©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Ôàéäàëàðûí òÿìèí åäèëìÿñè, áèëäèðèëìÿñè âÿ ìöùàôèçÿñè ö÷öí ñîñèàë - Еколожи Епидемиолоэийа: Сящиййядя Тятбиги вя Тядгигат Методлары


Ôàéäàëàðûí òÿìèí åäèëìÿñè, áèëäèðèëìÿñè âÿ ìöùàôèçÿñè ö÷öí ñîñèàë 


úàâàáäåùëèê 


 
Еко-епидемиологлар ющдяликляриня эютцрдцкляри ишин хидмят эюстярдикляри ъямиййятя вя 
иътимаиййятя  файдалы  олмасына  зяманят  вермяк  цчцн  сосиал  ъавабдещлик  дашыйыр  вя  бу 
ишин нязярдя тутулан файдалары щяр щансы рискдян чох мцщцмдцр.  
 
Она эюря дя тяклиф едилмиш тядгигатын риск-файда гиймятляндирмяляри яняняви сосиал-мя-
дяни факторлары, еляъя дя, тядгигатын ящямиййяти вя ваъиблийи кими факторлары мцзакиря ет-
мяйи нязяря алмалыдыр. Яэяр ящали групу тядгигатда иштирак едяркян мцяййян рискя мя-
руз  галырса,  тядгигатын  баша  чатмасындан  ялдя  едилян  файдалар да  еля  щямин  ящали  цчцн 
олаъагдыр. 
 
Щяр бир иштиракчы она аид олан тядгигатын нятиъяляри вя бу нятиъялярин интерпретасийасы иля 
мялуматландырылмалыдыр. Бу нятиъяляр ъидди вя мяхфи апарылмалы вя щеч йеря йайылмама-
лыдыр, иштиракчыдан йазылы сурятдя разылыг алынмайана гядяр щятта аиля щякиминя беля мя-
лумат  чатдырылмамалыдыр.  Иштиракчынын  тядгигат  мцддятиндя  ашкар  олунмуш  она  аид  олан 
мянфи  тибби  вязиййятляри  барядя  мялумат  алмаг  щцгугу  олмалыдыр.  Фярди  хястя  вя  йа 
инсан тядгигатда бирбаша иштиракындан файда ала биляр (мясялян, яэяр яввялляр мцяййян 
олунмайан  хястялик  вя  йа  хястялийя  мейллилик  ашкар  олунмушдурса).  Алтернатив  олараг, 
яэяр щяр щансы аномалийа тапылмайыбса, инсан юз саьламлыьына там инана биляр. 
 
Яксиня,  иштиракчыларын  тутулдуьу  хястялийин  еффектив  мцалиъя  олуна  билмямяси  щаггында 
мялуматландырылмасы якс нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Яэяр буна охшар щеч бир анома-
лийа  тапылмайыбса,  нятиъясиз  мцайинянин  мцвяггяти  вя  мящдудлашдырылмыш  ящямиййяти 
вя буна эюря дя тякрар мцайиня цчцн эюзлянилян тялябат баша дцшцля билмяз (бу фактор-
лар скрининг апарылан яразиляря истинад едир). Бундан башга, аномалийалар мцяййян едил-
миш вя бу барядя мялумат верилмиш инсанлар иш вя йа сыьорта ялдя етмяк имканларындан 
мящрум ола биляр. Мялуматын ялдя едилмяси мягсядиля разылыьын тямин едилмяси мяся-
ляляри VIII Фясилдя нязярдян кечирилир. 
 

Àøêàðëûã ñèéàñÿòè  


 
Тядгигат групунун рящбяри тядгигат иштиракчыларына, иътимаиййятя, сийасят вя гярар гябул 
едянляря,  елми  ъямиййятляря  ачыг  чатдырыла  биляъяк  нятиъяляри  (онларын  интерпретасийасы 
иля) щазырламаг цчцн ъавабдещдир. Яэяр тядгигат там баша чатдырылмайыбса вя йа нятиъя-
ляр  дцзэцн  интерпретасийа  едилмяйибся,  ъямиййят  вя  гярар  гябул  едянляри  алдатмамаг 
цчцн епидемиолог тядгигатын гянаятбяхш олмайан аспектлярини айдын изащ етмялидир. Бу-
нун  ардынъа  имкан  даирясиндя,  тядгигат  нятиъяляринин  интерпретасийасы  иля  баьлы  мцзаки-
рялярдя бцтцн марагланан тяряфлярин кюмяйи дястяклянмялидир. 
 
Нятиъя ня вахтса няшр едилярся, биоложи еффектлярля тясирин мигдары арасында асылылыьын юл-
чцлмясиня аид эениш диалог давам едя биляр. Епидемиолог бу диалогда изащедиъи рол ой-
намалыдыр, лакин баша дцшмялидир ки, тягдим едиляъяк ясаснамя йалныз бир фактору тямсил 

Åêî-Åïèäåìèîëîýèéàíûí êîíòåêñòè 
 
41
едяъяк. Мцзакиря епидемиолоэийа сащясиндян кянара чыхан игтисади вя сосиал факторлары 
нязярдя тутурса, бу заман епидемиолог ади вятяндаш кими чыхыш едя биляр.  
 
Яфсуслар  олсун  ки,  гейри-елми  факторлар  елми  ясасларын  гарышмасына  (айдын  олмамасына) 
эятириб чыхарыр вя лазым олмайан нятиъя мейдана чыхыр. Мясялян, тядгигаты малиййяляшди-
рян шяхсин нятиъялярин йайылмасына тясир эюстярмяйя чалышмасы вя йа тядгигатчынын бирэя 
ишин  тяшкилатчысынын  (вя  йа  потиенсиал  тясиря  мяруз  галанлар)  тядгигат  нятиъялярини  поза 
билмясини биляряк, онлары там ачмамасыдыр. Беля чыхыр ки, бунун ляьв едилмясинин систе-
матик вя дцзэцн йеэаня йолу елми ъямиййятин иштиракы иля елан едилмиш ашкарлыг сийасяти 
вя елми мялуматларын мцмкцн ола билян эениш мцбадилясидир. Эцман едилир ки, юлчмяля-
ря, гиймятляндирмяляря вя интерпретасийалара ъавабдещ олан шяхс елми дцзэцнлцйцн тя-
мин едилмя вязифясини йериня йетирир. 
 

Ìÿëóìàòûí èúòèìàèééÿòÿ ÷àòäûðûëìàñû 


 
Тядгигат нятиъяляринин щесабаты дцзэцн вя дягиг елми дилдя щазырланмалыдыр. Гярар гябул 
едянляр,  иътимаиййят  вя  бязи  кцтляви  информасийа  васитяляри  цчцн  дя  садяляшдирилмиш 
щесабат тяляб олунур. Лакин сон щесабат нювляри бир чох ваъиб техники тяфсилатларын дахил 
едилмямяси иля баьлы сящв интерпретасийа рискини йцксядя биляр. Она эюря дя илкин тядги-
гатлара ъялб олунмуш алимляр вя епидемиологлар беля материаллары нязярдян кечирмяли вя 
тясдиг етмялидирляр. Щесабатын тягдиматы епидемиоложи методун мящдудуййятляринин хц-
ласясини вермяйи тяляб едир вя гяти нятиъя чыхарана гядяр ялавя тядгигатларын кюмяйиня 
ещтийаъы олур. Епидемиоложи тядгигат яйани вя йа мялуматларын кюндялян анализиня ясас-
ланмш нятиъя чыхара биляр, лакин о мювъуд мялуматлара эюря вя йа щадися-контрол тядги-
гатынын тясдигини тяляб едяъяк. Щадися-контрол тядгигатлары апарылмадыгда, тядгигатчылар 
илкин тядгигатын нятиъялярини дяръ етмяк вя йа етмямяк кими чятин вязиййятлярля цзляшя 
билярляр.  Иътимаиййят  тядгигатын  илкин  нятиъяляриндян  щяйаъанлана  биляр  вя  бу,  мянфи 
нятиъяляр веря биляр. Мясялян, ятраф мцщитин спесифик чирклянмяси ашкар едилмиш яразидя 
мцлкцн  гиймяти  ашаьы  дцшя  биляр  вя  йа  ящали  бу  яразидян  кючцб  эедя  биляр.  Диэяр 
тяряфдян, мялуматын сахланмасы йерсиз ола биляр. Бир чох ъямиййятлярдя контекстя щяр 
щансы  мясяляни  дахил  етмякля  вя  сон  тядгигат  нятиъялярини  эюзлямякля,  илкин  тядгигат 
нятиъяляринин цстцнлцклярини вя мящдудуиййятлярини изащ етмяк мцмкцндцр. 
 

2.5 Åïèäåìèîëîæè òÿäãèãàò àïàðûëìàñûíûí ãÿðàðà àëûíìàñû 


 
Еко-епидемиолоэийада  гярар  тез-тез  формал  тядгигат  апарылмасыны  вя  йа  садяъя  олараг, 
ъари биликляря истинад едян фяалиййятляря ясасланмаьы тяляб едир. Бу, чох вахт йерли хястя-
ликлярин  артмасы  вя  йа  кластерин  мцшащидя  едилмя  щалларыдыр.  Яэяр  мялуматлар  варса, 
епидемиоложи тядгигатлар ясасландырыла билмяз. Тез-тез тясвири йерли мялуматлар (юлянлярин 
щесабланмасы) гярар гябул едянляри профилактик тядбирлярин ящямиййятли олмасына инандыр-
маьы тяляб едир. 
 
Бир чох юлкялярдя информасийа васитяляри вя иътимаиййят хярчянэин, респиратор хястяликля-
рин вя анаданэялмя ейбяъярликлярин вахт-мякан кластерляринин баш вермяси иля эцнц эцн-
дян даща чох марагланырлар. АБШ-эа щяр ил бу тип саьламлыг еффектляри барядя миня йахын 
щесабат  верилир.  Лакин  щятта  беля  инкишаф  етмиш  игтисадиййаты  олан  юлкядя  бцтцн  бу 
щесабатларын щяртяряфли юйрянилмяси мцмкцн олмур. Онлар кцлли мигдарда инсан вя ма-
лиййя  ресурслары  тяляб  едир,  лакин  файдалы  нятиъяляр  аз  олур.  Мцфяссял  еко-епидемиоложи 

Åêîëîæè åïèäåìèîëîýèéà 
 
42
тядгигат  йериня  йетирилмямишдян  габаг  ашаьыда  эюстярилмиш  мярщяляляр  нязяря  алын-
малыдыр: 
 
1.
 
Инсан организминя олан тясирин вя йа саьламлыгда еффектлярин мювъудлуьуну тясдиг 
етмяк; 
2.
 
Рискин илкин гиймятляндирмясини апармаг; 
3.
 
Тядгигатын апарылма мягсядини мцяййян етмяк; 
4.
 
Тядгигатын йериня йетирилмясини гиймятляндирмяк; 
5.
 
Тядгигатын етик нормалары тямин етмясиня зяманят вермяк. 
 

Èíñàí îðãàíèçìèíÿ îëàí òÿñèðèí âÿ éà ñàüëàìëûãäà åôôåêòëÿðèí 


ìþâúóäëóüóíóí òÿñäèã îëóíìàñû. 


 
Яэяр хястялик алышмасынын баш вермяси иля баьлы шцбщя йаранарса, илк нювбядя, алышманын 
щягигятян  баш  вермясини  вя  хястялийин  характеристикасыны  мцяййян  етмяк  лазымдыр. 
Хястялик  алышмасы  тясдиг  едилдикдян  сонра  ящалинин  тясиря  мяруз  галмасы  мцяййян 
едилмялидир. Яэяр тядгигат там ясасланмыш оларса, бу шяртляр шцбщясиз фактларын мцнасиб 
дяряъяси иля кифайятляня биляр. Бу просеси ики мисал иля изащ етмяк олар. Тцркийянин 400 
няфярдян  ибарят  йашайыш  гясябясиндя  ики  шяхся  мезотелиома  диагнозу  гойулмушду. 
Тядгигатын сонракы илк 4 или ярзиндя мезотелиома иля 23 юлцм щадисяси мцяййян едилди. 
Гясябянин  бцтцн  ящалисинин  мяруз  галдыьы  тясирин  потенсиал  мянбяйи  йашайыш 
мянтягясинин  даш  карханасына  йахын  йерляшмяси  иди.  Бу  хястялик  кластеринин  тядгигаты 
йени  кансероэен  факторун – ерионит  минералынын  мцяййян  едилмясиня  эятириб  чыхарды. 
(Baris et.al.,1978). Диэяр  нятиъя  Сан-Франсисконун  Бей  яразисиндя  (АБШ)  аз  чяки  вя 
анаданэялмя  инкишаф  гцсурлары  иля  доьулан  ушагларын  мцайинясиндян  алынмышдыр (Shaw, 
1992).  Ящалинин  ярази  цзря  пайланмасы  торпаьын  вя  суйун  мцхтялиф  чиркляндириъиляринин 
долайы  тясиринин  потенсиал  мянбяляри  ясасында  гиймятляндирилмишдир.  Лакин  сонракы 
тядгигатлар щеч бир ялагянин вя спесифик факторларын тясиринин олмамасыны эюстярди. 
 
Башга шяраитлярдя саьламлыгда баш верян нятиъяляр вя йа хястяликляр тясадцфи ола билмяз, 
лакин онларын тясир даиряси тясдиг елилдийи кими артмыш ола биляр. Она эюря дя епидемиоложи 
тядгигатлар  чох  вахт  потенсиал  еколожи  тясирлярин  хярчянэ  хястялийинин  артмасында  вя  йа 
анаданэялмя гцсурлар кими саьламлыг проблемляриндя сябяб щесаб едян ъямиййят тяря-
финдян тяляб олуна биляр. Артмыш рискин баша дцшцлмясиня сябяб олан щадисяляр айры-айры 
фярдляр тяряфиндян мцяййян едиля биляр. Тядгигатын йериня йетирилмясиндян яввял епилде-
миолог  тясдиг  етмялидир  ки,  мцяййян  едилмиш  щадися  мювъуддур  вя  мараг  нюгтясиндя 
олан тясир нятиъясиндя саьламлыгдакы еффектляр щягигятя уйьун ола биляр. Еколожи тясирляр 
вя саьламлыгда еффектляр барядя илкин мялуматлар ачыг ола биляр, лакин даща чох щалларда 
бязи ъящдляр щесабат верилмиш тясирляри вя саьламлыг еффектлярини эиймятляндирмяк цчцн 
эенишляндирилмялидир.  Тядгигатчылар  тясир  вя  йа  саьламлыгда  биоложи  мцмкцн  нятиъялярля 
баьлы  ъямиййятин  йалныз  кичик  вя  йа  ясассыз  наращатлыглары  ясасында  тядгигат  апарылма 
ъящдляриня мцгавимят эюстярмялидирляр. 
 

Åêî-Åïèäåìèîëîýèéàíûí êîíòåêñòè 
 
43

Èëêèí ìÿðùÿëÿäÿ ðèñêèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè 


 
Кластерляр,  адятян,  ашаьыда  эюстярилян  ики  йолдан  бири  иля  сящиййя  ишчиляринин  диггятини 
ъялб едир. 

 
Марагланан  вятяндаш  вя  йа  сящиййя  сащясиндя  чалышан  мцтяхяссис  чох  вахт  шцбщя 
алтына  алынмыш  тящлцкя  иля  ялагядар  эюзляниляндян  даща  чох  хястяликляри  баша  дцшя 
биляр; 

 
Рискин артма мювъудлуьу барядя гярар чыхармаг цчцн ъямиййят мараг нюгтясиндя 
олан тящлцкя иля ялагядар хястялик мялуматларынын нязярдян кечирилмясини тяляб едир. 
 
Бу мясялялярля ялагядар еко-епидемиолог рискин илкин гиймятляндирилмясиндян башлама-
лыдыр. Щяр бир еколожи проблем инсан саьламлыьы цчцн бюйцк вя йа кичик риски ещтимал едир. 
Рискин гиймятляндирилмяси онун формасы, мигдары вя характеристикасынын гиймятляндирил-
мя просесидир (Loehr & Lash, 1990; Aldich & Griffith, 1993). Она эюря дя верилмиш 
рискин  умуми  гиймятляндирилмяси  еко-епидемиоложи  тядгигат  башланмаздан  яввял 
мцяййян олуна биляр. Наращатлыг йарадан щадисялярин эюзлянилдийиндян йцксяк олмасыны 
ашкар  етмяк  цчцн  еффектив  вя  тяъили  еколожи  тясир  методларындан  башламагла  вя  ясас 
статистик методлардан истифадя етмякля йохлама апарыла биляр (Neutra et al., 1992., Badii 
et al., 1994). Бу,  цмуми  щадисяляря  (мясялян,  диарейа  вя  йа  репродуктив  щадисяляр) 
нисбятян тясадцфи щадисяляр цчцн чох чятиндир (мясялян хярчянэ х.)  
 

Òÿäãèãàòûí úàâàáû ùàíñû ñóàëëàð îëà áèëÿð? 


 
2.1.1 бюлмясиндя эюстярилдийи кими, еко-епидемиоложи тядгигатлар мцхтялиф сябябляря эю-
ря апарыла биляр. Епидемиолог тядгигатын апарылма сябяблярини баша дцшмяли вя онун ма-
раг  даирясиндя  олан  мясяляляря  уйьун  истигамятлянмясини  гиймятляндирмялидир.  Тядги-
гатлар айдын мцяййян едилмиш фярзиййяляря ясасландыгда, яксяр щалларда сямяряли олур-
лар.  Бир  чох  щалларда  фярзиййяляр  еколожи  тясирля  саьламлыгда  айдын  мцяййян  едилмиш 
нятиъяляр  арасындакы  ялагяйя  ясасланыр.  Яэяр  мцгайися  тясиря  мяруз  галмыш  групларла 
еколожи  факторларын  айры-айры  сявиййяляриня  эюря  апарыларса,  сябяб  ялагяси  даща  айдын 
нцмайиш  етдириля  биляр.  Она  эюря  дя  тясир-реаксийа  формасы  щаггында  ашкар  фярзиййя 
гиймятляндириля биляр. Тядгигатын щям дя там йериня йетирилмясинин спесифик мягсядляри 
мцяййян  едилмялидир.  Мягсядлярин  ифадяси  истигамятлянмиш  мясяляляри  айдындынлашдыр-
малы, тядгигатын мцмкцн чярчивясини, тядгиг едилян ящалинин тябиятини, ясас тясирлярин вя 
саьламлыгда нятиъялярин дяйишянлярини гиймятляндирмялидир. 
 
Ъямиййят  рящбярляри  тядгигат  групунун  бир  щиссяси  вя  йа  тядгигат  лайищясинин  тяшкилат 
комитяси кими щяр щансы тядгигата онун яввялиндян тяйин едилмяли вя ъялб олунмалыдыр 
(ATSDR, 1990). Яэяр тядгигат гябул едилярся, бу, онун ъямиййятин марагландыьы мя-
сяляляря истигамятлянмясиня зяманят веряъяк. Яэяр ъямиййятин рящбярляри вя тядгигата 
ъавабдещ оланлар арасында диалог йаранарса, риск факторларынны изащы вя еффектив мцдахиля 
програмларынын ишляниб щазырланма просеси сцрятля баш веряъяк. Она эюря дя тядгигатын 
апарылмасы  цчцн    гярар  гябул  едилмяздян  габаг  ъямиййятин  рящбярляри  иля  мцзакиря 
апарылмалыдыр. 
 

Åêîëîæè åïèäåìèîëîýèéà 
 
44

Òÿäãèãàòûí éåðèíÿ éåòèðèëìÿ ìÿñÿëÿëÿðè âÿ åòèê ïðèíñèïëÿð öçðÿ ìöçàêèðÿëÿð 


 
Яэяр тясир вя саьламлыгдакы еффектляр цчцн потенсиал факторлар мцяййян едилибся вя тяд-
гиг  едиляъяк  проблем  ачыгланыбса,  нювбяти  мярщяля  епидемиоложи  тядгигатын  апарылма 
мцмкцнлцйцнцн гиймятляндирилмяси олаъаг. Бу, ресурслардан, тясир барядя мялуматлары 
гиймятляндирмяк  цчцн  кадр  вя  илкин  мялуматын  мювъудлуьундан,  истифадя  едиляъяк 
тядгигат типиндян вя мялуматларын ъари вя йа кечмиш дювря аид олмасындан чох асылы ола-
ъагдыр. Бундан башга, тясирин вя йа хястялик эюстяриъиляринин еркян мцяййян едилмясинин 
мцмкцнлцйц файдалы ола биляр. Хястялик щадисяляринин тясадцфи щалларда баш вермяси вя 
йа тясирин ашаьы сявиййядя олма ещтималы тядгигатын мцвяффягиййятляриня мане ола биляр 
вя  йа  онун  йериня  йетирилмясиня  тяляб  олунан  хяръляри  вя  вахты  артыра  биляр.  Ашаьыдакы 
мясяляляр нязярдян кечирилмялидир:  
 

 
топланмасы тяляб олунан мялуматларын типи; 

 
илкин мялуматларын мювъудлуьу; 

 
тядгигата дахил едиляъяк ящалинин тяляб олунан сайы; 

 
тядгигата дахил едиляъяк ящалинин сечилмяси цчцн мювъуд мцвафиг сечмя мцайиня 
васитяляри; 

 
еколожи факторларын вя саьламлыгда нятиъялярин гиймятляндирилмя имканлары; 

 
гарышдырыъы факторлары вя еффект модификаторларыны мцяййян етмяк вя йохламаг 
баъарыьы; 

 
кадрларын вя ресурсларын мювъудлуьу. 
 
Тядгигатын йериня йетирилмясини гярара аларкян епидемиолог тядгигат нятиъяляринин мцм-
кцн щяддини яввялъядян мцяййян етмяйя чалышмалы вя тядгигат нятиъяляринин неъя исти-
фадя  олуна  билмясини  нязярдян  кечирмялидир.  Принсипъя,  инанылмайан  нятиъяляря  эятириб 
чыхаран тядгигатлар тяхиря салынмалыдыр. Бир чох щалларда мящдуд, лакин йериня йетирилмяси 
мцмкцн олан тядгигат нятиъя тапмаьа чалышан, лакин йериня йетирилмяси мцмкцн олма-
йан тядгигата нисбятян даща файдалы нятиъяляр верир. 
 
Еляъя  дя,  йухарыда  мцзакиря  едилмиш  тядгигатын  апарылмасынын  етик  астектляри  нязярдян 
кечирилмялидир. Тядгигатын предметляри (инсанлар) мяхфилийин итирилмяси дахил олмагла, фюв-
гяладя  зярярдян  горунмалы,  мцмкцн  рискляр  вя  файдалар  щаггында  мялуматландырыл-
малыдыр. Тядгигат иштиракчылара вя ъямиййятя бцтювлцкдя зийандан чох файда вермяли вя 
ъямиййятин марагландыьы мясяляляря йюнялмиш расионал имканлара малик олмалыдыр. Гыса-
ъа демяк олар ки, етик бахыш тядгигатын йериня йетирилмя гярарына, онун щяр мярщялясиня 
вя нятиъяляринин щесабатына рящбярлик етмялидир. 
 

 

Fǝsil 1 
 

Åêî-åïèäåìèîëîýèéà íÿäèð? 


 
 

Òÿäðèñèí ìÿãñÿäëÿðè 


 

 
Еколожи  тящлцкялярля  саьламлыг  арасында  олан  ялагялярин  ясас  принсипляри  иля  таныш 
олмаг; 

 
Еко-епидемиолоэийанын тарихи инкишафыны тясвир етмяк вя онун кюмяйи иля щялл олунан 
ясас еколожи саьламлыг проблемляриня аид мисаллар эюстярмяйи баъармаг; 

 
Еколожи  саьламлыг  проблемляринин  щялл  олунмасында  еко-епидемиолоэийанын  ролуну 
анламаг; 

 
Бу дярсликдян там истифадя етмяк цчцн тяляб олунан ясас биликляри мцяййян етмяк; 

 
Еко-епидемиолоэийа  сащясиндя  тренинглярин  тяшкили  иля  йанашы  еко-епидемиоложи 
тядгигатларын апарылмасына вя интерпретасийасына олан тялябаты баша дцшмяк. 
 
1.1

 


Åêîëîæè ñàüëàìëûüûí

 

èäàðÿ îëóíìàñûíäà åïèäåìèîëîýèéàíûí ðîëó

 
 

ßòðàô ìöùèò, èíêèøàô âÿ ñàüëàìëûã 


 
Сон 30 илдя  ъямиййят  цчцн  ян  ваъиб  проблемлярдян  бири  ятраф  мцщитин  мцщафизяси 
олмушдур. 1950-ъи вя 1960-ъы иллярдя Лондон думаны, Минамата вя Итаи-Итаи хястяликляри 
дахил  олмагла,  баш  верян  бир  сыра  хястялик  аловланмалары  ятраф  мцщит  факторлары  иля 
ялагядар  олмушдур  ки,  бу  да  сянайе  вя  шящярлярин  инкишафы  дюврцндя  ятраф  мцщитин 
мцщафизясинин ваъиблийиня диггяти ъялб етмишдир. "Сакит бащар" (Silent Spring) (Cарсон, 
1962)  вя  бир  сыра  мцщцм  мягалялярин  няшри  бу  мясяля  барядя  мялуматлары  даща  да 
артырды. 1960-ъы иллярин сонунда ятраф мцщитин мцщафизяси мягсядиля йерли вя милли фяалий-
йят  груплары  формалашды  вя  сон  нятиъядя  бу  щярякатын  бейнялхалг  сявиййядя  эениш-
лянмясиня эятириб чыхарды. Дювлятляр юз вязифяляриня ашкар фяалиййятлярля ъаваб вермяйи 
вя 1972-ъи илдя Стокщолмда «Инсаны Ящатя Едян Ятраф Мцщит» мювзусу цзря Бирляшмиш 
Миллятляр  Тяшкилатынын  Конфрансыны  кечирмяйи  гярара  алдылар.  Цмумдцнйа  Сящиййя 
Тяшкилатынын няшр етдийи ятраф мцщит факторларынын инсан саьламлыьына тясири щаггында илк 
комплекс програм конфранса эюстярилян кюмяйин бир щяссясиня дахил иди (WHO, 1972). 
 
Стокщолм  конфрансындан  индийя  гядяр  ятраф  мцщитин  мцщафизяси  вя  бу  мцщафизя  иля 
инсан саьламлыьы арасында ялагяляр щаггында мялуматлара тялябат кифайят гядяр артмыш-
дыр. Бейнялхалг сявиййядя иряли сцрцлян ясас тяшяббцсляр ятраф мцщит вя инсан саьламлы-
ьынын мцщафизяси ишиня йени тяканлар верди вя бейнялхалг ямякдашлыг цчцн йени инфраст-
руктурун  йаранмасына  сябяб  олду.  Мясялян,  Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилатынын  Ятраф 
Мцщит  Програмы  (БМТ  ЯМП-UNEP) 1972-ъи  илдян,  Бейнялхалг  Тящлцкясиз  Кимйа 
Програмы  ися 1980-ъи  илдян  фяалиййятдядир.  Бу  йахынларда  Ятраф  мцщит  вя  Инкишаф  цзря 
Цмумдцнйа  Комиссийасынын (1987) иши  "давамлы  инкишаф  "  термининин  сярбяст  анлайыш 
олмасыны тясдиг етди.  
 
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты ятраф  мцщит факторларынын инсан саьламлыьына тясири цзря 
Ятраф  мцщит  вя  Саьламлыг  Комиссийасынын  ишиня  бахыш  кечирмякля,  еколожи  мясяляляр 

Åêîëîæè åïèäåìèîëîýèéà 
 
2
цзря эенишлянян фяалиййятини нцмайиш етдирди (ЦСТ,1992). Бу бахыш Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын 1992-ъи илдя Рио-де Жанейрода кечирилмиш вя Ятраф Мцщит вя Инкишафа щяср 
олунмуш  Конфрансына – БМТ  ЯМИК (UNCED) ясас  кюмяк  иди.  Бирляшмиш  Миллятляр 
Тяшкилатынын бу Конфрансы ятраф мцщит вя инкишаф мясяляляри иля баьлы эяляъяк фяалиййят 
цчцн «
XXI ясрин эцндялийи
» адлы сяняд ишляйиб щазырлады (UN, 1992). Бу сяняддя ясас 
фясил  инсан  саьламлыьынын  мцщафизясиня, 39 фясил  ися  саьламлыгла  баьлы  мясяляляря  щяср 
едилмишди. Ейни заманда, нязярдя тутулан фяалиййят цчцн йени юлкялярарасы ялагяляндириъи 
гурум – БМТ-нин  Давамлы  Инкишаф  цзря  Комиссийасы (Commission for Sustainable 
Development – CSD) юз  ишиня  башлады.  ЦСТ  Давамлы  Инкишаф  цзря  Комиссийанын 
фяалиййятиндя  (ДИК) "XXI ясрин  эцндялийи"  консепсийасынын  йериня  йетирилмясиня 
нязарят едян "вязифя диспетчери"дир. Бу мясяляляр цзря "Давамлы Инкишафда ятраф мцщит 
вя саьламлыг" адландырылмыш щесабат БМТ ЯМИК-нин 5 иллийиня щяср олунмуш БМТ Баш 
Мяълисинин Хцсуси Сессийасы цчцн щазырланмышдыр. 
 
Еколожи  саьламлыьын  идаря  олунмасы  щяр  бир  ъямиййят  вя  йа  ящали  групу  цчцн  еколожи 
тящлцкялярин  саьламлыьа  тясири  нятиъясиндя  мейдана  чыхан  риск  факторларынын  максимум 
дяряъядя азалмасыны нязярдя тутур. Бу дярсликдя тящлцкя вя рискин тярифи ЦСТ ишчи групу 
тяряфиндян мцяййян олунмушдур (ЦСТ, 1989). Тящлцкя – инсан саьламлыьына мянфи тясир 
эюстярян зярярин мянбяйидир вя йа фактордур (кейфиййят анлайышы); риск- саьламлыгда баш 
веряъяк  зярярин  ещтималыдыр  (мигдар  анлайышы).  Тящлцкялярин  йаратдыьы  саьламлыг  рискини 
азалтмаг цчцн биз ашаьыдакы мялуматлары юйрянмялийик: 
 

 
верилмиш мцщитдя мейдана чыхан тящлцкяляри; 

 
тящлцкяйя мяруз галмыш ящали групларыны; 

 
ящали групларынын мяруз галдыьы тящлцкянин сявиййясини; 

 
бц тящлцкялярин саьламлыьа эюстяря биляъяйи вя йа эюстярдийи тясирляри; 

 
ятраф мцщит факторларынын саьламлыьа тясиринин азалдылмасы цчцн потенсиал цсуллары; 

 
бу цсулларын тясиря мяруз галмыш ящали тяряфиндян гябул олуна билмяси (Шякил 1.1). 
 
Бу  китабда  ятраф  мцщит  эениш  мянада  беля  мцяййян  олунмушдур: "Ятраф  мцщит  инсаны 
ящатя едян щяр шейдир. О, ящалинин саьламлыьына тясир эюстяря билян физики, биоложи, сосиал, 
мядяни вя с. амилляря бюлцня биляр" (Ласт, 1995). 
 
Ятраф  мцщит  ашаьыда  эюстярилян  бир  вя  йа  даща  чох  шяртлярин  тямсилчиси  кими  нязярдян 
кечириля биляр: 
 

 
ев  шяраити:  саьламлыьа  тясир  ашаьыдакы  факторларла  мцяййян  едиля  биляр:  шяхси  вя  йа 
аиляви гидаланма вярдишляри, гиданын щазырланмасы цчцн васитяляр, ичмяли су вя санитар 
вязиййят,  йашайыш  биналарынын  типляри,  евин  дахилиндя  вя  йа  онун  ятрафында  мювъуд 
Бокс 1.1. 
 
"Давамлы  инкишаф"  эяляъяк  нясли  юз  тялябатларыны  тямин  етмяк  имканларындан 
мящрум етмяйян, индинин тялябатларына ъаваб верян инкишафдыр. 
 
Мянбя: 
Word Commission on Environment and Development, 1987
 

Åêî-åïèäåìèîëîýèéà íÿäèð? 
 
 
3
олан  сянайе  вя  кянд  тясяррцфаты  фяалиййяти,  севимли  мяшьулиййят,  евдя  вя  баьда 
истифадя олунан пестисидляр;  

 
иш  йери:  инсан  вахтынын  чох  щиссясини  иш  йериндя  кечирир  вя  бу,  спесифик  еколожи 
проблемляр вя мцхтялиф  мянфи тясирляр мяркязидир; мяктяблярдя вя йа башга тядрис 
оъагларында кечирилян вахт да бу бахымдан нязярдян кечирилмялидир; 

 
йерли  мцщит:  инсан  йашадыьы  йердя  мювъуд  олан  мянфи  тясирляря – автомобил,  йерли 
сянайе  вя  йа  ев  гыздырыъылары  тяряфиндян  чирклянян  атмосфер  туллантыларынын,  йерли 
зибилликлярдян  айрылан  кимйяви  маддялярин  вя  йа  автомобил  сяс-кцйцнцн  тясириня 
мяруз гала биляр; 

 
эениш мцщит: бу реэионал, милли, бейнялхалг вя йа глобал мигйасда эютцрцлмцш ятраф 
мцщитя  истинад  едир;  бирляшдирилмиш  тясирляря  атмосфер  щавасынын  фотокимйяви 
чирклянмяси,  чайларын  вя  йа  дяниз  суларынын  чирклянмяси,  нцвя  реакторларынын 
гязаларындан  мейдана  чыхан  радиасийа  чирклянмяси,  стратосферик  озонун  азалмасы 
нятиъясиндя  йаранан  ултрабянювшяйи  радиасийанын  тясирлярини  вя  глобал  иглим 
дяйишмяляри  нятиъясиндя  баш  верян  йолухуъу  хястяликлярин  эедишиндя  дяйишикликляри 
нязярдя тутур. 
 
?


--albert-boghossian-3.html

--allah-u-tealann-rabbul.html

--anayasann-maddesine-gre.html

--appeasement-spillover--.html

--attivit-distrettuali--c.html


ErməNiləRin XIX əSrdə şImali AzəRbaycan
Кейла Ноар Природа Мира Сновидений - Бет 233
Voiculescu Camelia
Edital De NotificaçÕEs Da AutuaçÃO De TrâNsito - Bet 12
MTPR Master Thesis Preparation ECTS Points - Institute For Technology And Resources Management In The Tropics And Subtropics
Www.Ziyouz.Com Kutubxonasi - Fransuzcha-O'Zbekcha Lug'At (Bayram Balci - Direktor).Pdf [Bukish Stanogi]
Под Редакцией Бокщанина Анатолия Георгиевича Кузищина Василия Ивановича История Древнего Рима - Бет 20
Microsoft Word Milli Inkishaf Doc - SəHifə 93
Глоссарий Профессиональных Кулинарных Терминов В Европейской Кухне1 - Бет 6
Структура Релігієзнавства - А. М. Черній Релігієзнавство Посібник