©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

1365 - AZƏrbaycanda multikulturaliZM


1365. Ramiz,  C.  

Kürd  ziyalıları  Ermənistandan  sürgün  edilir  /C.Ramiz 

//Müxalifət.- 1994.- 16 aprel. 1366. Tuncay,  B.  

Bir  daha  alpan  və  alpanlar  haqqında:  [III  minilliklərdə 

Azərbaycan ərazisində yaĢamıĢ alpanlar haqqında] /B.Tuncay //Muğan.- 1994.- 

№ 5, 6.- 2 mart. 

 

1995 1367. “Milli azlıqlara mənsub olan Ģəxslərin hüquqlarının təmin olun-ması haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə: 

Azərbaycan Respub-

likasının Milli Məclisinin Qərarı //Azərbaycan.- 1995.- 16 sentyabr

.

 

____________ 

 

1368. Ağazadə,  A.  

Azərbaycanın  xəritəsinə  düĢməyən  kənd:  [Bərdə  rayo-

nunun  ərazisində  salınmıĢ  türk  çadır  kəndi  haqqında]  /A.Ağazadə  //Azərbay-

can.- 1995.- 1 iyun. 

1369. Ali  Sovetdə  qəbul:  

[Respublika  Ali  Soveti  sədrinin  müavini 

Y.Əliyevlə  Azərbaycanda  yaĢayan  yəhudi  icmasının  nümayəndələrinin  görüĢü 

haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 29 iyun.

 1370. Cavadov,  Q.  

“Buduq  və  buduqlular”  əsəri  haqqında  /QəmərĢah 

Cavadov //Azərbaycan.- 1995.- 8 dekabr. 1371. Cavadov,  Q.  

Buduq  və  buduqlular:  [Vaqif  Piriyevin  eyniadlı  kitabı 

haqqında] /QəmərĢah Cavadov //Yeni səda.- 1995.- 15 aprel. 1372. Cəbiyev,  Q.  

Nicatımız  –  milli  birliyimizdədir:  [Zaqatala,  Balakən, 

Qax,  ġəki,  Oğuz,  Qəbələ  rayonları    nümayəndələrinin  Zaqatalada  keçirilmiĢ 

toplantısından qeydlər] /Qafar Cəbiyev //Azərbaycan.- 1995.- 14 iyun. 

1373. Əsgərov,  ġ.  

Əlacımız  sarsılmaz  birliyimizdir:  [Azərbaycan  və  kürd 

xalqlarının  tarixi  və  sarsılmaz  dostluğu  haqqında]  /ġ.Əsgərov  //Azərbaycan.- 

1995.- 24 avqust.  

1374. Əzimzadə, Ə. 

“Azərbaycan milli ədavət cəhdi əbəsdir”: [Azərbaycan 

Respublikası  Prezidenti  H.Əliyevin  20  fevral  1995-ci  ildə  ləzgi  xalqının 

nümayəndələri  ilə  keçirdiyi  görüĢün  yekunlarına  həsr  olunmuĢ  Qubada 

A z ə r b a y c a n d a   m u l t i k u l t u r a l i z m 

 

144 


 

keçirilən  zona  müĢavirəsi  haqqında]  /Ə.Əzimzadə  //Azərbaycan.-  1995.-  4 

aprel. 

1375. Türkiyə  prezidenti  Süleyman  Dəmirəl  Bakıya  səfəri  zamanı Axıska türklərinin nümayəndələrini qəbul etmiĢdir 

//Azərbaycan.- 1995.- 12 

dekabr.- S.4.

 1376. Yoloğlu, G. 

Vətən yanğısı: [Axıska tüklərinin XX əsrin ortalarından 

üzü bu yana olan faciələri haqqında] /Güllü Yoloğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 1995.- 

27 yanvar.- S.2. 

1377. Yəhudi  icmasının  rəhbərləri  ilə  görüĢ:  

[H.Orucovun  respublikada 

fəailiyyət göstərən yəhudi icması təĢkilatlarının rəhbərləri ilə görüĢü haqqında] 

//Azərbaycan.- 1995.- 8 iyun. 

1378. Zaqatala, Balakən, Qax, ġəki, Oğuz, Qəbələ rayonları ictimaiyyə-tinin “Nicatımız – milli birliyimizdədir” toplantısı iĢtirakçılarının Azərbay-can  Respublikasının  prezidenti  H.Ə.Əliyev  cənablarına  müraciəti

    //Azər-

baycan.- 1995.- 31 may.  1996 1379. “Deportasiya olunmuĢ Ģəxslərin, milli azlıqların və xalqların hü-quqlarının bərpası ilə bağlı məsələlərə dair SaziĢin təsdiq edilməsi barədə”, Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu,

  8  oktyabr  1996-cı  il  //Azərbaycan.- 

1996.- 18 oktyabr.  

____________ 

 1380. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda cəmiyyətin  təĢəbbüsü ilə keçi-rilən “Qafqaz albaniyası – ləzgistandır” kitabının müzakirəsi iĢtirakçıları-nın bəyanatı 

//Naxçıvan.- 1996.- 24 iyul.- S.2.

 1381. Bayramov,  X.  

“Azərbaycan  tarixində  alman  səhifələri”:  [Nazim 

Ġbrahimovun  eyniadlı  kitabı  haqqında.  1941-ci  il  sürgün  olunmuĢ  almanların 

baĢına  gətirilən  faciələr  haqqında]  /X.Bayromamov  //Azərbaycan.-  1996.-  11 

aprel.

 1382. Cəbiyev, Q. 

Azərbaycan ümumi evimizdir: [Dövlət müĢaviri Hidayət 

Orucovun Qəbələ və Oğuz rayonlarında yaĢayan udin icmasının nümayəndələri 

ilə görüĢü haqqında] /Qafar Cəbiyev //Azərbaycan.- 1996.- 6 yanvar. 

1383. Qeybullayev,  Q.  

Etnik  tariximizi  necə  öyrədirik  /Qiyasəddin  Qey-

bullayev //Xalq qəzeti.- 1996.- 26 yanvar. 1384. Məlikməmmədov, M. 

Namərddən sirdaĢ olmaz, yaxud ləzgilər dostu 

da  yaxĢı  tanıyırlar,  düĢməni  də:  [Respublikada  yaĢayan  ləzgilər  haqqında] 

/M.Məlikməmmədov //Azərbaycan.- 1996.- 24 aprel.

 1385. Rusiya Dövlət Dumasının nümayəndələrinin görüĢləri: 

[S.Vurğun 

adına  Rus  Dram  teatrında  Respublikamızın  rus  icmasının  nümayəndələri  ilə 

görüĢləri] //Azərbaycan.- 1996.- 13 iyun. 

B i b l i o q r a f i y a 

 

145 


 

1386. Rusiya  Federasiyasının  Prezidenti  B.N.Yeltsin  cənablarına: 

[Azərbaycan  Respublikası  Rus  Ġcması  ġurasının  müraciəti]  //Azərbaycan.- 

1996.- 7 avqust. 

1387. “Samur”  ləzgi  milli  mərkəzinin  qurultayı:  [I  qurultay]  

//Bakı.- 

1996.- 24 may. 1388. Yeni  Azərbaycan  Partiyası  siyasi  ġurası:  YAP  siyasi  ġurasının üzvü  millət  vəkili  Mixail  Zabelin  cənablarına:  Mixail  Zabelin  -  50  

//Yeni 

Azərbaycan.- 1996.- 4 may.  1997 1389. “Ġrqi  ayrı-seçkiliyin  bütün  formalarının  ləğv  edilməsi  haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoĢulmaq barədə”, Azərbaycan Respublikasının Qanunu,

  31  may  1996-cı  il  //Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 

Toplusu.- 1997.- № 2.- S.319.   

____________ 

 1390. Əliyev,  Heydər.  

Respublikada  yaĢayan  ləzgi  ictimaiyyətinin  nüma-

yəndələri  ilə  görüĢdə.  Prezident  Sarayı  20  fevral  1995-ci  il  /Heydər  Əliyev 

//Heydər  Əliyev:  Müstəqilliyimiz  əbədidir:  ÇıxıĢlar,  nitqlər,  bəyanatlar,  mək-

tublar,  müsahibələr.  Bakı,  1997.-  Kitab  3:  dekabr,  1994  -  iyun,  1995.-  S.193-

210. 

1391. Əliyev, Heydər.  

Yəhudi  xalqının  müsibəti günü münasibətilə Azər-

baycanın  yəhudi  icmasina  müraciət.  26  aprel  1995-ci  il  /Heydər  Əliyev 

//Heydər  Əliyev:  Müstəqilliyimiz  əbədidir:  ÇıxıĢlar,  nitqlər,  bəyanatlar,  mək-

tublar, müsahibələr. Bakı, 1997.- Kitab 3: dekabr, 1994 - iyun, 1995.- S.392. 

_____________ 

 

1392. Abdullayev,  O.  

Bir  daha  “Azərbaycan  tarixinin  alman  səhifələri” 

haqqında:  [Nazim  Ġbrahimovun  “Azərbaycan  tarixinin  alman  səhifələri”  (B., 

“Azərbaycan”  nəĢriyyatı,  1997,  336  s)  adlı  monoqrafik  kitabının  Azərbaycan 

dilində  çapdan  çıxması  haqqında]  /O.Abdullayev;  H.Budaqov  //Azərbaycan.- 

1997.- 8 noyabr. 

1393. Azərbaycanda  yaĢayan  ruslar  Ermənistana  qanunsuz  olaraq Rusiya silahı göndərilməsini pisləyirlər 

//Azərbaycan.- 1997.- 18 mart.

 1394. Azərbaycandakı  rus  icmasının  nümayəndələri  ilə  görüĢ:  

[Milli 

siyasət  məsələləri  üzrə  dövlət  müĢaviri  Hidayət  Orucovun  görüĢü  haqqında] 

//Azərbaycan.- 1997.- 10 iyun. 

1395. Cabbarov, Ə. 

Sinaqoqda hər Ģənbə günü ibadət prezidentə xeyir-dua 

ilə baĢlanır: [Qubada yaĢayan yəhudilər haqqında] /Ə.Cabbarov //Xalq qəzeti.- 

1997.- 20 iyun. 

A z ə r b a y c a n d a   m u l t i k u l t u r a l i z m 

 

146 


 

1396. Didavari,  R.  

Azərbaycanda  yaĢayan  ləzgilər  bu  məmləkəti  öz 

vətənləri  sayırlar  və  bu  hislərində  tam  haqlıdırlar  /R.Didavari  //Xalq  qəzeti.- 

1997.- 23 oktyabr.- S.2. 

1397. Etnik  rəngarənglik  və  milli  birlik  konstitusiyası:  

[Konstitusiya 

günü münasibətilə]//Azərbaycan.- 1997.- 11 noyabr. 1398. Gəncədə  Beynəlxalq  elmi  konfrans:  

[“Qafqaz  almaları-almanlar 

Qafqazda  Birinci  Dünya  müharibəsinə  qədər”  mövzusunda  respublikamızda 

keçirilən  beynəlxalq  elmi  konfrans  haqqında]  //Azərbaycan.-  1997.-  25 

sentyabr.

 1399. “Qanun”  jurnalının  milli  azlıqlarla bağlı  xüsusi  buraxılıĢı,  

№6.- 

yanvar 1998.- S.10; 11; 15; 18; 22; 23.

 1400. MəĢədi  Həsənli,  R.  

Ermənistan  səfirliyi  qarĢısında  etiraz  mitinqi: 

[Bannda  Ermənistan  səfirliyi  qarĢısında  bu  respublikadan  qovulmuĢ  və 

Almaniyada  sığınacaq  tapan  kürdlərin  etiraz  mitinqinin  keçirilməsi  haqqında] 

/Ramiz MəĢədi Həsənli //Xalq qəzeti.- 1997.- 3 aprel. 1401. Orucov,  H.  

Heydər  Əliyev  və  milli  siyasət  /Hidayət  Orucov  //Xalq 

qəzeti.- 1997.- 20 noyabr.- S.2.   1402. Parlament  kitabxanasına  hədiyyə:  

[ġair-publisisit  Rəhim  Alxasın 

Xınalıq  dilində  buraxımıĢ  20  kitabının  kitabxanaya  hədiyyə  etməsi  haqqında] 

//Azərbaycan.- 1997.- 11 aprel. 

1403. Rusiya  Federasiyasının  Prezidenti  B.N.Yeltsin  cənablarına: 

[Azərbaycan Respublikası Rus Ġcması ġurasının müraciəti: Rusiya Federasiyası 

ilə  Ermənistan  Respublikası  arasında  imzalanmıĢ  müqavilə  ilə  əlaqədar] 

//Azərbaycan.- 1997.- 16 sentyabr. 1404. Səlimov, H. 

Etnik millətçilik və Azərbaycandakı etnopolitik vəziyyət 

/Hüseynbala Səlimov //Qanun.- 1997.- № 20.- S.35-37. 1405. Uğur  arzulayırıq:  

[Ləzgi  milli  mərkəzinin  “Samur”  qəzeti  yenidən 

iĢıq üzü görməsi münasibətilə] //Azərbaycan.- 1997.- 9 oktyabr. 1406. Ümumi  məqsədlər  naminə  əməkdaĢlıq  uğrunda:  

[Azərbaycanda 

yaĢayan rus əhalisi nümayəndələrinin Yeni Azərbaycan Partiyası ilə fəal əmək-

daĢlıq yaratmasına həsr olunmuĢ görüĢ haqqında] //Azərbaycan.- 1997.- 10 iyul. 

 

1998 1407. Əliyev, Heydər. 

Azərbaycanın rus icması qurultayının nümayəndələ-

rinə /Heydər Əliyev //Azərbaycan.- 1998.- 18 dekabr.

 1408. Əliyev,  Heydər.  

Qusar  rayonunun  Yuxarı  Zeyxur  kəndi  ərazisində 

avtobus  qəzasında  həlak  olanların  ailələrinə  baĢsağlığı.    16  yanvar  1997-ci  il 

/Heydər Əliyev //Heydər Əliyev: Müstəqilliyimiz əbədidir: ÇıxıĢlar, nitqlər, bə-

yanatlar,  məktublar,  müsahibələr.  Bakı,  1998.-  Kitab  8:  noyabr,  1996  -  mart, 

1997.- S.330. 

B i b l i o q r a f i y a 

 

147 


 

1409. Əliyev, Heydər.  

Yəhudi  xalqının  müsibəti günü münasibətilə Azər-

baycanın  yəhudi  icmasına  müraciət  /Heydər  Əliyev  //Azərbaycan.-  1998.-  24 

aprel. 

___________  1410. Abramov,  D.  

Milli  azlıqlar  üçün  etibarlı  qarant:  [Quba  Rayon    Ġcra 

Hakimiyyətinin  Qırmızı  qəsəbə  üzrə  nümayəndəsi  ilə  müsahibə]  /David 

Abramov; söhbəti yazdı Ġlham Cəfərov //Respublika.- 1998. - 25 noyabr.- S.3.

 1411. Aqarunov,  M.  

Ürəyim  evə  can  atır...:  [dağ  yəhudiləri  haqqında] 

/M.Aqarunov //Panorama.- 1998.- 21 fevral.- S.7. 1412. Alxas,  R.  

Nicə  getdim:  Ümidlər  haqqında  daha  bir  xatirə  /Rəhim 

Alxas //Samur.- 1998.- 8 iyul.- S.7. 1413. Azərbaycan  almanları  tarixi  yubileyi  qeyd  edirlər:  

[Almanların 

Azərbaycanda məskunlaĢmasının 180 illiyi münasibətilə Almaniya-Azərbaycan 

cəmiyyətində ölkəmizdə yaĢayan almanların ailə üzvləri ilə görüĢü] //Azərbay-

can.- 1998.- 30 dekabr. 1414. Azərbaycan  Prezidenti  Heydər  Əliyev  Axıska  türklərinin “Vətən”  Cəmiyyətinin  nümayəndələrini  qəbul  etmiĢdir:  

[anadan  olmasının 

75 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 1998.- 22 may.  1415. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Yəhudi icmalarının nüma-yəndələrini  qəbul  etmiĢdir:  

[75  illik  yubileyi  münasibətilə]  //Azərbaycan.- 

1998.- 22 may. 1416. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevə: 

Yəhudi xalqının müsibəti qurbanlarının xatirə günü münasibətilə dağ yəhudilə-

rinin  Bakı  sinaqoqunda  keçirilmiĢ  matəm  yığıncağı  iĢtirakçılarının  müraciəti 

//Azərbaycan.- 1998.- 26 aprel. 1417. Azərbaycan  Rus  Ġcmasının  I  qurultayı:  

[Bakıda  Səməd  Vurğun 

adına  Dövlət  Rus  Dram  Teatrının  binasında  keçirilmiĢ  Azərbaycan  rus  icması 

birinci  qurultayı  haqqında] //Azərbaycan.- 1998.- 10, 19 dekabr;  Xalq  qəzeti.- 

1998.- 19 dekabr.- S.3 1418. Bekker, M.V. 

Azərbaycanın yəhudi icmasının bəyanatı: [Azərbaycan 

Respublikası  guya  yəhudi  əhalisinin  hüquqlarının  pozulması  məsələsi  ilə 

əlaqədar] /M.V.Bekker [və b.] //Xalq qəzeti.- 1998.- 26 dekabr.- S.3.  

1419. Cavadov,  Q.  

Azərbaycanda  alman  məskənlərinin  məskunlaĢması 

tarixinə dair /QəmərĢah Cavadov //Tarix və onun problemləri.- Bakı, 1998.- № 

4.- S. 165-178. 

1420. Cavadov,  Q.  

Azərbaycanın  azsaylı  etnosları  XXI  əsrin  astanasında 

/QəmərĢah Cavadov //Azərbaycan.- 1998.- 18 iyun. 1421. Cavadov,  Q.

  XIX  əsr  və  XX  əsrin  əvvəllərində  talıĢların  tarixi-

etnoqrafik  baxımdan  öyrənilməsinə  dair  /QəmərĢah  Cavadov  //Tarix  və  onun 

problemləri.- Bakı, 1998.- S.157-166. 

A z ə r b a y c a n d a   m u l t i k u l t u r a l i z m 

 

148 


 

1422. Cəbiyev, Q. 

Avarlar: Tarixi-etnoqrafik oçerk /Q.Cəbiyev //Azərbay-

can.- 1998.- 9 iyul. 1423. Cəbiyev, Q. 

Ġngiloylar gürcü deyil: [Azərbaycan ərazisində yaĢayan 

ingiloylar haqqında] /Q.Cəbiyev //Azərbaycan.- 1998.- 15 fevral. 1424. Cəfərov,  M.  

Almanlar  Azərbaycanda:  Tarix  və  faktlar  /Məmməd 

Cəfərov //Panorama.- 1998.- 14, 17, 18, 19, 20 fevral. 1425. Günahsız qurbanların xatirinə ehtiram: 

[Yəhudi xalqının müsibəti 

günü  ilə  əlaqədar  Bakı  Sinaqoqunda  keçirilən  matəm  mitinqi  haqqında] 

//Azərbaycan.- 1998.- 24 aprel. 

1426. Xasmətov,  Z.  

Qusarlıların,  ümumiyyətlə  ləzgilərin  Heydər  Əliyevi 

dəstəkləyəcəkləri  Ģübhəsizdir  /Zeynəddin  Xasmətov  //Azərbaycan.-  1998.-  12 

sentyabr. 

1427. Kərimov,  E.

  Azərbaycanın  tarixi-etnoqrafik  bölgələri:  [I  məqalə] 

/Emil Kərimov //Tarix və onun problemləri.- Bakı, 1998.- S.166-175. 1428. Mustafa,  N.  

Azərbaycanda  yezidi  kürdlərin  mövcudluğundan 

danıĢmaq  ən  azı  savadsızlıqdır  /N.Mustafa  //Xalq  qəzeti.-  1998.-  20  noyabr.- 

S.3.

 1429. Rəhimov,  R.  

Mesxetilər...  deportasiya.  Bu  Qafqaz  xalqının  elə  bil 

alnına yazılıb /Ruslan Rəhimov //Ekspress.- 1998.- 24-25 sentyabr.- S.9.

 1430. Sultanova, A. 

Mesxeti türklərinə həsr olunmuĢ konfrans /A.Sultano-

va //Xalq qəzeti.- 1998.- 22 noyabr.- S.4.

 1431. Sultanova,  A.  

Türkün  keçmiĢi  kimi  sabahı  da  zəngin  olacaq:  [Sinə-

sində  sürgünlər  və  Fərqanə  dağı  olan  Axıska  türklərindən  eĢitdiklərim] 

/A.Sultanova //Xalq qəzeti.- 1998.- 23 dekabr.

 1432. Verdiyeva,  H

.  XIX-XX  əsrin  əvvəllərində  rusların  ġimali  Azərbay-

cana  köçürülməsi  prosesinin  tarixinə  dair  /Həcər  Verdiyeva  //Tarix  və  onun 

problemləri.- Bakı,1998.- №4.- S.50-52. 

1433. Zülfüqarov, M.

 Milli münasibətlər problemi Azərbaycan tarixĢünas-

lığında  (1946-1990-cı  illər)  /Məhərrəm  Zülfüqarov  //Tarix  və  onun  problem-

ləri.- Bakı, 1998.- № 3.- S. 187-191. 

 1999 1434. Əliyev,  Heydər.  

Azərbaycan  gürcü  icmasına:  [Azərbaycanda  yaĢa-

yan  gürcülərin  milli-mədəni  təĢkilatını  yaratmaq  məqsədilə  Bakıda  keçirilən 

toplantıya ümummilli  liderin təbriki] /Heydər Əliyev //Azərbaycan.-  1999.- 22 

iyun.- S.1.

 

___________ 

 

1435. ABġ-da  Azərbaycanın  haqq  iĢini  dəstəkləyənlərin  sayı  artır: 

[Ölkəmizdə fəailiyyət göstərən yəhudi təĢkilatların ABġ-a səfərinin nəticələrinə 

həsr olunmuĢ mətbuat konfransı] //Azərbaycan.- 1999.- 27 noyabr. 

B i b l i o q r a f i y a 

 

149 


 

1436. Axıska  Türklərinin  deportasiyasının  55  illiyi  münasibətilə 

//Azərbaycan.- 1999.- 2 dekabr.- S.6.

 1437. Avropa  xalqları  Federativ  Ġttifaqı  Nümayəndə  Heyətinin  Azər-baycanda yaĢayan milli azlıqların nümayəndələri ilə görüĢü 

//Azərbaycan.- 

1999.- 10 oktyabr.

 1438. Azərbaycan  Prezidentinin  milli  və  dini  azlıqlar  barədə  siyasəti dünyada rəğbət qazanır 

//Azərbaycan.- 1999.- 24 noyabr.- S.4.

 1439. Azərbaycanın gürcü icması yaradılmıĢdır 

//Respublika.- 1999.- 22 

iyun.- S.1; Azərbaycan.- 1999.- 22 iyun. - S.2. 1440. Konfrans  baĢa  çatdı:  

[“Azərbaycanda  milli  azlıqlar  məsələsi  üzrə 

dövlət  siyasəti”  mövzusuna  həsr  olunmuĢ  konfrans  haqqında]  //Azərbaycan.- 

1999.- 27 noyabr. S.1.

 1441. Qeybullayev,  Q.  

Bir  daha  alban  etnosunun  etnik  mənsubiyyəti 

haqqında /Qiyasəddin Qeybullayev //Tarix və onun problemləri.- 1999.- № 1.- 

S.29-36. 

1442. Məmmədov,  ġ.  

Tbilisidə  “XXI  əsrin  astanasında  Qafqazda  Milli 

azlıqlar” mövzusunda beynəlxalq konfrans /ġahismayıl Məmmədov //Azərbay-

can.- 1999.- 19 may. 

1443. Milli  azlıqlar  məsələsi  üzrə  dövlət  siyasətinə  həsr  edilir:  

[“Azər-

baycanda  milli  azlıqlar  məsələsi  üzrə  dövlət  siyasəti”  mövzusunda  keçirilən 

konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 1999.- 25 noyabr.- S.4. 

1444. Milli azlıqların hüquqlarına dair seminar: 

[Avropa ġurasının mü-

dafiəsinə dair çərçivə konvensiyasının müddəalarına və onun yerli qanunverici-

likdə  gerçəkləĢdirilməsinə  həsr  olunmuĢ  seminar  müĢavirə  haqqında]  //Azər-

baycan.- 1999.- 19 noyabr.- S.4. 1445. Nəsibli, L. 

Axıska türklərinin faciəsi /L.Nəsibli //Xalq qəzeti.- 1999.- 

14 noyabr.- S.4. 1446. Varnakova, B.  

PuĢkin poeziyasının iĢığında: [Rus Ġcmasının Mədə-

niyyət Mərkəzində A.S.PuĢkinin anadan olmasının 200 illik yubileyi münasibə-

tilə  keçirilmiĢ  ədəbi-bədii  gecə  haqqında]  /B.Varnakova  //Azərbaycan.-  1999.- 

28 aprel. 1447. Vəliyev, M. 

Tarixi ədalətsizliyin qurbanı – Ahıska türkləri: [Ġsmayıllı 

rayonu, QoĢakənd sakini, rayon məscidinin  müftisi  imam  Ġsfəndiyar Müzəffər 

oğlu ilə müsahibə] /Məhəmməd Vəliyev //Respublika.- 1999.- 14 avqust.- S.4.  

1448. Yəhudi xalqının müsibət gününün qurbanları Azərbaycanda yad edilir 

//Azərbaycan.- 1999.- 14 aprel. 

 2000 1449. Milli  azlıqların  müdafiəsi  haqqında  Çərçivə  Konvensiyasına  qo-Ģulmaq  barədə:  

Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu,  16  iyun  2000-ci  il 

//Azərbaycan.- 2000.- 17 iyun. 

 

?


annex-decree-of-ministry-17.html

annex-decree-of-ministry-6.html

annex-details-of-the.html

annex-fields-1--2-east.html

annex-i--marc-com-europeu.html


§ 112, П. В) - Правила Русской Орфографии И Пунктуации Полный Академический Справочник
, 2001. 528 С. В «Неизвестной Истории Человечества» - Бет 10
Исследование Относительной Реакционной Способности Органических Соединений
DöRdüNcü BöLmə Birinci FəSil - БисмиллаһИр РәһМанир РәһИм
Plasmodium Falciparum And Mycoplasma Pneumoniae Co-Infection Presenting With Cerebral Malaria Manifesting Orofacial Dyskinesia And Haemophagocytic Lymphohistiocytosis
TarġXĠ 1941-2002-Ci IlləR Yeddġ CĠLddə - SəHifə 40
Внезапность И Беспечность - Николай Кузнецов Курсом К Победе
2014 Election Information
Secretul Finlandezilor
§ 12.1. Tsiklik Çin TəQvimi - C. M. Quluzad ə R. Q. S ə