©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- : » «. ]  : [ 198 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

:

»«.

]

 :[

198.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “ yyub ç lpaq çim r-

n onun üstün  q ldan ç yirtk r töküldü.  yyub (onlar ) paltar n (cibi-

) y ma a ba lad . (Bu vaxt) R bbi onu ça

b: “Ey  yyub! M

r M n s ni

bu gördüyünd n (d  art  il ) z ngin etm dimmi?”– dey  buyurdu.  yyub:

“B li, S nin izz tin  and olsun ki, (el dir). Lakin m n (h r zaman) S nin b -

tin  möhtacam”– dey  cavab verdi. ( l-Buxari, 279)

11-ci f sil.  nsanlar n yan ndaqüsl etdikd  p rd  tutmaq

 :-

:

:»

«

 ..

]

 :[

1

 “Allahu  kb r” deyib namaza ba lamaq.2

 D

 – qas q y rt  x st liyin  v  ya bu cür x st liyi olan adama deyilir. Buna qr ja da deyirl r.73

199. 

Ummu Hani bint  bu Talib

 r vay t edir ki, m n (M kk nin) f thi ilind

Pey mb rin  yan na getdim v  onun qüsl etdyini, Fatim nin

 d  p rd


tutdu unu gördüm. Pey mb r : “Kimdir bu (qad n)?”– dey  soru du. “M -

m, Ummu Hani”– dey  cavab verdim. ( l-Buxari, 280)12-ci f sil. Mömin murdar olmaz

 :-

:

»«

 .

: .

:

»«.

]

 :[

200.

bu Hureyra  r vay t edir ki, bir gün o, c nab tli oldu u halda M din nin

küç rind n birind  Pey mb rl

 rastla . Pey mb rd n  aralan b getdi,

sonra da qüsl al b geri qay td . Pey mb r : “Harada idin, ey  bu Hureyra?”–

dey  soru du. ( bu Hureyra): “C nab tli idim. Odur ki, t miz olmad m hal-

da s nin yan nda oturmaq ist

dim”– dey  cavab verdi. Pey mb r : “Sub-

han llah! Mömin murdar olmaz”– dedi. ( l-Buxari, 283)

13-cü f sil. Cunub olankims nin d st maz al b yatmas

 :...-

:

:»

«.

] :

[

201.

vay t edilir ki, Öm r ibn X ttab  Pey mb rd n: “Bizd n birimiz cunub

oldu u halda yata bil rmi?”– dey  soru du. O dedi: “B li! 

r sizd n biriniz

cunub oldu u halda d st maz alsa, yata bil r.” ( l-Buxari, 287)14-cü f sil.

(Ki i v  qad n) 

cinsiyy tüzvl ri bir-birin  toxunarsa

:-

:

»«.

]

 :[

202.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “(Ki i) qad n dörd

zas

1

  aras nda  oturub  onunla  cinsi   laq  gir rs ,  (h r  ikisin )  qüsl  etm k

vacib olar.” ( l-Buxari, 291)

1

 Burada dörd  za deyildikd  ya qad n ayaqlar  v ll ri, ya da cinsiyy t üzvünün sa  v  col tf-

ri q sd edilir.hih  l-Buxari

Heyz kitab .

746 – Heyz kitab1-ci f sil. Heyz1 olan qad nlaramr etm k

 :-

 :

:»

«

 . .

:

»«.

]

 :[

203. 

Ai

 r vay t edir ki, biz h cc ziyar tini yerin  yetirm k m qs dil  yola ç x-

q. (N hay t,) g lib S rif

2

 çatd qda m n heyz oldum. Pey mb r  m nimyan ma girib a lad

 gördü v : “S

 n  olub? Yoxsa heyz olmusan?”– de-

 soru du. M n: “B li!”– dey  cavab verdim. O dedi: “Bu, Allah n Ad m q z-

lar  üçün 

ld n mü yy n etdiyi bir i dir. Buna gör  d  s n, hac lar n yerin

yetirdiyi (h cc 

ll rinin ham

) yerin  yetir. Yaln z K

ni t vaf etm k-

n ba qa.” ( l-Buxari, 294)

2-ci f sil.Heyzli qad n  rinin bayumas  v 

(saçlar )

 daramas

:-

:

.]

 :

[204. 

Ai

 r vay t edir ki, m n heyzli ik n Pey mb rin  ba

 darayard m.

l-Buxari, 295)-

 :

.]

 :

[205. 

Dig r r vay td  deyilir ki, Pey mb r  d  m scidd  (etikaf

3

 etdiyi) zamanba

 Ai


 t f uzadar, o da heyzli oldu u halda v  öz hücr sind  ik n

onun ba


 darayard . ( l-Buxari, 296)

3-cü f sil. Ki inin, zövc siheyzli ik n ba onun quca-na qoyub Quran oxumas

:-

.

] :

[

1 H ddi-bülu a çatm  q zlarda, h mçinin qad nlarda h r ay u aql qdan qan ifraz  hal r; buna ad t,

ayba  da deyirl r.

2

 M kk nin on bir kilometrliyind  yerln yerdir.

3

 Ramazan n ax r on gününü ibad t m qs dil  m scidd  qalmaq.75

206. 

Ai

 demi dir: “M n heyzli ik n Pey mb r  ba

 quca ma qoyub

Quran oxuyard .” ( l-Buxari, 297)4-cü f sil.Nifas1 heyz adland ran kims

 :-

:

»«

 .

 ..

]

 :[

207. 

Ummu S

 r vay t edir ki, m n Pey mb rl

 b rab r (üz rind  na-

lar olan) bir  baya bürünüb uzand m zaman bird n heyz oldum. M n ya-

va ca qalx b heyz paltar

 götürdüm. (Paltar

 geyindikd n sonra) Pey m-

r : “Olmaya heyz gördün?”– dey  soru du. M n: “B li!”– dey  cavab ver-

dim. O, m ni yan na ça rd  v  m n onunla birlikd

baya bürünüb yatd m.

l-Buxari, 298)

5-ci f sil.Heyzli qad na toxunmaq

 :-

:

.]

 :

 -[

208. 

Ai

 r vay t edir ki, m n Pey mb rl

 birlikd , ikimiz d  cunub oldu u-

muz halda, bir qabdan (su götürüb) qüsl ed rdik. M n heyzli olduqda is  o m -

 (ay b yerl rim ) fit

2

 ba lamamr ed r, sonra da  ll rini b

nim  toxun-

durard .

Pey mb r  (m scidd ) etikafda ik n ba

 m

 t

f uzadar v  m nheyzli oldu um halda onun ba

 yuyard m. ( l-Buxari, 299-301)-

 .

.]

 :

[209. 

Ai

 r vay t edir ki, bizd n birimiz heyz oldu u v  Pey mb r  ona to-

xunmaq ist diyi zaman (heyz görmü  zövc sin ) fit  ba lama

mr ed r, son-

ra da  ll rini onun b

nin  toxundurard .

(Ai

 r vay tin  davam edib) dedi: “Hans z öz n fsini, Pey mb röz n fsini saxlad  kimi saxlaya bil r?” ( l-Buxari, 296)

6-c  f sil. Heyzli qad n oructutma  t rk etm si

 :-

:

»«

 .

:»

1

 Dodan sonra mü yy n vaxtad k u aql qdan qan ifraz  hal .

2

 Hamamda çim rk n v  ya bir i  gör rk n bel  ba lanan quma  parça.hih  l-Buxari

Heyz kitab .

76

«

 .:

»

« .

 .

:»

«

. .

 :

»«.

]

 :[

210.

bu S id  l-Xudri  r vay t edir ki, Pey mb r  qurban yaxud fitr  bayra-

nda namaz q nan yer  getdi. Qad nlar n yan ndan keçdikd  (dayan b) bel

buyurdu: “Ey qad nlar! S

 verin! Çünki m

 C

nn m  hlinin  ks riy-tinin siz qad nlar oldu u göst rildi.” Qad nlar: “N

 gör , ya R sulullah?”–

dey  soru dular. Pey mb r  buyurdu: “Çünki siz (insanlar ) tez-tez l

tl -


yir v rl riniz  qar  nankorluq edirsiniz. M n a ll  v  ehtiyatl  bir adam n si-

zin q


r h m a l, h m d  din bax

ndan nöqsanl  oldu unu görm dim.”

Qad nlar: “Dinimizd  v  a

zda olan nöqsan n dir, ya R sulullah?”– dey

soru dular. Pey mb r  buyurdu: “M

r qad n  ahidliyi ki inin  ahidliyi-

nin yar na b rab r deyilmi?” Onlar: “B li!”– dey  cavab verdil r. Pey mb r

 buyurdu: “Bu, qad n a

n naqisliyidir. M

r (qad n) heyz oldu u za-

man namaz  v  orucunu t rk etmirmi?” Onlar: “B li!”– dey  cavab verdil r.

Pey mb r  buyurdu: “Bu da, onun dininin naqisliyidir.” ( l-Buxari, 304)7-ci f sil.stihaz li1 qad n etikaf etm si

 :-

.

] :

[

211. 

Ai

 r vay t edir ki, Pey mb rin  zövc rind n b zil ri istihaz  qan

gördüyü halda onunla birlikd  etikaf ed rdi. B

n d  qan (yer  bula mas n)

dey  alt na l

n qoyard . ( l-Buxari, 309)

8-ci f sil.Heyzd n t mizl nmi  qad nqüsl ed rk n  tirl nm si

:-

.

] :

[

212. 

Ummu  tiyy

 r vay t edir ki, ölüy  üç günd n art q yas saxlamaq biz  qa-

da an edil rdi. Yaln z  r üçün dörd ay on gün yas saxlamaq müst sna idi. (Bu

müdd t  rzind ) biz n  sürm  ç

r, n tirl

r, n  d  r ngli paltarlar geyi-

rdik. Ancaq asbdan (Y

n bürünc yind n) ba qa. Bizd n birimiz heyzd n

1

 B zi qad nlarda heyz müdd ti bitdikd n sonra u aql qdan qan ifraz  hal .77

mizl ndikd n sonra qüsl etm k ist dikd  ona "kustu  zfar"dan

1

 istifad  et- rüsx t veril rdi. H mçinin, c naz nin ard nca getm k biz  qada an edi-

rdi. ( l-Buxari, 313)9-cu f sil.Qad n, heyzd n t mizlyizaman bnini ovxalamas

:-

:

»«

 .

::

»

« .

:

»«

 .

.]

 :

[213. 

Ai

 r vay t edir ki, bir qad n Pey mb rd n  heyzd n sonra yuyunmas

bar

 soru du. Pey mb r   ona  nec   yuyunaca  (ba a  sal b)  buyurdu:

“Mü


 bat lm  yun (v  ya pamb q) parça götür v  onunla t mizl n.” (Qa-

n): “Nec  t mizl nim?”– dey  soru du. (Pey mb r ): “Onunla t mizl n”–

dey  buyurdu. (Qad n yen ): “Ax  nec ?”– dey  soru duqda o: “Subhan llah!

Onunla t mizl n”– dey  buyurdu.

n o qad  özüm  t f ç kib: “Onunla qan l

ri qalm  yerl ri silib

mizl ”– dedim. ( l-Buxari, 314)

10-cu f sil. Qad n heyzd n

(t mizl ndikd n sonra) 

qüsletdikd  daranmas

:-

 .

»«

 .

] . :

[

214. 

Ai

 r vay t edir ki, m n vida h ccind  Pey mb rl

 birlikd  niyy t

edib ihrama girdim. M n t

ttu h ccin

2

 niyy t edib özü il  qurbanl q heyva- sürüb g tirm

n kims rd n idim.

(Ravi deyir ki,) Ai

 heyz oldu unu v

fa gec si yeti inc

 q

rmizl nm diyini söyl di. (Ai

) dedi: “Ya R sulullah! Bu, 

fa gec sidir.

n is  ancaq ümr  niyy ti il  ihrama girmi dim.” R sulullah  ona: “Saçlar -

 aç, daran v  ümr ni sonraya saxla”– dey  buyurdu.

(Ai


) dedi: “M n (onun dediyini) yerin  yetirdim. M n h cc ziyar tini

ba a vurduqdan sonra Müh ss bd

3

 oldu umuz gec  Pey mb r  (qarda m)1

 “Burada “kustu  zfar” deyildikd  buxur n

rd  tutulur. Buxur, yand ld qda  tir saçan qatrand r.

2

 H cc kitab na bax.3

 Mina vadisinin yax nl ndak  yer ad r.hih  l-Buxari

Heyz kitab .

78

Abdur-R hmana  m ni T n'im1

 aparma


mr etdi v  m n (yenid n) ümr

niyy ti il  ihrama girdim.” ( l-Buxari, 316)11-ci f sil. Qad n, heyzd n

(t mizl ndikd n sonra) 

qüsletdikd  saçlar  açmas

:-

:

»«

 .

:»

«

 . .

.

] :

[

215. 

Ai

 r vay t edir ki, biz (h cc ziyar tini yerin  yetirm k üçün) zülhicc nin

birinci günü yola ç xd q. (N hay t,) R sulullah  dedi: “Kim ümr  niyy ti il

ihrama girm k ist yirs , qoy (ist diyi kimi) ihrama girsin. 

r qurbanl q hey-

van  özüml  g tirm

ydim, m n d  ümr  niyy ti il  ihrama gir rdim.” (Bel -

likl  d ) kimisi ümr  niyy ti il , kimisi d  h cc niyy ti il  ihrama girdi. M n

ümr  niyy ti il  ihrama gir n kims rd n idim. 

fa günü g lib yeti dikd

n heyzli idim. Odur ki, Pey mb

ikay t etdim. O: “Ümr ni sonraya

saxla, saçlar  aç, daran v  h cc niyy ti il  ihrama gir”– dey  buyurdu. M n

(onun dediyini) yerin  yetirdim. N hay t, Müh ss bd  oldu umuz gec  Pey-

mb r  qarda m Abdur-R hman ibn  bu B kri m niml  gönd rdi. M n

n'im  g lib  vv lki ümr min 

zin  yenid n ümr  niyy ti il  ihrama girdim.

Hi am dedi: “Buna gör  (k ffar  olaraq) n  qurban k sm k, n  oruc tut-

maq, n  d  s

 verm k laz m g ldi.” ( l-Buxari, 317)

12-ci f sil.Heyzli qad n buraxdnamazlar  q lmamal r

:-

:

.]

 :

[216. 

Ai

n

 r vay t edilir ki, bir qad n (ondan): “Bizd n birimiz heyzd nmizl ndikd n sonra (heyz vaxt  buraxd  namazlar ) q lmal rm ?”– dey

soru du. Ai  dedi: “S n h ruril rd ns n?!

2

 Biz Pey mb rin  vaxt nda heyz1

 M kk hlinin ihrama gir rk n niyy t etdiyi yerdir.

2

 H rura – Kufrinin yax nl nda yerl

n k nddir.  li ibn  bu Talibd n  üz dönd rib camaat-

dan ayr lm  on iki min x varic d  m hz bu k ndd  topla

 v  camaata qar  ç xm lar. Onlar bel  hesab

edirdil r ki, heyzd n t mizl nmi  qad n heyz  snas nda buraxd  namazlar  yenid n q lmal r.

79

olurduq, lakin o biz  (buraxd

z namazlar ) q lma

mr etm zdi yaxud biz

(o namazlar ) q lmazd q.” ( l-Buxari, 321)

13-cü f sil.Paltar  geymi  heyzliqad nla bir yataqda yatmaq

:-

 :

»«

 .

] . :

[

217.

vay t edilir ki, Ummu S

 demi dir: “M n Pey mb rl

 birlikd

bir bürünc

 bürünüb uzand m zaman heyz oldum. Sonra sakitc  bürünc -

yin alt ndan ç xd m v  heyz paltar

 götürüb geyindim. (Paltar

 geyin nd n

sonra) Pey mb r  m nd n: “Heyz olmusan?”– dey  soru du. M n: “B li”–

dey  cavab verdim. Onda o, m ni yan na ça

b bürünc yin alt na ald .

Ummu S


 r vay t etmi dir ki, Pey mb r  oruc tutdu u halda

onu öp rdi.” ( l-Buxari, 322)14-cü f sil.Heyzli qad nlar n 

(qurban v

fitr )

 bayramlar nda i tiraketm si

:-

 :

:»

«

 . :

:

] :

[

218. 

Ummu  tiyy

 r vay t edir ki, m n Pey mb rin  bel  dediyini e itdim:

“Qoy g nc q zlar v  p rd  arxas nda oturanlar (v  ya p rd  arxas nda oturan

nc q zlar) v  heyzli qad nlar (evl rind n) bay ra ç b xeyirxah i rd  v

möminl rin (Allaha etdikl ri) dualar nda i tirak etsinl r. Qoy heyzli qad nlar

namaz q nan yerd n k nar dursunlar.” Ummu  tiyy

n: “Heyzli qad nlar?”–

dey  soru dular. O dedi: “M

r (onlar) 

fatda v  filan, filan yerl rd  i tirak

etmirl rmi?!” ( l-Buxari, 324)15-ci f sil. Heyz günl rind nba qa 

(bir günd  qad n gör-

düyü) 

sar  v  ya bulan q su

:-

:

.]

 :

[hih  l-Buxari

Heyz kitab .

80

219. 

Ummu  tiyy

  bel   r vay t  etmi dir:  “Biz  (heyzd n  sonra  gördüyümüz)

sar  r ngli v  ya bulan q mayeni heyzd n hesab etm zdik.” ( l-Buxari, 326)

16-c  f sil.  fad  t vaf ndan1sonra heyz görmü  qad n

 :-

:

:»

«

::

»

«.

]

 :[

220. 

Pey mb rin  zövc si Ai

n

 r vay t edilir ki, o, Pey mb: “Ya R -

sulullah, S fiyy  bint Huyey heyz oldu”– dey  x

r verdi. Pey mb r : “O,

bizi l ngid  bil r. M

r o, sizinl  b rab r t vaf etm dimi?”– dedi. Onlar: “B -

li”– dey  cavab verdil r. Pey mb r : “El  is  ç x!”– dey  buyurdu. ( l-Buxa-

ri, 328)

17-ci f sil. 

(U aq)

 do ark nölmü  qad n c naz  nama- sünn uy un  kildlmaq

:-

:

 .]

 :

[221.

mura ibn Cund b   r vay t  edir  ki,  bir  qad n  (u aq)  do ark n  v fat  etdi.

Pey mb r  qad n (c naz sinin) orta nahiy sind  dayan b onun c naz  na-

maz  q ld . ( l-Buxari, 332)18-ci f sil.»

«-

:.

]

 :[

222. 

Pey mb rin  zövc si Meymun

 r vay t edir ki, o, heyzli olduqda namaz

lmaz v  Pey mb rin  namaz q ld  yer  yax n bir yerd  uzanard . Pey-

mb r  s ccad sinin üz rind  namaz q lark n s cd  etdikd  paltar n ucu

Meymun

 toxunard . ( l-Buxari, 333)1

 H cc kitab na bax.817 – Tmmüm kitab1-ci f sil.Uca Allah n: «...su tapmasan z,miz torpaqla tmmüm1 edin ondan üzünüz  v ll rinizsürtün»2– sözü

:

[

GH

I

JK

L

MN

O

QPZ

-

:

: .

:

.:

 .

::

.

] :

[

223. 

Pey mb rin  zövc si Ai

 r vay t edir ki, biz Pey mb rl

 birlikd


 ç xd q. N hay t, Beyda v  ya Z tul Cey  deyil n yer  çatd qda boyunba-

m q


b yer  dü dü. Pey mb r  dayan b onu axtarma a ba lad . Onun

yan nda olanlar da dayanma a m cbur oldular.  trafda su olmad ndan  s-

hab rd n b zil ri  bu B kr  s-Siddiqin yan na g lib dedil r: “Ai nin n  et-

diyini görürs nmi? Allah n elçisi v  bu q

r camaat ona gör  dayan b. Onlar-

da olan su ehtiyat  qurtar b, özl ri d  su olmayan yerd  dayan blar.”  bu B kr

(m nim yan ma) g ldi. Bu vaxt Pey mb r  ba

 dizimin üstün  qoyub yat-

.  bu B kr dedi: “Allah n elçisini v  bu q

r camaat  su olmayan bir

yerd , h m d  su ehtiyatlar  olmad  halda saxlam san?” Sonra o, barma  il

böyrümd n vura-vura m ni bir az da t nbeh etdi. Bu vaxt Pey mb rin  ba

dizimin üstünd  oldu una gör  m n t rp nm dim. Pey mb r  ay ld qda

(paklan b namaz q lmaq üçün) su tapmad . (El  bu s

bd n d ) Uca Allah

mmüm ay sini nazil etdi v  onlar da t

mmüm etdil r.

Useyd ibn Xudeyr dedi: “Ey  bu B krin ail si! Bu sizin ilk b

tiniz de-

yildir.”


(Ai

) dedi: “Sonra üstünd  oturdu um d

ni qald rd q v  boyunba-

 onun alt ndan tapd q.” ( l-Buxari, 334)-

:

:»

:

1 Lü ti m nada q sd etm k, yön lm k m nas  verir, istilahi m nada is  t miz torpa a q sd edib onu

üz  v ll


 sürtm kdir.

2

 “ l-Maid ” sur si, 6.hih  l-Buxari

mmüm kitab .

82

«.

] :

[

224. 

Cabir ibn Abdullah  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “M

 be  (xis-

t) verilib ki, bunlar m nd n  vv l heç bir k

 verilm mi dir: “Bir ay  vv l

nin q lbin  qorxu salaraq ona qalib g lm yim; yer üzünün m nim üçünpak v  namazgah olmas , bel  ki, ümm timd n olan h r bir k s ist nil n yerd

vaxt  girmi  namaz  q lmal r; q nim tl rin m

 halal olmas , bel  ki, bu,

nd n qabaq heç bir pey mb  halal olmam

r; (Qiyam t günü t rif la-

yiq m qamda)  fa t verm yim; v  bir d  h r bir pey mb r yaln z öz qövmü-

 gönd ril rdi, m n is  bütün insanlara gönd rilmi m.” ( l-Buxari, 335)

2-ci f sil. Srd  olmayan k s sutapmad qda v  namaz n vaxt nxaca ndan ehtiyat etdikdmmüm etm lidir

:-

:

.]

 :

[225.

bu Cuheym ibn Haris  l- nsari  r vay t edir ki, Pey mb r  Bir-C

l-

n

1 g rk n qar

na ç xan bir n r ona salam verdi, lakin Pey mb r

onun salam  almad . N hay t, divara yax nla , ( ll rini divara vurub) üzü-

 v ll rin  sürtdükd n sonra o kims nin salam  ald . ( l-Buxari, 337)


?


----erasmus-placements--.html

----galina-petrovna.html

----gzlr-srm-kmk---hli.html

----hli-snn-vl-cmaat-slfi-2.html

----hli-snn-vl-cmaat-slfi-7.html


References - On Phenomena In Ionized Gases
Città Di Cernusco Sul Naviglio - Bet 2
Tsiklooktatetraen - MöVzu 1: GİRİŞ, ÜZVİ KİMyanin MəQSƏDİ,VƏZİFƏLƏRİ, Yaranma TariXİ, NƏZƏRİ ƏSaslari
I Uluslararasi - SəHifə 162
16. ProfeţIa Bibliei Despre îNfrâNgerea AlianţElor Arabe îMpotriva Israelului - Dragă Frate Musulman… …Vreau Să-ţI Spun De Ce Am Crezut Cuprins
Розділ II. Криміналістична Техніки За Видом Слідоутворюючих Об'Єктів Сліди Поділяються На - Бет 19
5. SAXLANMA V - HüSeynov MöVlud Ə HməDov ƏHməD-Cabir
Microsoft Word YusifəLi-Kitab Doc - SəHifə 19
Экологическая Модернизация Лесного Сектора В России И США. Ред. М. Тысячнюк, А. Кулясова, И. Кулясов. С. Пчелкина. Спб: СпбГУ. 2003. 180 С - Бет 14
MáRio JúLio De Almeida Costa - SəHifə 7