1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45

78. DAMGA RESMİ - Dolaysiz vergiler 1-Gelir Vergisi

səhifə40/45
tarix27.01.2018
ölçüsü3.19 Mb.

78. DAMGA RESMİ

Madde 432. Genel ilkeler 1. Damga resmi, Kazakistan Cumhuriyetine getirilen emre yazılı senet ile ilgili hak ve yükümlülüklerin oluşması, değişmesi ve sona ermesine yönelik, Kazakistan Cumhuriyetinde ilk eylemleri yapılan ve Kazakistan Cumhuriyetine emre yazılı senet kağıtlarını getiren veya emre yazılı senet kağıtlarını hazırlayan kişilerden alınan poliçe ve emre yazılı senetlerin bundan sonra emre yazılı senetler düzenlenmesi sırasında ödenir.

 2. Emre yazılı senetten doğan hak, damga resminin ödenmemesi veya tam olarak ödenmemesi durumunda, Kazakistan Cumhuriyeti sınırlarında damga resmi tutarının tümü ödenene kadar durdurulur ve damga resminin tam olarak ödendiğini gösteren ek belge ile damga vergisinin tümü ödendiğinde sözkonusu hak yenilenir.

 3. Emre yazılı senet kağıdı-emre yazılı senet düzenlemesinde kullanılan belirli düzeyde korumalı damga kağıdı çeşididir. Kazakistan Cumhuriyetine getirilen ve Kazakistan Cumhuriyetinde yapılan emre yazılı senet kağıtlarının koruma düzeyinin içeriği ve şekline olan talepler Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası tarafından belirlenir.

 4. Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında emre yazılı senetler normal kağıtlarla da düzenlenebilir.

 5. Döviz olarak düzenlenen emre yazılı senetin damga resim tutarı ödemenin yapıldığı gün için belirlenen Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankasının resmi kuruna göre belirlenir.

Madde 433. Damga resmi mükellefleri 1. Damga resmi mükellefleri aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerdir:

 1. Normal kağıt üzerinde düzenlenen emre yazılı senedi verenler;

 2. K.Cumhuriyetine getirilen emre yazılı senet ile ilgili hak ve yükümlülüklerin oluşması, değişmesi ve sona ermesine yönelik Kazakistan Cumhuriyeti sınırlarında ilk eylemlerini yapanlar;

 3. Kazakistan Cumhuriyeti sınırlarında emre yazılı senet kağıdı yapımcılarından veya bu kağıdı Kazakistan Cumhuriyeti getirenlerden emre yazılı senet kağıdı alanlar.

 1. Damga resmi mükellefi olmayanlar şunlardır:

 1. Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası ve onun alt bölümleri- Kazakistan Cumhuriyeti dışında düzenlenen ve Kazakistan’a getirilen, hak ve yükümlülüklerin oluşması değişmesi ve sona ermesine yönelik ilk eylemleri yapılan emre yazılı senetlerle ilgili;

 2. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti – Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin belirli programı altında alınan mallar için düzenlenen emre yazılı senetlerle ilgili;

 3. Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı – bu bölümün 2).alt bölümünde öngörülenlerin esasında düzenlenen emre yazılı senetlerle ilgili, eğer bu senetlerin kefili Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ise.

Madde 434. Damga resminin oranları

Damga resminin oranı, eğer bu kanunun 435.maddesinde başka bir durum öngörülmediyse emre yazılı senedin tutarının %0,1’i olarak belirlenir.

Madde 435. Damga resminin hesaplanma ve ödenme düzeni 1. Damga resminin hesaplanmasında ödenecek emre yazılı senedin 10 bin tenge’yi doldurmayan tutarı tam 10 bin tenge kabul edilir.

 2. Emre yazılı senedin emre yazılı senet kağıdında düzenlenmesi halinde, eğer senet tutarı 10 bin tengeyi aşmıyorsa damga resmi tam olarak ödenmiş sayılır. Tutarı 10 bin tenge’yi aşan emre yazılı senedin emre yazılı senet kağıdında düzenlenmesi halinde, 10 bin tengelik tutar için damga resmi ödenmiş sayılır. Ödenen tutar ile tam tutar arasındaki farkın damga resmi bütçeye ödenir.

 3. Emre yazılı senet kağıdı yapımcılar ve onu Kazakistan Cumhuriyetine getirenler, emre yazılı senet kağıdı alanlardan damga resmi tutarını keserek, kağıdın satılmasından sonraki üç gün içerisinde bütçeye öderler.

 4. Damga resminin ödenmemesi veya tam olarak ödenmemesi durumunda, onun ödenmesi (ödemenin tamamlanması) emre yazılı senedi veren kişi, alan kişi veya başka kişiler tarafından yapılabilir. Bu durumda damga resmini ödeyen kişi Kazakistan Cumhuriyeti yasalarında belirlenen düzene göre emre yazılı senedi veren kişiden ödediği damga resmi tutarını tazmin etmesini talep edebilir. Bu bölümdeki durum emre yazılı senet kağıdını yapımcılar ve onu Kazakistan Cumhuriyetine getirenlerin emre yazılı senet kağıdı alanlardan damga resmini keserek bütçeye ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerini kapsamaz.

 5. Ödenen damga resmi tutarı iade edilmez

Madde 436. Vergi dönemi

Emre yazılı senet kağıdını yapımcıların ve onu Kazakistan Cumhuriyetine getirenlerin kestikleri

Damga resmi tutarı hakkındaki vergi beyannamesini sunmaları için vergi dönem, takvim ayıdır.

Madde 437. Vergi beyannamesi

Vergi beyannamesi, emre yazılı senet kağıdını yapımcılar ve onu Kazakistan Cumhuriyeti topraklarına getirenler tarafından hesap ayından sonraki ayın 10’una kadar sunulur ve cari takvim ayındaki kesilen damga resimleri ile ilgili bilgileri içerir.

79. ÇEŞİTLİ FAALİYETLERDE BULUNMA HAKKI İÇİN LİSANS RESMİ

Madde 438. Genel ilkeler  1. Çeşitli faaliyetlerde bulunma hakkı için lisans resmi (bundan sonra-resim), Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak lisanslandırmaya tabi çeşitli faaliyetlerde bulunma hakkı için lisans (lisansın ikinci nüshası) verme sırasında alınır.

  2. Lisans, Kazakistan Cumhuriyeti hukuk kurallarında belirlenen düzene uygun olarak yetkili organ (bundan sonra - lisansçı) tarafından verilir.

Madde 439. Resim mükellefleri

Resim mükellefleri, lisans alan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Madde 440. Resmin hesaplanma, ödenme ve ödenen tutarın iade edilme düzeni 1. Resim tutarı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince belirlenen oranlara göre hesaplanır ve lisansçıya gerekli belgeler teslim edilmeden önce ödenir.

 2. Resim tutarı resim mükellefinin devlet kayıt yerinde vergi mükellefi sıfatıyla bütçeye ödenir.

 3. Resim ödemiş olan kişinin lisans almaktan, gerekli belgeleri lisansçıya sunmadan önce vazgeçmesi durumlarının dışında, ödemiş olan resim geri verilmez. İade işlemi, lisansçıdan alınan, gerekli belgelerin sunulmadığını onaylayan belgeyi mükellefin getirmesinden sonra yapılır.

80. TELEVİZYON VE RADYO YAYINI YAPAN KURULUŞLARA RADYO FREKANSI

TAYFINI KULLANMA İZNİ RESMİ

Madde 441. Genel ilkeler  1. Televizyon ve radyo yayını yapan kuruluşlara radyo frekansı tayfını kullanma izni resmi (bundan sonra - resim), haberleşme alanındaki yetkili organ tarafından Kazakistan Cumhuriyetinde televizyon ve radyo yayını yapan kuruluşlara radyo frekansı tayfını kullanma izninin (iznin ikinci hüshasının) verilmesi sırasında alınır. Bu başlıktaki durumlar, haber alanındaki yetkili organın onayıyla haberleşme alanındaki yetkili organ tarafından verilen lisans esasında faaliyet gösteren Kazakistan Cumhuriyetinin televizyon ve radyo yayını yapan kuruluşları için kullanılır.

  2. İznin verilme düzeni Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenir.

  3. Radyo frekansı tayfı şeritinin (nominaller) bölüştürülmesi Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yarışma esasında yapılabilir. Yarışma esasında yapılan radyo frekansı tayfı şeritinin(nominaller) bölüştürülmesi sırasında alınan tutarlar, bu başlığa uygun olarak ödenecek resmin dışındadır.

  4. Haberleşme alanındaki yetkili organ her üç aylık dönemde bir, hesap döneminden sonraki ayın 15’ine kadar, vergi mükellefinin kayıtlı olduğu yerin vergi organlarına yetkili devlet organının belirlediği şekilde bilgi verir.

Madde 442. Resim mükellefleri

Resim mükellefleri bu Kanunun 441.Maddesinin 1.bölümünde belirtilen televizyon ve radyo yayını yapan kuruluşlardır. Resim mükallefi olmayanlar esas işlevsel görevlerini yerine getirmek için radyo frekansı tayfını kullanma izni alan devlet kuruluşlarıdır.

Madde 443. Resim oranları

Resim oranları Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenir.

Madde 444. Resmin hesaplanma, ödenme ve ödenen tutarın iade edilme düzeni 1. Resim tutarı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanır ve haberleşme alanındaki yetkili organdan izin alınmadan önce bütçeye ödenir.

 2. Resim tutarı vergi mükellefinin kayıtlı olduğu yerde bütçeye ödenir.

 3. Resmi ödemiş olan kişinin izin almaktan, izin için gerekli belgeleri haberleşme alanındaki yetkili organa sunmadan önce vazgeçmesi durumlarının dışında, ödenmiş olan resim geri verilmez. Bu durumda iade işlemi, sözkonusu yetkili organdan alınan, izin için gerekli belgelerin

  sunulmadığını

  onaylayan belgeyi mükellefin getirmesinden sonra yapılır.

81. ARSA KULLANMA ÖDEMESİ

Madde 445. Genel ilkeler 1. Arsa kullanma ödemesi (bundan sonra - ödeme), devlet tarafından ücret esasında geçici olarak kullanıma verilen (kısa) toprak için alınır.

 2. Toprağın ücret esasında geçici olarak kullanıma verilme düzeni Kazakistan Cumhuriyeti hukuk kurallarında belirlenir.

 3. Toprak kaynaklarını yönetme ile ilgili yetkili organın bölgesel alt bölümleri her üç ayda bir, hesap döneminden sonraki ayın 15’ine kadar, bulundukları yerin vergi organlarına yetkili devlet organının belirlediği şekilde bilgi verirler.

Madde 446. Mükellefler

Ödemenin mükellefleri, toprağı ücret esasında geçici olarak kullanıma alan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Madde 447. Ödeme oranları

Ödeme oranları Kazakistan Cumhuriyeti toprak yasalarına uygun olarak belirlenir. Ödeme oranları toprak vergisinin oranlarından az olmamalıdır.

Madde 448. Hesaplanma ve ödeme düzeni 1. Ödeme tutarı, toprak kaynaklarını yönetme ile ilgili bölgesel yetkili organla yapılan, toprağı ücret esasında geçici olarak kullanma sözleşmesi esasına göre hesaplanır. Yıllık ödeme tutarları toprak kaynaklarını yönetme ile ilgili bölgesel yetkili organın düzenlediği hesapta belirlenir. Ödeme tutarının hesabı, anlaşma şartlarının ve bu Kanunda belirlenen toprak vergisini hesaplama düzeninin değiştirilmesi durumlarında, toprak kaynaklarını yönetme ile ilgili bölgesel yetkili organ tarafından yeniden incelenir.

 2. Vergi dönemi için ödenecek ödemenin boyutu, hesapta belirtilen ödeme oranıne ve vergi döneminde toprağı kullanım süresine bakılarak belirlenir.

 3. Ödemenin boyutu bu Kanuna uygun olarak söz konusu arazi için hesaplanan toprak vergisi tutarından az olmamalıdır.

 4. Ödeme mükellefleri cari ödeme tutarlarını eşit paylarla cari yılın en geç 20 Şubat, 20 Mayıs, 20 Ağustos ve 20 Kasım tarihlerine kadarki sürelerde bütçeye ödemelidirler.

 5. Devletin belirlenen ödeme sürelerinden sonra toprağı ücret esasında geçici olarak kullanıma vermesi durumunda, ilk ödemeyi bütçeye yatırma süresi olarak gelecek (sıradaki) ödeme süresi kabul edilir.

 6. Devletin son ödeme süresinden sonra toprağı ücret esasında geçici olarak kullanıma vermesi halinde ödeme süresi olarak arazinin verildiği aydan sonraki ayın 20’sine kadar olan süre kabul edilir.

 7. Toprağı ücret esasında geçici olarak kullanım sözleşmesi süresinin bitmesiyle veya onun vergi dönemi başladıktan sonra feshedilmesiyle, kalan süre için bütçeye ödenecek ödeme tutarı, sözleşme geçerliliğinin sona erdiği günden sonra en geç 15 gün içerisinde ödenir.

 8. Ödeme tutarı arazinin bulunduğu yerde bütçeye ödenir.

 9. Söz konusu ödeme ile ilgili geciktirme parası ve cezaları kapatma hesabına fazladan ödenen tutar gelecek ödemelerin hesabına sayılabilir veya vergi mükellefinin dilekçesi üzerine onun banka hesabına yatırılabilir.

Madde 449. Vergi dönemi

Toprağı kullanma ödemesinin hesaplanması ve ödenmesi için vergi dönemi bu Kanunun 136.maddesine göre belirlenir.

Madde 450. Vergi raporu 1. Ödenek mükellefleri arazinin bulunduğu yerin vergi organlarına ödeneğin cari ödemeler hesabını ve beyannameyi verirler.

 2. Cari ödemeler hesabı mükellefler tarafından hesap vergi döneminin 15 Şubat tarihine kadar verilir. Vergi dönemi başladıktan sonra toprağı ücret esasında geçici olarak kullanma sözleşmesi yapan kişiler cari ödemeler hesabını sözleşme yapıldıktan sonraki ayın 15’ine kadar verirler.

 3. Araziyi kullanma ödemesi ile ilgili beyanname mükellefler tarafından engeç hesap yılından sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar sunulur.

 4. İlk vergi döneminde beyanname ile birlikte toprak kaynaklarını yönetme ile ilgili bölgesel yetkili organ ile yapılan toprağı ücret esasında geçici olarak kullanma sözleşmesinin noter tastikli kopyası verilir. Daha sonraki dönemlerde sözleşmenin noter tastikli kopyası ancak ödeme tutarının veya sözleşme şartlarının değiştirilmesi durumlarında verilir.

 5. Toprak kaynaklarını yönetme ile ilgili bölgesel yetkili organ ile yapılan toprağı ücret esasında geçici olarak kullanma sözleşmesi geçerlilik süresinin vergi dönemi başladıktan sonra sona ermesi veya onun feshedilmesi halinde, beyanname en geç sözleşme süresinin bitmesinden (feshedilmesinden) sonra 10 güne kadar sunulur.

82. ÜST SU KAYNAKLARINI KULLANMA ÖDEMESİ

Madde 451. Genel ilkeler 1. Üst su kaynaklarını kullanma ödemesi (bundan sonra - ödeme), üst su kaynaklarından su alınacak veya alınmadan yapılan hertürlü özel su kullanımında alınır.

 2. Özel su kullanımı, su kaynaklarının yönetimi ile ilgili yetkili organın verdiği izin esasında gerçekleşir. Özel su kullanımının türleri Kazakistan Cumhuriyetinin su ile ilgili yasalarında belirlenir.

 3. Su kaynaklarının yönetimi ile ilgili bölgesel yetkili organlar, her üç aylık dönemde bir, en geç hesap döneminden sonraki ikinci ayın 1’ine kadar illerin Astana ve Almatı şehirlerinin vergi komitelerine yetkili devlet organının belirlediği şekilde bilgi verirler.

Madde 452. Mükellefler

Ödeme mükellefleri, tesis, teknik araç veya cihazların yardımıyla üst su kaynaklarını kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Madde 453. Vergilendirme nesnesi  1. Vergilendirme nesneleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Üst su kaynaklarından çıkartılan su hacimi;

 2. Üretilen elektroenerji hacimi;

 3. Su taşıtı ile yapılan nakliyat hacimi;

 4. Balık avlama hacimi ve diğer su kullanım hacimleri.

  1. Ödeme, gemi çekiminsiz ağaç yüzdürme, rekızasyon, kazı aletlerini kullanma, bataklık kurutma, suyun durumu etkileyen tesis ve teknik cihazların kullanımınsız genel su kullanımı durumlarını kapsamaz.

Madde 454. Ödeme oranları 1. Ödeme oranları Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenir.

 2. Çıkartılan su hacimi su kaynaklarının yönetimi ile ilgili yetkili organın belirlediği limiti aşması halinde bu maddenin 1.bölümünde belirlenen ödeme oranları 3 kat artırılır.

 3. Su nesnelerinin izinsiz kullanımı halinde, bu maddenin 2. bölümünde belirlenen ödeme oranları 5 kat artırılır.

Madde 455. Hesaplama ve ödeme düzeni 1. Ödeme tutarını su kullanım hacimi ve belirlenen oranlara göre mükellefin kendisi belirler.

 2. Mükellefler (bütçe ile hesabını köy işletmeleri ve tarım ürünleri üreten tüzel kişiler için hazırlanan özel vergi rejimine göre yapan vergi mükelleflerin dışında) her ay, su kullanımı cari ödeme tutarını en geç hesap ayından sonraki ayın 20’sine kadar bütçeye ödemek zorundadırlar.

 3. Ödemenin son hesabı beyanname verme süresi başladıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde yapılır.

 4. Ödeme izin belgesinde belirtilen özel su kullanımı yerinde bütçeye ödenir.

 5. Sözkonusu ödeme ile ilgili geciktirme parası ve cezaları kapatma hesabına fazladan ödenen tutar gelecek ödemelerin hesabına sayılabilir veya vergi mükellefinin dilekçesi üzerine onun banka hesabına yatırabilir.

Madde 456. Ayrı kategorideki vergi mükellefleri ödemelerinin hesaplanma ve ödeme özellikleri 1. Köy işletmeleri ve tarım ürünleri üreten tüzel kişiler için hazırlanan özel vergi rejiminde, Devlet bütçesine ödeme yapan vergi mükellefinin ödemeler tutarını yatırıması aşağıdaki düzende gerçekleştirilmektedir;

 1. Cari vergi döneminin 1 Ocak ile 1 Ekim arasındaki dönemi için hesaplanan cari ödeme tutarı en geç cari vergi döneminin 20 Ekimine kadar ödenir.

 2. 1 Ekim ile 31 Aralık arasındaki dönem için hesaplanan tutar, hesap döneminden sonraki vergi döneminin en geç 20 Mart tarihine kadar ödenir.

 1. Sanayi işletmeleri üretim ihtiyaçları için su işletme sistemlerinden aldıkları su için, o suyun başka sanayi işletmesi veya konut işletme hizmetleri sunan kuruluşların su işletme sistemlerinden doğrudan geldiğine bakmaksızın ödeme yaparlar.

 2. Konut işletme hizmetleri sunan kuruluşlar sanayi işletmelerine verdikleri suyun dışındaki üst su kaynaklarından aldıkları su için bütçeye ödeme yaparlar.

 3. Gerçek ve tüzel kişiler su basınçlı ve su düzenleyici tesisleri olan su kaynaklarında yük taşıma için ödeme yaparlar.

 4. Isısal enerji işletmeleri, konut işletme ihtiyaçları olan ısı enerjisi üretimine harcadıkları su için ödeme tutarını, konut işletme hizmetleri sunan kuruluşlar için öngörülen oranlara göre belirlerler.

 5. Isısal enerji işletmeleri, teknolojik ihtiyaçları olan makineleri soğutmak için (geri dönüşümlü su tüketimi) su alım limiti içerisinde kullandıkları su için ödeme tutarını, konut işletme hizmetleri sunan kuruluşlar için öngörülen oranlara göre belirlerler. Geri dönüşümlü olmayan su tüketiminde ödeme tutarı sanyı işletmeler için belirlenen oranlara göre belirlenir.

Madde 457. Vergi dönemi

Üst su kaynaklarının kullanımı ödemesinin hesaplanması ve bütçeye ödenmesi için vergi dönemi bu kanunun 136.Maddesine uygun olarak belirlenir.

Madde 458. Vergi raporu 1. Ödeme yapacak vergi mükellefleri özel su kullanım yerinin vergi organlarına zamanında beyanname verip, ödemelerini yaparlar.

 2. Cari ödemeler hesabı bu maddenin 4. bölümünde belirtilenlerin dışındaki mükellefler tarafından her üç aylık dönemde bir, hesap döneminden sonraki ayın 15’ine kadar teslim edilir.

 3. Beyanname bu maddenin 4.bölümünde belirtilenlerin dışındaki mükellefler tarafından hesap vergi döneminde sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar sunulur.

 4. Bütçe ile hesabını köy işletmeleri ve tarım ürünleri üreten tüzel kişiler için hazırlanan özel vergi rejimine göre yapan vergi mükellefleri ödeme ile ilgili beyannameleri hesap vergi döneminden sonraki yılın 15 Mart tarihine kadar verirler.

 5. Cari ödemeler hesabı ve beyanname, vergi organlarına sunulmadan önce su kaynaklarının yönetimi ile ilgili yerel yetkili organ tarafından tasdik edilir.

83. ÇEVRE KİRLETME ÖDEMESİ

Madde 459. Genel ilkeler 1. Çevre kirletme ödemesi(bundan sonra-ödeme), Kazakistan Cumhuriyeti hukuk kurallarında belirlenen özel doğa kullanımı faaliyetlerinin Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştirme için alınır.

 2. Özel doğa kullanım, çevreyi koruma alanının yetkili organı tarafından verilen izin esasında gerçekleştirilir.

 3. Belirlenen düzene göre düzenlenmiş izin olmadan çevre kirletmek, belirlenen limitin üzerindeki kirletim olarak ele alınır.

 4. Çevreyi koruma alanının yetkili organları her üç aylık dönemde bir en geç hesap üç aylık döneminden sonraki ikinci ayın 1’ne kadar bulundukları yerin vergi organlarına yetkili devlet organının belirlediği şekilde bilgi verirler.

Madde 460. Mükellefler

Ödeme mükellefleri, Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında özel doğa kullanımı düzeninde faaliyet gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerdir.

Madde 461. Vergilendirme nesnesi

Vergilendirme nesnesi, limit sınırlarında ve limitin üzerindeki atık hacmi, kirlilik oluşturan madde atıkları (kaza da dahil), üretim ve tüketim artıkları.

Madde 462. Ödeme oranları

Ödeme oranları her sene, çevreyi koruma alanının, yetkili organı tarafından düzenlenen hesap esasına göre, yerel temsilcilik organları tarafından belirlenir. Belirlenen limitin üzerindeki çevre kirliliği için çevreyi koruma alanının yetkili organının onayıyla yerel temsilcilik organlarının tasdik ettiği ödeme oranları, 10 kat artırılır.

Madde 463. Hesaplanma ve ödenme düzeni 1. Ödeme tutarını çevre kirliliğine ve belirlenen oranlara bakarak mükellefin kendisi hesaplar.

 2. Küçük ödeme hacimli kuruluşlar (toplam yıllık kapasitesi 100 aylık hesap göstergesine kadar olan) için ödeme, çevreyi koruma alanındaki bölgesel yetkili organ tarafından çevreyi kirletmenin fidye limiti şeklinde kabul edilir. Fidye limiti izinin düzenlenme sırasında hesap yılı için önceden tam olarak ödenir.

 3. Ödeme bütçeye izin belgesinde zikredilen çevreyi kirletme kaynağının (nesnesinin) bulunduğu yerde ödenir.

 4. Çevreyi kirletme için cari ödeme tutarı, bu maddenin 2 ve 6. bölümlerinde belirtilen vergi mükellefleri dışındaki mükellefler tarafından 3 aylık hesap döneminden sonraki ayın 20’sine kadar ödenir.

 5. Ödemenin son hesabı beyanname verme süresi başladıktan sonraki 5 gün işerisinde yapılır.

 6. Köy işletmeleri ve tarımsal ürün tüzel kişiler için hazırlanan özel vergi rejimini kullanan vergi mükellefler ödemeyi aşağıdaki şekilde yaparlar:

 1. Cari vergi döneminin 1 Ocağından 1 Ekimine kadarki dönem için hesaplanan cari ödeme tutarları, en geç cari vergi döneminin 20 Ekimine kadar ödenir.

 2. 1 Ekim - 31Aralık arasındaki süre için hesaplanan tutar hesap döneminden sonraki vergi döneminin 20 Mart tarihine kadar ödenir.

 1. Sözkonusu ödeme ile ilgili geciktirme parası ve cezaları kapamak için fazladan ödenmiş olan tutar gelecek ödemelerin hesabına aktarılabilir veya vergi mükellefinin dilekçesi üzerine onun banka hesabına aktarılabilir.

Madde 464. Vergi dönemi

Çevreyi kirletme ödemesinin hesaplanması ve bütçeyi ödenmesi için vergi dönemi bu Kanunun

136.Maddesine uygun olarak belirlenir.

Madde 465. Vergi raporu  1. Ödeme mükellefleri çevreyi kirletme nesnelerinin bulunduğu yerin vergi organlarına cari ödemeler hesabı ve beyannameyi verirler.

  2. Cari ödemeler hesabı, bu maddenin 4.bölümünde belirtilenlerin dışındaki ödeme mükellefleri tarafından her 3 aylık dönemde bir hesap döneminden sonraki ayın 15’ine kadar verilir.

  3. Çevreyi kirletme ödemesi ile ilgili beyanname, bu maddenin 4.bölümünde belirtilenlerin dışındaki ödeme mükellefleri tarafından hesap vergi döneminden sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar verilir.

  4. Köy işletmeleri ve tarımsal ürün üreten tüzel kişiler için hazırlanan özel vergi rejimini kullanan vergi mükellefleri ödeme beyannamesini hesap vergi döneminden sonraki yılın 15 Mart tarihine kadar verirler.

  5. Cari ödemeler hesabı ve beyanname vergi organına sunulmadan önce çevreyi koruma ile ilgili bölgesel yetkili organ tarafından tasdik edilir.

84. HAYVANLARI, DÜNYASINI KULLANMA ÖDEMESİ

Madde 466. Genel ilkeler 1. Hayvanları kullanma ödemesi (bundan sonra – ödeme), doğal ortamda serbest yaşayan hayvanların doğadan alıması için ödettirilir.

 2. Hayvanları işaretlemek ve halkalamak amacıyla daha sonra doğaya serbest bırakmak üzere yakalanması ödemeyi tabi değildir.

 3. Ödeme şu kategorideki hayvanlar için belirlenir:

 1. Avlama nesneleri olan hayvan türleri;

 2. Balık avlama nesneleri olan hayvan türleri;

 3. Nadir rastlanan ve yok olma tehlikesi yaşayan hayvan türleri;

 4. Diğer amaçlarla (avlama ve balık avlama dışında) kullanılan hayvan türleri.

 1. Avlama ve balık avlama nesneleri kategorisindeki hayvan türlerinin sadece değerli hayvan çeşitleri için ödeme uygulanır. Avlama ve balık avlama nesneleri kategorisindeki değerli hayvan türleri Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenir.

 2. Hayvanlar kullanma, hayvanlar dünyasının idaresi ile ilgili yetkili organın verdiği izinin esasında gerçekleştirilir.

 3. Nadir rastlanan ve yok edilme tehlikesi altında olan hayvan türleri için kullanım ödemesi, her ayrı durumda Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince bu hayvanları avlama izini verilme sırasında belirlenir. Nadir rastlanan ve yok olma tehlikesi altında olan hayvan türlerinin listesi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince belirlenir.

 4. Hayvanlar dünyasının idaresi ile ilgili yetkili organın bölgesel alt bölümleri 3 aylık hesap döneminden sonraki ayın 15’ine kadar illerin, Almatı ve Astana şehirlerinin vergi organlarına yetkili devlet organının belirlediği şekilde bilgi verirler.Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


adamovich-1--ludwig--prs--22.html

adamovich-1--ludwig--prs--27.html

adamovich-1--ludwig--prs--31.html

adamovich-1--ludwig--prs--5.html

adamovich-1--ludwig--prs-.html


Причины Возвратного Тифа - Кровяные Трансмиссивнь
Elmi Redaktorlar: ƏZiz MəMməDov - SəHifə 187
Sonstige AktivitäTen - Berlin BockwindmüHle Berlin-Marzahn Standort
80. MüəSsisəLəRdə Vaxtamuzd əMəK Haqqı FormasıNıN TəTbiqinin SəMəRəSiz OlduğU Hal HansıDıR
Перевозок Опасных Грузов По Железным Дорогам - Бет 106
Учебная Литература Для Студентов Медицинских Институтов - 22
Direitos Reservados Por - SəHifə 48
TALÂK İDDETİ - Ayetullah Uzma
Poliimid TurşUları MəHlullarıNdan Hansı MaddəLəRin IstehsalıNda Istifadə Olunur? - Blokda Stirol Hansı Yolla PolimerləşIr?
D VitamiNİ YetersiZLİĞİNİN ÖNlenmesi Ve Kemik SağLIĞInin Korunmasi ProğRami BiLDİRİM Formu