1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 39

Ə. Q. Abbasov - səhifə 12

səhifə12/39
tarix24.10.2017
ölçüsü5.01 Kb.

48 
 
c
b
a
adam
c
b
adam
adam
Y
Y
Y
g
a
Y
a
Y
g
U
I
1
1
2

                 (1.8) 
(1.8) düsturunda faz vurğu ədədini nəzərə alsaq, 
y
g
y
g
U
I
adam
adam
adam
3
3
                        (1.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8. Naqillərin yerə nəzərən izolyasiyasının aktiv 


keçiriciliyini və tutumunu nəzərə almaqla üçfazlı şəbəkəyə adamın 


toxunma sxemləri: a- izoləedici sxem; b-yerdəyişmənin ekvivalent 


sxemi; v –tam hesabat müqavimətinin təyini sxemi. 


 
Keçiriciklərin  müqavimətlə    (Z=1/Y
1
)  və  r
adam
  =  1/g
adam
  işarə 
etsək  

49 
 
   
2
3
3


adam
adam
r
U
I

                               (1.10) 
alarıq. 
Burada  
ekv
ekv
jX
r
r


  (şəkil 8, v) 
1000V-dan  yuxarı  gərginlikli  (məsələn,  6,  10,  35  kV) 
şəbəkələrdə  faz  izolyasiyasının  aktiv  müqaviməti  yüksək 
olduğundan, adamın bədənindən keçən cərəyan hesablandıqda, 
izolyasiyanın  aktiv  keçiriciliyini  nəzərdən    atmaq  olar  (şəkil 
9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 9. İzolə olunmuş neytrala malik, izolyasiyanın 


müqavimətini nəzərə almadan, ancaq yerə nəzərən naqillərin 


tutumu böyük olan halda adamın üçfazlı şəbəkəyə toxunma sxemi. 


 
Fazların  tutumları  bərabər  (C
a
=C
b
=C
c
)  olduğunu, 
həmçinin  onların  keçiricikləridə  eyni  (b
a
=b
b
=b
b
)  olduğunu 
nəzərə alsaq, digər tərəfdən 
jb
Y
g
iz


,


0
 və 
jx
r


 olduğundan 
adamın birqütblü cərəyan keçirən hissələrə toxunması zamanı, 
onun bədənindən axan cərəyan 
jx
r
U
I
adam
adam


3
3
 və ya 

50 
 


1
9
3
3
3
2
2
2
2
C
r
C
U
x
r
U
I
adam
adam
adam


   (1.11) 
düsturdan hesablanır. 
Sonuncu  ifadədən  görünür  ki,  fazaların  yerə  nəzərən 
tutumu artdıqca adamın bədənindən axan cərəyanın da qiyməti 
çox  olur.  1000V-a  qədər  gərginlikli  və  neytralı  izoləedilmiş 
şəbəkələrə bəzi müəssisələrdə rast gəlmək olur. 
Elektrotexniki  quruluşların  qaydalarına  görə  normal 
gərginliyi  500  və  600  V  olan  bütün  qurğularda  qida 
mənbəyinin neytralı izolə olunmalıdır. İzolə olunmuş neytrala 
malik şəbəkələrdə, şəbəkə izolyasiyası tələb olunan səviyyədə 
olmalı  və  ona  daimi  nəzarət  göstərilməlidir,  eləcə  də  əriyən 
qoruyucuların bütövlüyü yoxlanmalıdır. Yerə qapanma halları 
tezliklə tapılmalı və aradan götürülməlidir. 
Əriyən  qoruyucular,  ikinci  pillə  şəbəkəsini  mühafizə 
edən  cihaz  olub,  dolaqlar  (birinci  və  ikinci  tərəf)  arası 
izolyasiya  zədə  aldıqda  transformatorun  birinci  tərəf  yüksək 
gərginliyinin ikinci tərəfə keçməsinin qarşısı alır. 
Əriyən  qoruyucu,  qığılcım  boşaldıcı  tipdə  olub,  iki 
müstəvi  elektrodlar  arasında  4  deşiyə  malik  və  qalınlığı  0,2 
mm  olan  slüda  plastikası  yerləşdirilmiş  olur.  Elektrodlardan 
biri, neytralla və ya ikinci dolağın fazasına, ikinci isə verilmiş 
stansiyanın stasionar torpaqlayıcısına birləşdirilir (şəkil 10). 
Təhlükəli böyük gərginlikdə (500V və yuxarı), qığılcım 
məsafəsi deşilir və elektrik qövsü vasitəsilə ikinci tərəf dolağı 
yerlə  qapanır.  Beləliklə,  birinci  tərəf  gərginliyinin  (yüksək), 
alçaq gərginlikli şəbəkəyə paylanmasının qarşısı alınır. 
 
 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 10. Transformatorun neytralının deşici- qoruyucu  


vasitəsilə torpaqlanması 


 
İkinci  tərəf  dolaqları  ulduz  birləşmiş  üçfazalı 
transformatordan  qidalanan  nominal  gərginliyi  380V  olan  üç 
naqilli şəbəkənin sxemi şəkil 11-də göstərilmişdir. 
Şəkildən  göründüyü  kimi,  adamın  fazalardan  birinə 
toxunana  qədər  şəbəkənin  izolyasiyası  tam  yararlı  olub, 
naqillərin uzunluqları nisbətən kiçik olduğundan, onların yerə 
nəzərən yaratdıqları tutumları nəzərə alınmamışdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 11. Adamın naqillərdən birinə toxunana qədər, izolə edilmiş 


neytrala malik və fazaların izolyasiya müqavimətlərinin bərabər 


olduğu hal üçün üçfazlı şəbəkənin prinsipial sxemi 


 

:

110
110 -> İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ
110 -> Rza Bərahəni cavab verir
110 -> Nuklein turşularinin kimyəvi quruluşU
110 -> Temporarily Accessioned- freud’s Coat Revisited
110 -> M. A.Əhmədov, H. M. Məhəmmədli


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


134--limfosarkoma---testi.html

134--nezavisimoe.html

134--sindrom-di-dzhordzhi.html

134--xorazmda-85-.html

134-bap--zhalai-tleud.html


OBIETTIVI SPECIFICI - P. G. T. Valutazione Ambientale Strategica
Баня Как Средство Закаливания - Оздоровительный Эффект Бани
Обморожения, Переохлаждения: Признаки, Причины, Классификация. Профилактика И Оказание Первой Помощи При Обморожениях (Замерзаниях)
Not: SöZ Konusu Tebliğ Taslağı, Esas Itibariyle, Kdv Genel TebliğLerinde Yer Alan Kdv TevkifatıNa Tabi IşLemlerin Sistematik Bir Biçimde Yeniden DüZenlenmesi
Найменування Суб’Єкту Господарювання - Бет 23
Жизненный Цикл Фагов - Нитчатые Фаги Грамотрицательных Бактерий
MüSeyiB ƏLİYev Banklarin INKİŞAf ISTİQaməTLƏRİ “ŞəRq-QəRb” Bakı - SəHifə 26
Хирургия Полости Рта - Рабочая Программа Дисциплины Стоматология
Psicoanalisi Della Relazione - SəHifə 5
Измененные Состояния - Невероятные Приключения Ричарда Ф. Фейнмана, Рассказанные Ральфу Лейтону И Подготовленные...