1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 123

朽ê 驽塍潢à 狸蝮嚯铖螯 蝈禧 - Синдром Лі-Фраумені становить невелику частину (менше 1%) від усіх спадкових форм раку молочної залози

страница58/123
Дата23.12.2017
Размер14.5 Mb.
Просмотров803
Скачиваний0

朽ê 驽塍潢à

狸蝮嚯铖螯 蝈禧.

彦p邃è 珉铌圜羼蜮屙睇õ 铒篚铍彘 驽塍潢à p嚓 怦蝠鬻噱蝰ÿ 磬獒铍邋 鬣耱î è 耦耱噔弪 耩邃è 龛õ 97-98%. 袜犭噱蝰ÿ 礤疣忭铎屦磬ÿ 玎犭邂噱祛耱ü p嚓铎 驽塍潢à â 疣珉梓睇õ 耱疣磬õ 扈疣. 袜栳铍邋 恹耦赅ÿ 铐à â 唢铐梃, 澡黼ÿ礓梃, 疏蜞å, 阻腓, 锐豚礓梃. 丸珀 玎犷脲忄屐铖螯 磬犭噱蝰ÿ â 软漕礤玷è, 软滂è, 丸沐p梃. Â 镱耠邃龛å 溴蜩脲蜩å 麇蜿î 磬戾蜩豚顸 蝈礓屙鲨ÿ ê 箪屙屙棹 玎犷脲忄屐铖蜩 p嚓铎 驽塍潢à 忸 怦屐 扈疱, â 蝾ì 麒耠å è â 雨p噼礤. 腆骥桧û 犷脲 p嚓铎 驽塍潢à 怃忸å 鬣 麇ì 驽睐桧û. 令脲 蜞觐é 铒篚铍, â 铖眍忭铎, 膻滂 â 忸玟囫蝈 50-75 脲ò.

杨溴疰囗桢 蝈扈

襄疱麇睃 铖眍忭 蝈痨桧钼 è 踵疣牝屦桉蜩ê, 觐蝾瘥å 漕腈屙 篑忸栩ü 耱箐屙ò


义痨桧 物疱溴脲龛å朽ê 驽塍潢à

枢瘀桧铊ä 驽塍潢à


锑牮铖觐镨麇耜 纛痨à 衅
惕牮铖觐镨麇耜 纛痨à 衅

象蜩 疣ñ镳铖蝠囗屙 衅


朽眄栝 衅

谚礓痤ì «爨臌õ


镳桤磬觐â 衅 »
蔫耵嚆

绣泱疸栩圉


体蜞耱噻 妈瘐钼à

体蜞耱噻 署箨屙徨疸à


体蜞耱噻 仨桷脲疣

澡狃钽囫蝠铖觐镨ÿ


茵囗胥囫蝠嚯 耦眍沭圄

洋狎铗嚯
疱珏牿 驽塍潢à


绵耱瘕牝铎
绵耱痤耱铎
羊屙ò
羊屙蜩痤忄龛å请铌圜羼蜮屙眍å 眍忸钺疣珙忄龛å, 觐蝾痤å 忸珥桕噱ò 桤 耠桤桉蝾é 钺铍铟觇 驽塍潢à
请铌圜羼蜮屙眍å 眍忸钺疣珙忄龛å, 觐蝾痤å 忸珥桕噱ò 桤 觌弪铌 滂趑箸眍é 漕牮桧眍é 耔耱屐û.

灶痨à 铒篚铍è, 觐蝾疣ÿ 铒疱溴弪 忤珞嚯î 磬镳噔脲龛屐 痤耱à 铗眍耔蝈朦眍 耱屙觇 驽塍潢à


灶痨à 铒篚铍è, 觐蝾疣ÿ 铒疱溴弪 扈牮铖觐镨麇耜è 镱汨耱铍钽梓羼觐祗 耱痤屙棹 蜿囗è è 镱 耱屣屙è 琊咫铖蜩 觌弪铟睇õ 屐屙蝾â
朽耧痤耱疣弪 衅 桧翳朦蝠囹桠睇ì 痤耱铎 铒篚铍è, 戾蜞耱噻桊钼囗桢ì 沐爨蝾沐眄 è 腓祠钽屙睇ì 矬扈
朽觐忄ÿ 铒篚铍ü 漕 2 耢 â 磬栳铍屐 桤戾疱龛è, 觐蝾疣ÿ 镱疣驵弪 耠桤桉蝮þ è 镱漶腓玷耱簋 钺铍铟觇 è 礤 桁邋ò 戾蜞耱噻钼
橡邃腩骅ë À.È. 燕忤鲫栝 ñ 鲥朦þ 疣眄彘 滂嚆眍耱桕è 漕 镱ÿ怆屙 踵疣牝屦íûõ 觌桧梓羼觇õ 耔祜蝾祛â 衅.

谚礓痤ì 礤 镟蝾沩铎铐梓睇é - 玎蝠箐礤眍å 镳î-躅驿屙桢 镨 麇疱ç 赅痄栲朦睇é 铗溴ë 驽塍腙à


佯桠囗桢 玎耱铋眍é 镨, 觐蝾疣ÿ 磬赅镫桠噱蝰ÿ â 疣聒桊屙眍ì 镨忸溴 磬ä 戾耱铎 耱屙铉à
体蜞耱噻 â 磬潢膻麒黜 腓祠铙珏ë 戾驿ó 眍骊囔è 觇忄蝈朦眍é 禧û 耠邂à
体蜞耱噻 衅 â ÿ梓龛ê
体蜞耱噻 衅 â 觌弪鬣蜿ó 爨腩泐 蜞玎 戾驿ó 祛麇恹ì 矬琨疱ì è 镳ÿ祛é 觇铋
蓓漕耜铒梓羼觐å 桉耠邃钼囗桢 驽塍潢à ñ 鲥朦þ 滂嚆眍耱桕è 铒篚铍è
与疣玮箨钼铄 桉耠邃钼囗桢 铒篚铍è è 龛腓麒ÿ 戾蜞耱噻钼 耧弼栲朦睇ì 溧蝼桕铎, 忖邃屙睇ì â 镳铖忮ò 驽塍潢à 愉嚯屙桢 鬣耱è 驽塍潢à ñ 铒篚铍 â 镳邃咫圊 玟î-痤恹õ 蜿囗彘 钿龛ì 犭铌铎 ñ 疱汨铐囵睇扈 腓祠铙珉囔è, 犷朦ì è 爨臌ì 襦朦龛赅扈
愉嚯屙桢 怦邈î 驽塍潢à ñ 铒篚铍 钿龛ì 犭铌铎 ñ 疱汨铐囵睇扈 腓祠铙珉囔è, 犷朦ì è 爨臌ì 襦朦龛赅扈
谚祜蝾爨蜩麇耜 铒屦圉 - 磬腩驽龛å 磬痼骓铋 驽塍漕黜铋 耱铎û.
扬弼栲朦眍å 篑蝠铋耱忸, 觐蝾痤å 忖钿栩 â 镳铖忮ò 鲨痍箅ÿ痦铋 铒篚铍è 赅痄梃 驽塍潢à ñ 鲥朦þ 滂蜞鲨è 镳铖忮蜞.
体蝾滂赅 忖邃屙桢 耱屙蜞 â 赅痄棹 驽塍潢à ñ 镱祛þ 翳狃钽囫蝠铖觐镟

蒿桎屐桀腩汨ÿ.

 雨p噼礤 衅 ñp邃è 怦艴 珉铌圜羼蜮屙睇õ 眍忸钺疣珙忄龛é 麇腩忮赅 玎龛爨弪 蝠弪 戾耱î è â 2009 泐潴 耦耱噔桦 耩邃è 龛õ 7,2%. 软蝈眈桠睇é 镱赅玎蝈朦 â 蝾ì 驽 泐潴 耦耱噔桦 24,0%铑î. 袜犭噱蝰ÿ 耱噌桦桤圉 玎犷脲忄龛ÿ â 犷朦眈蜮å 耱疣í 扈疣. 令脲 疣觐ì 驽塍潢à 祗骥桧û 2 疣玎 鬣 麇ì 驽睐桧û.

蒡桀腩汨ÿ

p嚓à 驽塍潢à 桤篦屙à 礤漕耱囹铟眍. î 玎犷脲忄龛å 鬣 忸珥桕噱ò 徨ç 镳邃耱怏邈î 玎犷脲忄龛ÿ. 脏牝铕û 痂耜à: 赅眦屦钽屙û, 痤朦 祗觐耋狁蜞眦梃, 珉铙镱蝠遽脲龛å 嚯觐泐脲ì, 牦疱龛å, 礤p邈箅ÿp眍å 镨蜞龛å, ãp筢, 汔pÿ鬣ÿ è 镥p彐àp屙磬ÿ 镨. Ñp邃è 羿牝îp钼 p桉赅 礤觐蝾瘥å 噔蝾瘥 铗戾鬣腓 II (À) ãp箫矬 êp钼è, 磬腓麒å 衅 ó êp钼睇õ p钿耱忮眄桕钼.

                襄p邃p嚓钼 玎犷脲忄龛ÿ 驽塍潢à:


* Õp铐梓羼觇é 囹p铘梓羼觇é è 汨镥痱痤翳麇耜栝 汔耱p栩û.

斟腓觐徉牝屦íûé 汔耱痂ò.


* 震铐梓羼赅ÿ ÿ玮屙磬ÿ 犷脲珥ü 驽塍潢à.

* 襄p龛鲨铉磬ÿ 囗屐 (镳桠钿栩 ê 爨腓沩桤圉梃 â 10% 耠篦噱â).


* 畜狯û 驽塍潢à. Ê 龛ì 铗眍ò p筢鳆 镱耠å 汔耱p铗铎梃, 篪桠囗 镥痿铕囹桠眍é ÿ玮û, p彗尻鲨è 驽塍潢à, 汔耱p铨眚åp钹磬耱铎铉à, 戾踵龛麇耜铋 蝠噔禧, 蹊扈麇耜桴 è 蝈p扈麇耜桴 铈钽钼.
* 念狃铌圜羼蜮屙睇å 铒篚铍è 驽塍潢à (镱腓稃, 噤屙铎û è 漯筱桢).
杨汶囫眍 镳桕噻ó 糖 雨p噼睇 (¹ 192 铗 1984 泐溧) 怦å 犷朦睇å ñ 镳邃p嚓钼è 玎犷脲忄龛ÿ扈 驽塍潢à 漕腈睇 磬躅滂螯 磬 滂耧囗皴p眍ì 篦弪å. 褥 礤钺躅滂祛 ïp钼钿栩ü 铒åp囹桠眍å 桦è 觐眈åp忄蜩忭铄 脲麇龛å è 疱泱痦î (疣ç â 3-4 戾鲟) - 滂耧囗皴痦 铖祛蝠.

相蝾腩汨麇耜 囗囹铎.

朽觐忄ÿ 铒篚铍ü 驽塍潢à, 赅ê 镳噔桦î 猁忄弪 邃桧梓眍é, 眍 怦蝠鬻噱蝰ÿ è 祉铈羼蜮屙睇å 镱疣驽龛ÿ 怦脲漶蜮桢 忭篁痂铕汔眄钽î 戾蜞耱噻桊钼囗 桦è â 疱珞朦蜞蝈 祗朦蜩鲥眚痂麇耜钽î 痤耱à. 襄疴梓眍-祉铈羼蜮屙睇é 疣ê 鬣 猁忄弪 镳è 钿眍怵屐屙眍ì 铉腩赅麇耱怆屙梃 祉铈羼蜮屙睇õ 镱腓镱â 驽塍潢à. 橡铞羼ñ 忸珥桕眍忮龛ÿ è 疣玮栩 疣赅 漕 I 耱噤梃 潆栩 铌铍î 10 脲ò, à 蝈麇龛å 玎犷脲忄龛ÿ (徨ç 脲麇龛ÿ) 铗 I 耱噤梃 玎犷脲忄龛ÿ 漕 脲蜞朦眍泐 桉躅溧 玎忤耔ò 铗 扈蝾蜩麇耜铋 嚓蜩忭铖蜩 铒篚铍è è 镳钿铍驵弪 â 耩邃礤ì 2-3 泐溧.

描耱铍钽梓羼赅ÿ 纛p爨.

P嚓 驽塍潢à p铉忤忄弪 桤 镱êp钼眍泐 恹耦觐泐 ïp桤爨蜩黜钽î 栩咫 驽塍潢à è 驽脲ç 耠桤桉蝾é 钺铍铟觇. Â 1982 泐潴 挛Ç 镳邃腩骅ëà 耠邃簋þ

觌囫耔翳赅鲨þ:
1. 冷屙铌àp鲨眍爨:


à) 镟镨腚ÿp磬ÿ á) 蝮狍p磬ÿ â) 祗鲨眍珥 ã) 镥p耱礤忤漤î-觌弪铟磬ÿ;
2. H邃梏翦p屙鲨痤忄眄 p嚓;

3. 棋脲玷耱î-镫铖觐觌弪铟睇é 疣ê;

4. 想铖觐觌弪铟睇é 疣ê;

5. 体腙铌脲蝾黜 p嚓;

6. 枢瘀桧铊ä.

袜栳铍邋 鬣耱î 怦蝈鬣弪 噤屙铌àp鲨眍爨, 觐蝾疣ÿ 耦耱噔弪 铌铍î 80% 怦艴 眍忸钺疣珙忄龛é. 袜 怛铕铎 戾耱å 镱 鬣耱铗å 磬躅滂蝰ÿ 礤滂翦p屙鲨痤忄眄 p嚓 - 10-12%. 务蜞朦睇å 纛p禧 铒篚铍è 怦蝠鬻帼蝰ÿ â 邃桧梓睇õ 镳铞屙蜞õ. 袜栳铍邋 珉铌圜羼蜮屙íû扈 ÿ怆ÿÿ 礤滂趑å-疱眦桊钼囗íûå 铒篚铍è 驽塍潢à.


燕痍铎û 耦腓蜞痦钽î 踵疣牝屦à (戾珏眭桁嚯钽î è 礤怵钽屙眍泐 镳铊聃铈溴龛ÿ) â 驽塍潢å 桁妣ò 踵疣牝屦睇å 铖钺屙眍耱è 耱痤屙 è 疣玮栩, 铐è 钺滂 â 钿眢 沭箫矬 汔耱痤桧蝈耱桧嚯 耱痤爨朦睇õ 铒篚铍彘 (GIST – gastrointestinal stromal tumor). Ñ 疣觐ì 驽塍潢à 铐è 桁妣ò 钿桧嚓钼 觌桧梓羼觇å 镳怆屙 è 蜞牝桕ó 脲麇龛ÿ.

髓祠铎û 驽塍潢à 怦蝠鬻帼蝰ÿ 铟屙ü 疱潢î. 袜栳铍邋 鬣耱î 忸珥桕帼ò 礤躅滏觇眈觇å 腓祠铎û. 务蜞朦睇å - î 腓祠钽疣眢腩爨蝾ç, 腓祠铎û 眍潴痦钽î è 滂趑箸眍泐 痤耱à.

枢瘀桧铊ä. 埋蝠鬻噱蝰ÿ â 驽塍潢å 漕忸朦眍 疱潢î, 耦耱噔ÿ 2-3% 眍忸钺疣珙忄龛é. 祟赅腓珞弪 â 疣珉梓睇õ 鬣耱ÿõ 驽塍潢à. 锑牮铖觐镨-麇耜è 桁邋ò 忤ä 珙翳蝽铋 铒篚铍è. 软钽溧 铒篚铍ü 桁邋ò 嚆疱耨桠眍å 蝈麇龛å.


Каталог:

downloads -> oncology
downloads -> Методические рекомендации для выполнения практической работы. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину
downloads -> Доклад: «табачная эпидемия в россии: причины, последствия, пути преодоления»
downloads -> Зачетные вопросы по основам биоэтики и биобезопасности для студентов 3 курса медицинского факультета
downloads -> Методическое пособие по учебной дисциплине огсэ. 3 Иностранный язык для студентов курса экономического отделения
downloads -> November, 2013 Ноябрь 2013 Novembre 2013 Et celebrons l'anniversaire!
downloads -> Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическому занятию


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?