  bilm diyiniz döyü çül r gönd rdi v  kafirlzab verdi. Budur kafirl rinzas . Bundan sonra is  Allah ist diyinin tövb sini q bul ed r. Çünki Allah Ba layand r, R hm-lidir.”

 “ t-Tovb ” sur si, 25-27.

655

1658.

vay t edilir ki,  smail demi dir: “M n Abdullah ibn  bu  uf nin

lin-

 bir çap q gördüm. Dedi ki: “Bu, Huneyn günü Pey mb rin  yan ndaolark n ald m z rb nin izidir.” ( l-Buxari, 4314)

31-ci f sil.  vtas1 döyü ü - :-

:

 . .

 .

 . .

 .

 :»

«

 .:

»

« .

 .

:»

«.

] :

[

1659.

vay t edilir ki,  bu Musa  demi dir: “Pey mb r  Huneyn döyü ünü

ba a çatd rd qdan sonra  bu Amirin ba

 alt nda  vtasa qo un gönd r-

di.  bu Amir orada Dureyd ibn Simm  il  qar -qar ya g ldi. (Bu döyü

)

Dureyd öldürüldü v  Allah onun t fdarlar  m lub etdi.” Pey mb rni d

bu Amirl  birg  gönd rmi di. (Döyü

) Cu mi (deyil n birisi)

oxla  bu Amiri dizind n yaralad  v  ox onun dizind  ili ib qald . M n onun

yan na g lib dedim: “ mi, kim vurdu s ni?” O m

 h min adam  göst rib

dedi: “Budur m ni vuran qatil.” M n onun üstün  cumub ona çatd m. O

ni gör nd  dönüb qaçma a ba lad . M n d  onun dal nca qaçd m v  ona

dedim: “Utanm rsanm ? (Cür tin çatm r) dayanasan?” (Bunu e id nd ) o

dayand , biz q ncla biri-birimiz  z rb  endirdik v  m n onu öldürdüm.

Sonra (g lib)  bu Amir  dedim: “Allah s nin dü

nini öldürdü.” O dedi:

“Bu oxu dart ç xs n.” M n oxu dart b ç xartd qda yaradan qanl  çirk axd . O

dedi: “Qarda  o lu, m nim salam

 Pey mb

 çatd rarsan v  dey rs nki,  m nim  üçün  ba lanma  dil sin.”  Sonra   bu  Amir  m ni  camaata  ba

yin etdi v  az müdd t keçdikd n sonra v fat etdi. M n geri qay td qda g -

lib Pey mb rin  evin  daxil oldum. Pey mb r  üstü xurma lifl rind n

toxunmu  v  üstün  nazik örtük s rilmi  bir çarpay da uzanm

.  pl r

onun kür yind  v  böyründ  iz buraxm. M n h m bizim, h m d

bu

Amirin ba na g nl ri ona danm. (Dedim: “Ya R sulullah,  bu Amir)

dedi: “Pey mb

 dey rs n, m nim üçün ba lanma dil sin.” Onda

1

 H vazin q bil sind  yerln bir vadi.

hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

656

Pey mb r  su g tizdirib d st maz ald , sonra  ll rini (göy ) qald b dedi:“Allah m, qulun  bu Amiri ba la!” (Pey mb r

ll rini el  qald rd  ki,

tta) m n onun

 qoltu unun a

 gördüm.

 O davam edib dedi: “Alla-

m, Qiyam t günü onu yaratd n insanlar n bir çoxundan üstün et!” M n

dedim: “(Ya R sulullah,) m nim üçün d  ba lanma dil .” Pey mb r

(dua edib) dedi: “Allah m, Abdullah ibn Qeysin günahlar  ba la v  Qiya-

t günü onu olduqca 

fli bir m qama çatd r!” ( l-Buxari, 4323)

32-ci f sil.

(Hicr tin)

 s kkizinci ilindvval ay nda olmu  Taif döyü ü -:-

 :

  .:

»

«.]

 :

[1660.

vay t edilir ki, Ummu S

 demi dir: “(Bir d  Hit adl ) bir xonsa

1

nim yan mda ik n Pey mb r  iç ri girdi v  (bu xonsan n) Abdullahibn  bu Umeyy

2

 bel  dediyini e itdi: “Ey Abdullah, r sabah Allah

siz  Taifi f th etm yi n sib ed rs , s n  eylan n q

 keçirm

 çal .


Çünki o, (q z o q

r toppu dur ki,) ön t

find n (onun b

ninin) dörd

qat , arxa t

find n is  s kkiz qat  görünür.” (Bunu e id nd ) Pey mb r

(Ummu S

) buyurdu: “Bel ri sizin yan za g lmlidirl r.” ( l-

Buxari, 4324)-

:

»«

 .

 -:

»«

 .

:»

«

 . .

]

 :[

1661.

vay t edilir ki, Abdullah ibn Öm r

 demi dir: “Pey mb r  Taifi mü-

hasir


 ald qdan sonra heç bir  ey  nail olmad qda dedi: “

r Allah ist -

, biz (M din

) qay daca q.” Bu (söz)  shab

 a r g ldi v  onlar de-

dil r: “Do rudanm  biz bu (

ri) f th etm

n ç b ged

yik?” Onda Pey-

mb r  buyurdu: “El  is  gedin vuru un!” Onlar döyü  at ld lar, (lakin

onlar n çoxu döyü

) yaraland . Bel  olduqda Pey mb r : “

r Allah

ist


, biz geri qay daca q”- dedi v  bu (söz)  shab rin xo una g ldi.

Onda Pey mb r  gülüms di.” ( l-Buxari, 4325)-

:

:»

«.

] :

[

1 Burada “xonsa” deyildikd , ya özünd  h r iki cinsin  lam tl ri olan v  qad na meyl salmayan

arvadsif t ki i, ya da fasiql r t find n axtalanm  ki i n

rd  tutulur. “Avnul-M bud”, 9/143

2

 Abdullah ibn  bu Umeyy Ummu S

nin


 qarda

r.


657

1662.

vay t edilir ki, S d v

bu B kr

 demi dir: “Biz Pey mb rin  beldediyini e itmi ik: “H r k s atas n kim oldu unu bil -bil  ba qa bir ki i-

nin o lu oldu unu iddia ets , C nn t ona haram olar.” ( l-Buxari, 4326)-

 :

»«.

]

 :[

1663. 

Dig r r vay td  deyilmi dir: “Bunlardan biri

1

 Allah yolunda ilk ox atankims dir, dig ri

2

 is  Taif mühasir al nd  zaman (

r divar  a b)

Pey mb rin  yan na g lmi  iyirmi üç ki inin iyirmi üçüncüsüdür.” ( l-Bu-

xari, 4327)-

:

 .:

»

« .

 .

:»

«

 . .

:

»«

 .

 ..

]

 :[

1664.

vay t  edilir  ki,   bu  Musa  demi dir: “Pey mb r  Bilal il  birlikd

kk  il  M din  aras nda yerl

n Ciran


 dü rg  sald  zaman m n

onlar n yan nda idim. Bu vaxt bir b

vi Pey mb rin  yan na g lib dedi:

“M

 verdiyin v di yerin  yetirks nmi?” Pey mb r  (ona): “Sevin!”-

dey  buyurdu. B

vi dedi: “Bu sözü s n m

 çox demis n.”

Pey mb r  q

bli halda üzünü  bu Musaya  v  Bilala  t

f çevi-

rib dedi: “(Bu adam) müjd ni r dd etdi, el  is  siz onu q bul edin!” H r iki-si: “Q bul etdik!”– dedil r. Bundan sonra Pey mb r  bir cam su g tizdirib

ll rini v  üzünü yudu, a

 yaxalad , sonra da buyurdu: “ çin bu sudan,

(yerd  qalan  da) üzünüz  v  boynunuza tökün, (üst lik xo  bir x

) se-

vinin!” (Bunu dey nd ) h r ikisi cam  götürüb (onun dedikl rini) yerin  ye-tirdi. Bu vaxt Ummu S

 p rd  arxas ndan onlar  s sl yib: “Anan z üçün

 bir  ey saxlay n!”– dedi v  onlar bu sudan bir q

r ona da saxlad lar. ( l-

Buxari, 4328)

-

:

»«

 .

 .:

»

«.]

 :

[1665.

vay t edilir ki, 

s ibn Malik  demi dir: “(Bir d ) Pey mb r

n-

sardan b zi adamlar  bir yer  y b dedi: “Qurey lil r  slam  yenic  q bul et-mi  v  (çox) müsib tl r görmü r. M n sad

 onlar n könlünü almaq v

lbl rini ( slama) isini dirm k ist dim. 

ba, insanlar dünya mal  il  geri

1

 Burada S d ibn  bu V qqas  nrd  tutulur.

2

 Burada  bu B kr q sd edilir.

hih  l-Buxari

rbi yürü r kitab .

658

döndüyü halda, siz eviniz  Allah n R sulu il  qay tma a raz  deyilsinizmi?Onlar: “Raz q!”– dedil r. Onda Pey mb r  buyurdu: “

r insanlar bir

vadiy  üz tutsayd ,  nsar is  (ba qa bir vadiy , yaxud) bir d

 üz tutsay-

, m n  nsar n getdiyi vadiy , yaxud d

 üz tutard m!” ( l-Buxari, 4334)33-cü f sil. Pey mb rin Xalid


?


------yoko-uwate--8.html

-----1-1-1---belyavskaya.html

-----1-nari-zhadajinda.html

-----3.html

-----avramenko-o.html


Veranstaltungskalender 2018 Nusplingen
What Is Damodara Puja?
ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ - 1994, №1 Bakı Universitetinin XəBəRləRi: Humanitar ElmləR Seriyası. – 1994
A Greek And English Dictionary (1834). Pdf A History Of Science, Vol 1 Pdf - SəHifə 2
3. Ведущую Роль В Системе Всех Эндокринных Желёз Играют - Анатомо-Физиологические Особенности Эндокринной Системы
Е) ДғСт‰Р - МамандықТар Бойынша: «МәДени-ТынығУ ЖұМысы» қАзақ БөЛіміне АрналғАн Тест Тапсырмалары
Утвержденная Приказом Роспотребнадзора От 31.03.2008 N 103 - Перечень Основных Законодательных И Иных Нормативных...
Ein Baustein Des Wegweisers Kommune
Return To Contents - Country Of Origin Information Report Turkey March 2007
ġIruyə - AydıN PaşAyev