1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22

ميحرلا نمحرلا الله مسب BİSMİllahir-rәhmanir-rәHİM Ön söZ - səhifə 5

səhifə5/22
tarix14.07.2018
ölçüsü2.8 Kb.

 
20 
etmişdir.  Bu  haqda  şiə  alimləri  sünnü  alimlərinin 
əsərlərinə  istinad  edərək  yüzlərlə  kitab  yazıb, 
oxuculara təqdim etmişlər. Burada o kitablardan bir 
neçəsinə işarə edirik: 
1. Әllamə  Hilli  (Allahın  rəhməti  ona  olsun!) 
Həzrət  Әli  (əleyhis-salamın)  İmamətinin  sübut 
etmək  üçün  öz  «Nəhcül-həqq  və  kəşfüs-sidq» 
kitabında səksən səkkiz ayəni qeyd etmişdir. 
2. Ayətullah  Mər`əşi  Nəcəfi  Təbrizi  (Allahın 
rəhməti  ona  olsun!)  özünün  «İhqaqul-həqq» 
kitabında  Әli  (əleyhis-salam)-ın  İmamətinin  haqq 
olması barədə doxsan dörd ayəni sünnü alimlərinin 
otuz yeddi e`tibarlı kitabından sübut gətirərək qeyd 
etmişdir. 
3. Әllamə  Әmini  Təbrizi  (Allahın  rəhməti  ona 
olsun!)  «Әl-Qədir»  adlı  kitabında  Həzrət  Әli 
(əleyhis-salam)-ın İmamət və haqq olması barəsində 
Qur`andan 
ayələr 
və 
sünnü 
alimlərinin 
kitablarından hədisləri gətirmişdir. 
4. Әllamə Şərəfüddin (Allahın rəhməti ona olsun!) 
özünün  «Әl-Muraciat»  adlı  kitabında  İmamət 
haqqında  dəyərli  və  möhkəm  dəlillər  gətirmişdir. 
Bu  kitab  bir  neçə  dilə,  o  cümlədən  Azərbaycan 
dilinə  tərcümə  olunub,  oxucuların  ixtiyarında 
qoyulmuşdur. 
Bu  haqda  olan  kitablarımız  saysız-hesabsızdır. 
İmamət 
haqqında 
mə`lumat 
almaq 
istəyən 

 
21 
oxuculardan xahiş olunur ki, həqiqətin aşkar olması 
üçün imkan daxilində bu kitabları mütaliə etsinlər. 
Biz  isə  İmamət  haqqında  olan  sözümüzü 
Qur`anın bu ayəsi ilə sona çatdırırıq.
 
«
 َّللا  ُ ُكُّيِلَو اََّنَِّإ
  َنيِذَّلاَو ُهُلوُسَرَو ُه
اَء
 َنيِذَّلا  اوُنَم
 
لَّصلا  َنوُميِقُي
 و
 َكَّزلا  َنوُت ؤُ يَو َةَا
 و
   ُهَو َةا
 َنوُعِكاَر
»
 

«Həqiqətən  sizin  vəliniz  [rəhbər  və  ixtiyar 


sahibiniz]  Allah  və  Onun  Rəsulu  və  o  kəslərdir 


ki,  iman  gətirmiş  və  namaz  qılırlar  və  rüku 


halında zəkat verirlər.»


20


 


Bütün şiə və bir çox sünnü alimlərinin nəzərinə 
görə  bu  ayə  Әli  (əleyhis-salam)-ın  İmamətini 
göstərir və onun şə`nində nazil olmuşdur. 
Ayətullah  Mər`əşi  Nəcəfi  Təbrizi  (Allahın 
rəhməti  ona  olsun!)  özünün  «Ehqaqul-həqq» 
kitabının  ikinci  cildinin,  399  və  sonrakı 
səhifələrində  bu  ayənin  Әli  (əleyhis-salam) 
haqqında  olmasını  sünnü  alimlərinin  səksən  beş 
hədis və təfsir kitablarından nəql etmişdir. 
Sünnü  alimlərindən  Zəməxşəri  «Әl-Kəşşaf»  adlı 
təfsirində,  bu  ayənin  Әli  (əleyhis-salam)  barəsində 
nazil olmasını qeyd etmişdir. 

Beşinci: “Mə`ad” 


Öləndən  sonra  bir  daha  dirilib,  dünyada 
etdiyimiz  əməllər  üçün  Allah  qarşısında  cavab 
                                                 
20
 əl-Maidə surəsi, ayə 55 

 
22 
vermək (Qiyamət, Behişt, Cəhənnəm, haqq-hesab və 
sairəyə inanmaq). 
Məadın  lüğətdə  mə`nası  qayıdış  deməkdir.  Yə`ni 
insanlar  öldükdən  sonra  bir  daha  dirilib  Axirət 
aləminə  qayıdacaqlar.  Bu  əqidə  dinin  zəruri 
məsələlərindən  biridir  və  hər  bir  şəxsin  buna 
e`tiqadı və inamlı olması gərəkdir. Yə`ni hər bir şəxs 
inanmalıdır ki, insan  öləndən sonra bir daha dirilib, 
dünyada etdiyi əməlləri müqabilində hesab verəcək 
və  nəhayət  Cənnət  və  ya  Cəhənnəmə  gedəcəkdir. 
Həmçinin  qəbirdə  olan  sorğu-sual  və  Bərzəx 
aləminin  məsələləri  də  bu  mövzuya  aiddir.  Amma 
çox  təəssüflər  olsun  ki,  bu  mühüm  məsələyə 
bə`ziləri 
soyuq 
münasibət 
göstərirlər. 
Buna 
baxmayaraq  bu  məsələ  çox  mühüm  olduğundan 
Allah-taala  Qur`ani-Kərimdə  «iman»  sözündən 
sonra  məadı  bəyan  etmişdir.  Buna  misal  olaraq  bir 
neçə ayəni nəzərinizə çatdırırıq:
 
«
  نَم
اَء
 َلا ِم وَ ي لاَو ِهَّللاِب َنَم
   ُهُر جَأ   ُهَلَ ف ًاِلْاَص َلِمَعَو ِرِخ
 
   ِه يَلَع ٌف وَخ َلَو   ِِّبَِّر َدنِع
نوُمَز َيَ   ُه َلَو
َ»
 

«Hər kəs Allaha, Axirət gününə (sədaqətlə) inansa 


və  yaxşı  iş  görsə  onun  mükafatı  Rəbbinin 


yanındadır.  (Qiyamətdə)  onların  heç  bir  qorxusu 


yoxdur və onlar qəmgin olmazlar.»


21


 
Başqa bir ayədə belə oxuyuruq: 
                                                 
21
 əl-Bəqərə surəsi, ayə 62 

 
23 
»
لا
 ُهَّل 
 َل
 
 ِهيِف  َب يَر َل ِةَماَيِق لا  ِم وَ ي  َلَِإ   ُكَّنَعَم جَيَل  َوُه َّلِإ َه َلِإ
 
 ّللا  َنِم  ُقَد صَأ  نَمَو
 ِه
اًثيِدَح
«
 

«Allahdan  başqa  heç  bir  mə᾿bud  yoxdur. 


Olacağına  şübhə  etdilməyən  Qiyamət  günü,  əlbəttə 


hamınızı  (bir  yerə)  toplayacaqdır.  Allahdan  daha 


doğru danışan kim ola bilər?!»


22


 
Allah-taala  Öz  ədaləti  ilə  Qiyamətdə  insanlara 
onların  dünyada  etdiyi  əməllər  müqabilində  hökm 
edəcəkdir. Necə ki, Qur`anda belə buyurulur: 
»
 َّللاَف
 َم وَ ي   ُكَن  يَ ب ُ ُك َيَ ُه
 
 ِةَماَيِق لا
«
 

«Qiyamət  günü  Allah  sizin  aranızda  hökm 


edəcəkdir»

.

23


 
Bə`ziləri  belə  fikirləşirlər  ki,  insan  öldüyü  zaman 
torpaq  olub  aradan  gedəcək  və  heç  bir  zaman 
dirilməyəcək.  Qur`an  bu  cür  insanlara  belə  cavab 
verir: 
«
 َأ ُناَسمِ لإا ُلوُقَ يَو
 ِء
 َف وَسَل ُّتِم اَم اَذ
 
 اًّيَح ُجَر خُأ

 َوَأل
 
 نِم ُهاَن قَلَخ اَّمَأ ُناَسمِ لإا ُرُك ذَي
 ُل بَ ق
 
 اًئ يَش ُكَي  َلََو
»
 

«(Qiyaməti  inkar  edən)  insan:  «Mən  öldükdən 


sonra  (qəbirdən)  dirimi  çıxardılacağam?»-  deyə 


soruşur. Məgər insan öncə onu heç bir şey deyilkən


 


(yoxdan)


 


yaratdığımızı


 


xatırlamırmı?»


24


 
                                                 
22
 ən-Nisa surəsi, ayə 87 
23
 ən-Nisa surəsi, ayə 141 
24
 Məryəm surəsi, ayə 66-67 

:

books 460
books 460 -> Microsoft Word S?xsiyy?tl?r W-2003 formatted new doc
books 460 -> Microsoft Word Rehim m son doc
books 460 -> Səlahəddin XƏLİlov məHƏBBƏT və İntellekt
books 460 -> Şahlar Əsgərov Təhsilimiz: Dünən, bu gün, sabah
books 460 -> Ərəstü Həbibbəyli
books 460 -> Oruc Ġbadlı Aliyə Zərgərli
books 460 -> 1 azərbaycan-tüRKİYƏ ƏlaqəLƏRİ son 20 İLDƏ: UĞurlar və İmkanlar
books 460 -> Müəllifin vəsaiti hesabına nəşr olunur Əsəri Azərbaycan ea tarix İnstitunun


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


-hacyev-elmi-mslhti-v-n-38.html

-hacyev-elmi-mslhti-v-n-42.html

-hacyev-elmi-mslhti-v-n-47.html

-hacyev-elmi-mslhti-v-n-51.html

-hacyev-elmi-mslhti-v-n-56.html


Despre Dragoste Si Alti Demoni - SəHifə 2
ErməNİLƏRİN AzəRbaycana QarşI ƏRazi İDDİAlari Və Qanli CinayəTLƏRİ - SəHifə 7
Показание К Введению Адреналина - Асфиксия Новорожденных Детей
8.4Des Mesures Pour Favoriser La CréAtion D’Entreprises - MinistèRe De LEconomie, Des Finances Et De LIndustrie
Невостребованные Земельные Доли В Границах Бывшего Стоо
So Liq   И Е “ - T O Sh K E N T D A V La T Iq T Iso D Iy O T U N IV E R S It E T I F. Sh. Shamsutdinov, Sh. F....
On The Topic: Outstanding People Of Uzbekistan
Алматы АшытқЫ Зауыты” Акционерлік қОғАмының Акцияларды ШығАру Проспектiсi “Адз” АҚ
Soba Handbook - SəHifə 47
4. Институт Физики - Отчет По Исполнению Мероприятий Программы Развития В 2012 Г