1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 53

ı. Qazı - Microsoft Word Sadi Gulustan doc

səhifə20/53
tarix24.12.2017
ölçüsü4.55 Kb.

 
84
oğurlad

ı

. Qaz

ı

 əlini kəsməyi əmr etdi. Kilim sahibi rəhmə kəlib dedi: 
– Mən mal

ı

m

ı

 ona halal edirəm. Qaz

ı

 dedi: – Sənin halal etməyinlə 
şəriət qanununu poza bilmərəm. Kilim sahibi dedi: – Doğru 
buyurursunuz, lakin yoxsul mal

ı

  vəqf
55
 mal

ı

d

ı

r, vəqf mal

ı

n

ı

 
oğurlayan

ı

n isə əlini kəsməzlər. 
Qaz

ı

 oğrunu bağ

ı

şlay

ı

b danlamağa başlad

ı

 və dedi: – Baş

ı

na yer 
qəhət idi ki, gedib belə bir dostunun evini yard

ı

n? 
Dedi: – Qaz

ı

 sağ olsun, eşitməmisən ki, deyiblər: 
«Dost evini sil–süpür et, düşmən qap

ı

s

ı

na getmə?!» 
 
Beyt 
 
Ruhdan düşmə, üz verərsə sənə çətinlik günü  
Soy düşmənin dərisini, dostunsa al kürkünü. 

 


14. Hekayət 


 
Bir hökmdar bir zahidi görüb soruşdu: –Bizi heç yada 
sal

ı

rsanm

ı


Dedi: 
– Bəli, allah

ı

 unudanda. 
 
Beyt 
 
Kimi allah qovarsa, onu sərkərdan edər,  
Kimə olsa rəğbəti, salşaz onu dərbədər. 
 

15. Hekayət 


 


Əməli saleh adamlardan biri yuxuda gördü ki, padşah cən-
nətdədir, zahid cəhənnnəmdə. Soruşdu ki, bunun belə yüksəlməsinin 
və onun belə alçalmas

ı

n

ı

n səbəbi nədir? Camaat bunun əksini 
gözləyirdi. Nida gəldi ki, bu padşah yoxsullara yaxş

ı

l

ı

q etdiyi üçün 
cənnətdə, o zahid şahlara yax

ı

nl

ı

q etdiyi üçün cəhənnəmdədir. 
 
Şer 
 
Nəyinə laz

ı

md

ı

r bəzəkli paltar  
 
85
Yaxş

ı

d

ı

r özünü pis işdən qurtar.  
Dəri papaq qoyub çox qald

ı

rma boy.  
Dərvişsifət olub sadə papaq qoy. 
 

16. Hekayət 


 
Hicaz karvan

ı

 Küfədən
56
 kecərkən ayaqyal

ı

n, baş aç

ı

q, ç

ı

lpaq 
piyadə bir yoxsul bizə qoşuldu. O, yorğun bir halda gedir və deyirdi: 
 
Şer 
 
Nə dəvəyə minmişəm, nə dəvə tək yüküm var  
Nə ağaya bir qulam, nə də qula şəhriyar.  
Qəmim yoxdur dünyada bilmərəm qorxu nədir,  
Asudəyəm, dərdu qəm ruhuma biganədir. 
 
Dəvəyə minmişlərdən biri ona dedi: 
–Ey dərviş hara gedirsən; qay

ı

t yol çətindir, ölərsən. Dərviş qu-
laq asmayaraq yoluna davam etdi. Karvan

ı

m

ı

z Nəxleyi–Məhmuda
57
 
yetişəndə həmin dəvəyə minmiş adam

ı

n əcəli çatd

ı


Dərviş onun baş

ı

 üstə gəlib dedi: 
– Mən piyadə ölmədim, sən isə dəvə üstündə həlak oldun! 
 
Beyt 
 
Ağlad

ı

 bütün gecə bir adam xəstə üstə,  
Ağlayan gündüz öldü, sağald

ı

, durdu xəstə. 
 
Şer 
 
Çox olmuş qaçan at yollarda batm

ı

ş.  
Çolaq eşşək isə mənzilə çatm

ı

ş.  
Çox sağlam ağlay

ı

b qəbrə kömüldü.  
Yaral

ı

 ölmədi, sağald

ı

, güldü. 

 


17. Hekayət 


 


Nağ

ı

l edirlər ki, şah bir abidi yan

ı

na çağ

ı

rm

ı

şd

ı

. Abid fikirləşdi: 

 
86
«Bir az dərman at

ı

b zəifləyim, bəlkə çox ibadət etdiyim zahirimdən 
məlum ola, mənə olan etiqadlar

ı

 bir qədər də arta». Deyirlər dərman 
öldürücü zəhər imiş, atmağ

ı

 ilə ölməyi bir oldu. 
 
Şer 
 
Püstə kimi məğz hesab eylədiyim,  
Soğan kimi pərdəliymiş o yaramaz.  
Çox zahidi gördüm xalqa üz tutaraq  
Qibləsinə dal çevirib q

ı

l

ı

r namaz. 
 

Beyt 


 
Allah

ı

n

ı

 salanda hər bir bəndəsi yada,  
Laz

ı

md

ı

r ki, başqa şey tan

ı

mas

ı

n dünyada. 
 
 
87

18. Hekayət 


 
Yunan ölkəsində yol kəsənlər bir karvan

ı

 çap

ı

b, çoxlu qənimət 
ələ gətirdilər. Tacirlər nə qədər ağlay

ı

b, s

ı

zlay

ı

b, allaha–peyğəmbərə 
and verdilərsə, bir faydas

ı

 olmad

ı


 
Beyt 
 
Oldusa bir qəddar oğru kamiran,  
Qəm yeməz, ağlasa bütün karivan 
 
Həkim Loğman da həmin karvanda idi. Karvandak

ı

lardan biri 
ondan xahiş edib dedi: 
– Oğrulara öyüd, nəsihət ver, moizə oxu, bəlkə mallar

ı

m

ı

z

ı

n bir 
hissəsi əlimizdə qala. Heyifdir bu qədər mal tələf ola. 
Loğman dedi: – Heyif hikmətli sözdür ki, onlara deyilə 
 
Şer 
 
Pas yemiş dəmirdən mümkün deyildir,  
Silməklə yenidən saf dəmir almaq.  
Daş qəlbə kar etməz öyüd–nəsihət,  
Dəmir m

ı

x

ı

 olmaz qayaya çalmaq. 
 
Şer 
 
Şad günündə s

ı

n

ı

q qəlbləri güldür,  
Zorla könül q

ı

rmaq yamand

ı

r bilsən, 
Sayil nə istəsə, xoşluq ilə ver,  
Yoxsa zalim alar zorla əlindən. 

 


19. Hekayət 


 


Görkəmli alim, böyük şeyx mərhum Əbülfərəc ibn Cövzi
58
 mənə 
məclisində iştirak etməyi mən edərdi. Lakin baş

ı

mda gənclik havas

ı


qəlbimdə eyş–işrət həvəsi olduğundan qoca ustad

ı

n dediyinə qulaq 
asm

ı

r, musiqi məclislərinə getməkdən həzz al

ı

rd

ı

m.  Şeyxin verdiyi 
öyüd–nəsihəti xat

ı

rlad

ı

qda isə öz–özümə deyir: 

 
88
 
Beyt 
 
Qazi bizlə otursa, eyləyər rəqsə həvəs,  
Darğa içsə mey özü, məsti müqəssir etməz. 
 
Yenə bir axşam bir kef məclisinə yetişdim, orada elə bir ki, 
 
Beyt 
 
Q

ı

r

ı

r qəlbin tellərini mizrab ilə nəki var,  
Səsi mərhum atas

ı

n

ı

n səsi kimi x

ı

r

ı

ldap. 
 
Məclisdəkilər onun səsini eşitdikdə gah öz qulaqlar

ı

n

ı

 tuturdular, 
gah «sus!» – deyə barmaqlar

ı

n

ı

 dodaqlar

ı

na qoyurdular. 
 
Beyt 
 
Sevərlər səs ilə hər xanəndəni,  
Sən sussan daha çox sevərlər səni 
 
Beyt 
 
Səsin raz

ı

 salmaz heç bir adam

ı

 
Susduqda sevinib şadlanar ham

ı


 
Şer 
 
Elə ki, səsləndi o bərbət yenə,  
Dedim kəndxudaya: «allah eşqinə,  
Ya tök qulağ

ı

ma civə kar olum,  
Ya aç bu qap

ı

n

ı

 tez kənar olum.» 
 
Xülasə, dostlar

ı

n xatirinə bütün kecəni bu qayda ilə  səhər 
eylədim. 
 
Şer 
 
 
89
Müəzzin q

ı

şq

ı

r

ı

r yersiz, mövqesiz,  
Bilməyir nə qədər keçib gecədən. 
Soruş göslərimdən uzun gecəni, 
Çünki bircə an da yatmam

ı

şam mən. 
 
Dan yeri sökülərkən qurşağ

ı

mdan bir dinar ç

ı

xar

ı

b, baş

ı

mdak

ı

 
çalman

ı

 açd

ı

m və onlar

ı

 xanəndəyə bağ

ı

şlad

ı

m, sonra qucaqlay

ı


minnətdarl

ı

q elədim. Dostlar mənim ona qarş

ı

 göstərdiyim bu 
ehtiram

ı

 adətdən xaric bilib, ağ

ı

ls

ı

zl

ı

ğ

ı

ma yozdular. Dostlar

ı

mdan 
biri diliuzunluq edib məni danlamağa başlad

ı

 ki, ovcunda bir gümüş, 
dəfində bir qruş görməyən xanəndəyə şeyxlik paltar

ı

n

ı

 bağ

ı

şlamaqda 

ı

ll

ı

 iş görmədin. 
 
Şer 
 
Bu məclisdən uzaq olsun, var idi bir nəğməxan,  
Ki, bir yerə iki dəfə cağr

ı

lmazd

ı

 heç zaman. 
Rast oxumaq istər ikən məlum oldu hünəri, 
Eşidənin bədənində biz–biz oldu tükləri. 
Saray quşu qorxusundan eyvandan uçdu getdi, 
Boğaz

ı

n

ı

 y

ı

rtd

ı

 özü, bizi yar

ı

mcan etdi. 
 
Dedim: 
– Məncə ağz

ı

n

ı

 yumub, etiraz etməsən, daha yaxş

ı

d

ı

r. Çünki bu 
adam

ı

n kəraməti mənə ayd

ı

n oldu. 
Dostum dedi: 
– Elə isə nə üçün səbəbini mənə demirsən ki, mən də ona hörmət 
edib, zarafatla dediyim sözün üzrünü istəyim? 
Dedim: – Səbəbi budur ki, hörmətli  şeyxim mənə çoxlu öyüd–
nəsihət verər, musiqi məclisində  iştirak etməyimi qadağan edərdi. 
Mən isə qulaq asmazd

ı

m. Bu axşam isə  mənə böyük bir səadət üz 
verdi, uğurlu taleyim gətirib məni bu evə  ç

ı

xartd

ı

. Burada həmin 
xanəndənin səsini eşitdikdə tövbə etdim ki, nə  qədər bir də belə 
məclislərdə iştirak etməyim. 
 
Şer 
 
Gözəl ağ

ı

z, şirin dodaq, xoş boğazdan gələn səs  

:

kis
kis -> Akciğer tabanının-havalı alt sınırının yer değiştirme aralığı
kis -> Kronik hava yolu inflamasyonu ve bronş hiperreaktivitesi ile karakterize, reverzibl hava yolu obstrüksiyonudur
kis -> Birinci Bölüm
kis -> Risk toplumu: BİLGİ toplumunun evriMİnde yeni boyut
kis -> Medeni Hukuk Aile hukuku evlenme ehliyeti
kis -> Microsoft Word Nevai Yeddi seyyare doc
kis -> Konu1 statik mekanik


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


137-.html

137-c-xtb---bu-fsild-mirl.html

137-kniga-zapisi-kupchih.html

137-seilmi-srlri---m-i-x.html

13721400--01-02-03-05-08.html


Кандидатский Экзамен «История И Философия Науки»
Совещание У Начальника Генерального Штаба - Красковский В. М
1-Й Завтрак 2-Й Завтрак - Трудового Красного Знамени Гупп Детская Книга
Ferenc Puskas: Captain Of Hungary By Ferenc Puskas Read Online
(В Пересчете На 100 Больных) - Фармакоэпидемиология Лекарственных Средств, Применяемых При Аллергических Заболеваниях У Детей
Information To All Users - SəHifə 22
Стаття 38. Ліцензування Страхової Діяльності - Закон України Про Страхування Закон Введено В Дію З Дня Опублікування...
ӘДiстемелiк ұСыныстар
Concurso De Algoritmos
İZotonik  Və  Izoion  MəHlulları