1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14

آرنولد ويلسون. خليج فارسى، جلد اول، ترجمه محمد سعيدى، تهران: مطبعه فرهومند، 1310، 230 ص

səhifə14/14
tarix17.10.2017
ölçüsü2.89 Mb.

374. آرنولد ويلسون. خليج فارسى، جلد اول، ترجمه محمد سعيدى، تهران: مطبعه فرهومند، 1310، 230 ص.

375. آرنولد ويلسون. خليج فارسى، جلد دوم، ترجمه محمد سعيدى، تهران: مطبعه آميد، 1317، 148 ص.

376..ابو القاسيم طاهرى. تاريخ اجتماعى و سياسى ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس، تهران، 1347،456 ص


377. ايران صفوى از ديدگاه سفرنامهاى اوروپيان (1502-1722)، ترجمه و خلاصه دكتر غلام رضا ورهرام، تهران، 1364، 166 ص.

378.. تاجبخش احمد. ايران در زمان صفريه، تبريز: جهان، 1340، 416 ص


379.. خانبابا بيانى. نظام ايران در دوره صفوى، تهران: ستاد بزرگ ارتشتاران، 1353، 592 ص.


380.. سفرنامهاى ونزيان در ايران، شش سفرنامه، ترجمه دكتر منوچهر اميرى، تهران، 1349، 482 ص

381. عبد الرضا هوشنگ مهدوى. تاريخ روابت خارجى ايران، تهران: چاپخانه سپهر، 1349، 332 ص.

382. علم آراى شاه اسماعل، با مقدمه و تصحيح و تعليق اصغر منتظر صاحب، تهران: بنياد ترجمه و نشر كتاب، 1349، 708+31 ص.

383. منشى اسكندر بيك تركمان. تاريخ عالم آراى عباسى، تهران: چاپ سنگى،1314 ، 768 ص.

384.. نصر الله فلصفى. زندگانى شاه عباس اول، جلد چهارم، تهران: كيهان، 1341، 348 ص

385. نصر الله فلصفى. زندگانى شاه عباس اول، جلد دوم، تهران: كيهان، 1343، 404 ص.

386.. نصر الله فلصفى. سياست خارجى ايران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، 320 ص

Dilavar Azimli

Commercial relations of Azerbaijan with West European countries and Turkey

(II half of the XV - I half of the XVII centuries)


S U M M A R Y


More than twenty years have passed since the time Azerbaijan gained its independence. During this period fundamental changes have taken place in a number of areas of science as well as in history. The independent history not dependent on any ideology began to develop in our country. Today we can say proudly that the history science of our Motherland getting over the borders of the former Soviet empire makes Azerbaijan to be known all over the world.

One of the periods of our domestic history to be reviewed is the period of medieval history. This period is a golden epoch for the statehood of Azerbaijan. The period that is overviewed covers the second half of the XV- the first half of the XVII century. During this period, the Azerbaijani Aghgoyunlu and the Azerbaijani Safavi states were in power in the territories of Azerbaijan. In the monograph their commercial relations with Western Europe and on the basis of these relations the mutual relations with the Ottoman Empire is considered. In the research for the first time was stated the significant role of economic factors in the interrelations of Azerbaijan and the Ottoman Empire, and was noted that in the root of these conflicts stood this factor. The second factor was the political one. The author put forward a number of innovations relating to trade beginning from the remote China, the Black Sea, Caspian Sea, the Gulf of Iran, and stated that all the sultans and padishahs of the East through possessing the trade in these areas in their hands tried to take the entire Europe under their control. Thus, they would also possess the political control of the whole world. However, in the period covering from the second half of the XV century till the first half of the XVII century events changing the future order of the world took place in the international arena. Europeans “discovered” a new way to get outlet to the Indian trade. This rare event known in the history as the “Great geographical discoveries” played an exceptional role in the future destiny of Europe. Europe so far considered as the economically poorest region of the world in terms of foreign trade was directly dependent of the Eastern countries. And supremacy in the Eastern trade belonged to Italian city-states. Europeans were compelled to buy Eastern goods, as well as spices considered for a long time precious as gold, in the prices fixed by Italian city-states.

Monopolist position of Italian city-states and their policy for increasing prices in this area rather concerned Europeans and forced them to think about ways to solve the problem. Just at that period the seizure of Constantinople by the Ottoman (1453) rather strained the situation. Eastern trade routes passed to the hands of the Ottoman. In order to control the foreign trade the Ottoman applied a new tax system. The heavy blows were delivered on the traditional trade of Italian city-states in the East. Spices too rose in price. At that period, spices were not only used as food products, it was also used in medicine and warfare in Europe. The economic development taking place in the life of European countries forced the Western states to outlet directly to the East by all means.

There were three powerful empires in the East at that time: the Aghgoyunlu Empire (1501) replaced later by the Safavi Empire, the empire of the Ottoman and the Empire of Egyptian Mameluke. These states were fighting for supremacy in the East. Each of them tried to keep control over the trade relations with Europe. The Aghgoyunlu-Ottoman, the Ottoman-Safavi struggle was much more severe. Over this period the Egyptian Mameluke Empire were at decay.

Thus, the events occurring in the international arena since the second half of the XV century led to serious changes in Europe and in the Middle East. Divided into two camps the European countries were following the political line differing sharply from each other with regard to relations towards the countries of the East. To one of this camps were included the states that were out of the ocean trade and the economic factor was the main in their relations with Azerbaijan. For the states belonging to the second camp political factor was the main in their relations with Azerbaijan.  Using the states in the territories of Azerbaijan they tried to efface the Ottoman Empire from the stage of history.

The consolidation of the Portuguese in the Gulf of Iran almost put the Azerbaijan Safavi Empire that replaced the state of Aghgoyunlu under the trade blockade.  The Ottoman Sultan who tried to capture completely the “Silk Road” strived to eliminate the Safavi Empire which he considered the greatest threat for his empire.  Not satisfied with this the Ottoman Sultan was going to carry out the great military plan to seize the traditional trade route – Volga-Caspian sea way which was playing an important role in trade relations of the Safavi with Europe, as well as international trade centers of the time – Kazan and Astrakhan.

In this case, the Ottoman seizing the Red Sea trade would have possess all the Caspian trade. If here also add the Ottoman’s claims for the Gulf of Iran the Ottoman Empire’s intentions to be the empire of the world trade could become true. As we can see, these interests were colliding with the interests of the Safavi shahs. Because the Safavi shahs also were going to expand their borders to Europe by seizing control on the trade means in the entire Eastern world. Namely this purpose forced them to begin negotiations with the European states which were against the Ottoman Empire. At that time, the European states which were out of ocean trade in terms of economic factor were directly interested in the relations with the Safavi Empire. Safavi shahs also were interested in the deepening of these relations. Therefore, in the XVI century, the Safavi shah gave extensive trade privileges to the English who had begun the trade relations with the Safavi state through the Volga-Caspian route.

These events that took place in the international arena rather aggravated the political situation in Europe and speeded them to be formed in alliance in the region. As a result, the thirty-year war took place in Europe (1618-1648).  The thirty-year war in reality was one of the facts of clashes for economic supremacy of the European states.

These events had a significant impact on Ottoman-Safavi relations. Wars for supremacy between the Ottoman and Safavi empires having lasted with intervals for more than two hundred years shattered the economic and political life of the two Turkish states.  Considered the advanced states of the world in the course of the XVI and in the first half of the XVII centuries these empires fell into the period of decay namely because of this reason.  We must not forget that the collapse of economy speeds up the political decay of the state. Therefore, to study the reasons of the economic decay of these empires that existed in the Middle Ages is of particular importance for us. These states possessing great economic and military potential besides the exceptional role in the life of medieval Europe had the historical role as well in the formation of a new world order that were beginning to be settled down there.  The existence of these empires contributed to the formation of a new system in the European world. Specifically, the global and regional scale processes taking place in Europe was in favor of the states which desired about the New World order after the thirty-year war. The treatment of the problem from this aspect favors us in clarification the reasons for social and economic development of Europe that in the Middle Ages had restored its economic situation at the expense of rich potential of the East after the collapse of the “ancient Europe”, the disturbance of the balance existing in the international world and the emergence of the West in the first place.  In this period the life in Europe is characterized by the highest development of economic relations. During this period the trade network expanded and involved the different strata of society. Trade became a significant factor not only in the social and economic, as well as in the political development of a number of states, began to determine the nature of international relations.

The result of these reasons was unsuccessful for both Turkish Empires of the East. Ottoman-Safavi wars that took place for the economic interests created crises in the region. And this later caused the region to become the arena of clashes for economic and political interests of Europe and neighboring Russia (in the early XVIII century). A similar policy towards the East is still continuing in various ways. Simply the power centers have changed. In this regard, to investigate the history of the Middle Ages more deeply in terms of current processes is one of the important issues. We consider the historical period that we mentioned above for the sake of achieving successes in diplomacy of independent Azerbaijan state must be within the scope of special interest.

Дилавар Азимли

Торговые связи Азербайджана со странами Европы и Турция (вторая половина XV-первая половина XVII вв. ).

Р Е З Ю М Е

Азербайджанский народ уже более 20-ти лет живет в условиях политической независимости. В течение этого времени произошли коренные изменения и в исторической науке Азербайджанской Республики. В стране развивается независимая историческая наука, которая не подвергается идеологическому давлению.

Сегодня мы с гордостью можем утверждать, что ныне Отечественная историческая наука знакомить мировую общественность с богатой, многовековой, славной историей азербайджанского народа.

Средневековый период в процессе эволюции нашего Отечества является одним из периодов, требующих нового подхода и пересмотра. Средневековье – «золотой период» в истории азербайджанской государственности. Объектом монографического исследования является торговые связи Азербайджана со странами Европы со второй половины XV столетия до конца первой половины XVII века, место и роль Османской империи в процессе эволюции этих взаимосвязей. В течение этих 200 лет на исторических территориях нашей страны существовали азербайджанские государства Аккоюнлу и Сефевидов. В монографии исследуются торговые связи государств Аккоюнлу и Сефевидов со странами Запада и их взаимоотношения с Османской империей на почве этих связей. В исследовательском труде впервые в отечественной исторической науке доказывается, что значительную роль во взаимоотношениях азербайджанских государств с Османской империей сыграл торгово-экономической фактор, в основе всех аккоюнлинско-османских и османо-сефевидских противоречий лежал именно этот фактор. Только после торгово-экономического фактора следовал политический.

В данной монографии выдвинут ряд новых соображений по поводу истории дальневосточной, китайский, черноморской, каспийской торговли, значения Персидского залива в международной торговой сети указанного исторического периода. Автор на основе первоисточников и научной литературы пришел к такому выводу, что все султаны и падишахи исследуемого периода стремились занять монопольную позицию в торговле стран Востока со странами Европы. Они считали, что монопольная позиция, тотальный контроль над торговыми путями и операциями на огромном географическом пространстве обеспечат им политическую гегемонию и таким образом, они смогут диктовать свои политические условия любому сопернику, противнику.

Со второй половины XV века до первой половины XVII столетия на международной арене произошло события, кардинально изменившие миропорядок, открылись новые перспективы в развитии мировой торговли. Европейцы «открыли» новый морской путь для торговли с Индией, имеющей несметные, сказочные богатства. Это уникальное событие, вошедшее в историю человечества под названием « Великие географические открытия», сыграло исключительную роль в дальнейшей судьбе европейских народов. До этого исторического события Европа считалась экономически бедным, отсталым регионом мира и в торговом отношении европейские страны непосредственно зависели от стран Востока.

А господствующие позиции в торговле со странами Востока принадлежали итальянским городам-государствам Аппенинского полуострова (Венеция, Флоренция, Генуя, Неаполь). В течение долгого времени европейцы были вынуждены покупать восточные товары, в том числе пряности, считающиеся дороже золота, по ценам, определяемым, назначаемым именно правящими кругами итальянских городов-государств. Монопольная позиция итальянских городов-государств в торговле со странами Востока и политика повышения цен этих государств на восточные товары очень беспокоили остальных европейцев, вынуждали их искать пути решения сложнейших проблем.

В 1453 г. Османский султан Мехмед Фатех (Покоритель) покорил Константинополь (который был переименован в «Стамбул»). Это событие еще более обострило международную обстановку. В новой международной ситуации в ущемленном положении оказались также итальянские города-государства. Торговые пути Востока перешли в руки Османской империи. Для полного контроля над внешней торговлей, османский султан применил новую пошлинную систему. Таким образом, традиционной восточной торговле итальянских городов-государств были нанесены тяжелые удары. Слишком подорожали цены на пряности.

В исследуемый период пряность являлось не только продуктом питания. Европейцы использовали пряности также в медицине и в военном деле. В этот период в экономической жизни ряда стран Европы наблюдался подъем.

Возросший экономический потенциал вынуждал западные страны всеми средствами искать пути к непосредственным торговым связям со странами Востока.

В исследуемый период на Востоке существовали три сильные империи: империи династий Аккоюнлу (до 1501 г.) и Сефевидов, Османская империя и держава мамлюков Египта. Эти государства вели серьезную борьбу за гегемонию на исламском Востоке. Каждая из этих империй стремилась контролировать торговые связи восточных стран со странами Европы. Особой остротой отличались аккоюнлинско-османские и османо-сефевидские отношения. Держава мамлюков Египта переживала в этот период упадок.

События, происходившие на международной арене со второй половины XV столетия, привели к серьезным изменениям в социально-экономической, политической, идейной, культурной жизни стран Востока и Европы. Главы европейских государств разошлись во мнениях и области решения «торгового вопроса» . Европа распалась на два лагеря. В первую группу входили европейские государства, оставшиеся в стороне от морской (океанической) торговли. В торговых взаимоотношениях этих государств с Азербайджаном основным фактором являлся экономической. Отношения государств Европы, входивших во вторую группу, с Азербайджаном, опирались на политический фактор. Эти европейские государства старались противопоставить, столкнуть азербайджанские государства с Османской империей и тем самым стереть Османскую державу с военно-политической, исторической сцены.

Вскоре португальцы укрепились в Персидском заливе и держава Сефевидов почти оказалась в положении торговой блокады. Османский султан Гануни Сулейман (1520-1566) намеревался польностью захватить древний, выгодный, традиционный «шелковый путь» и считал, что основным препятствием на этом пути является империя Сефевидов. Он решил, что для устранения этой опасности необходимо сокрушить, разрушить державу Сефевидов.

Османский султан Сулейман Гануни не довольствовался этим. Он был намерен также претворить в жизнь огромный стратегический план. Города Казань и Астрахань в исследуемый период являлись традиционным центрами международной торговли на Волжско-Каспийском пути, играли значительную роль в торговых отношениях Сефевидов со странами Европы. Османы захватившие акваторию Красного моря и контролирующие международную торговлю в этом регионе, в случае успешной реализации этого плана, стали бы хозяевами всей каспийской торговли. Османский султан претендовал и на Персидский залив и в случае реализации этих претензий, Османская имрерия превратилась бы в мировую торговую империю.

Устремления османских султанов сталкивались с амбициями сефевидских шахов. Сефевидские правители также стремились взять под свой контроль все средства торговли стран Востока со странами Европы и расширить территории своей империи до границ европейских государств. Именно это цель вынуждала сефевидских шахов пойти на антиосманские переговоры с европейскими странами. Европейские страны, оставшиеся в стороне от морской (океанической) торговли, также под воздействием экономического фактора были заинтересованы в непосредственных связах с Сефевидской империей. И сефевидские шахи стремились углубить связи с европейскими странами. Поэтому англичане налаживающие торговые связи с Сефевидским государством Волжско-Каспийским путем в начале XVI столетия, получили широкие торговые льготы от сефевидского шаха.

События, происходившие на международной арене, еще более обострили политическую ситуацию в Европе: на континенте ускорился процесс конфронтации государств, в результате этой конфронтации произошла Тридцатилетняя война (1618-1648). В действительности, эта война была одним из проявлений борьбы государств Европы за экономическое господство континенте.

Происходившие события оказали серьезное влияние и на османо-сефевидские отношения. Войны, продолжавшиеся с перерывами более 200 лет, сокрушили экономическую и политическую жизнь обоих тюркских государств. Эти империи, являвшиеся с начала XVI века до конца первой половины XVII столетия передовыми государствами мира, именно после этого разрушительного противостояния пришли в упадок. Общеизвестно, что развал экономики любого государства (особенно средневековой империи) приближает также его распад. Поэтому было особо важным исследование экономических причин распада этих огромных империй, существовавших в период средневековья. Это государства, имевшие богатый экономический и военный потенциал, играли исключительную роль и в жизни средневековой Европы. Они сыграли также историческую роль в процессе формирования Нового мирового порядка, который начался на европейском континенте. Существование этих империй дало толчок формированию новой общественно-политической, культурной, торгово-экономической системы в странах Европы. Процессы, происходящие в глобальном и региональном масштабах, были в интересах государств, желавших после Тридцатилетней войны возникновения и утверждения Нового мирового порядка. Подход к проблеме с этой точки зрения способствует выяснению причин социально-экономического развития Европы, которая после распада «античной Европы» улучшала свое экономическое положение за счет богатого потенциала Востока, причин нарушения равновесия на международной арене, выдвижения Запада в процессе «исторического соревнования» с Востоком.

Европейская жизнь рассматриваемого исторического периода характерна высоким развитием экономики. В этот период торговая сеть в европейских странах значительно расширилась, эта сеть захватила различные слои общества. Торговля превратилась в силу, сыгравшую значительную роль не только в социально-экономическом, также в политическом развитии. Торговля начала определять характер международных связей.

Результаты вышеуказанных причин были негативными для обоих тюркских империй. Османо-сефевидские войны, происходившие за удовлетворение экономических интересов, амбиций, привели к кризисам в регионе. А это обстоятельство превратило регион впоследвтвии в арену политико-экономического противостояния Европы и соседней России (с начала XVIII века). Аналогичная политика ведется различными средствами в отношении восточных стран и в современный период. Изменились только силовые центры. И с точки зрения современности одной из важнейших научных вопросов является более глубокое исследование истории Средневековья.

Считаем, что во имя достижения новых дипломатических успехов независимой Азербайджанской Республики рассматриваемый, исследуемый нами исторический период всегда должен быть в центре особого внимания не только историков-медиевистов…

:

2014
2014 -> Sumqayit döVLƏt universiteti
2014 -> Dərslik Prof. S.İ. Seyidov və prof. M.Ə. Həmzəyevin elmi redaktorluğu ilə
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Romatizmal Hastalıklarda Anamnez ve Fizik Muayene
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> 1. Uzupełnij schemat. (0-2) Wyjaśnij pojęcia: (0-4)
2014 -> Qrup halında törənən cinayətlərdə təqsirli şəxslərəd iradi və davranış pozuntularının məhkəmə psixiatrik qiymətləndirilməsi
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


----r-prezident-n-.html

----rekviem-prometeya-nik.html

----s--v--bukchin--2.html

----say-22-payz-2002-.html

----seilmi-srlri.html


Simulation - Opus Manual
Construction Of A Steel Structure In Napier, Situated In The Cape Agulhas Local Municipality In The Western Cape Province
ArtifiCial Intelligence 134 (2002) 57-83 - SəHifə 2
Table 2: Geomorphic Age Of Sedgeland Occurrences On The Rockingham-Becher Plain (Data From Woods And Searle 1983)
ДәРіс №10 - ПӘНнің ОҚУ ӘДістемелік Кешені «ОқЫтушы Коммуникативтік құЗырлығЫның Тренингі»
Внешнеполитический Менталитет Современных Американцев - Бет 3
Sokak KöPeklerini Toplama Faaliyetleri - Kayseri Kocasinan Belediyesi
Penitensiar Sistemdə VəRəMə NəZarəT üZrə TƏLİMat - SəHifə 14
Eugenia Uniflora Secara Batch Menggunakan Pelarut Etanol
Los Antiguos Vecinos De Tiermas Piden Que Les Devuelvan Su Pueblo