1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28

78. Nəbə ('Xəbər') surəsi - Chapter 1 (Sura 1)

səhifə27/28
tarix05.03.2018
ölçüsü1.86 Mb.

78. Nəbə ('Xəbər') surəsi

1; Onlar nə barədə bir-birindən soruşurlar?

2; Böyük bir xəbər barəsində –

3; elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədirlər.

4; Xeyr, onlar Qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər!

5; Bir daha xeyr! Onlar hökmən biləcəklər!

6; Məgər Biz yeri yataq etmədikmi?

7; Dağları da payalar?!

8; Biz sizi cüt yaratdıq.

9; Yuxunuzu da sizin üçün rahatlıq etdik.

10; Gecəni örtük etdik,

11; gündüzü isə ruzi qazanmaq vaxtı.

12; Üstünüzdə yeddi möhkəm göy qurduq

13; və çox parlaq bir çıraq yaratdıq.

14; Biz buludlardan şırıltıyla yağış yağdırdıq ki,

15; onunla taxıl və digər bitkilər yetişdirək,

16; habelə ağaclarının qol-budaqları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq.

17; Həqiqətən, ayırd etmə günü bəlli bir vaxta təyin edilmişdir!

18; Sur üfürüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz.

19; O gün göyün qapıları açılacaqdır.

20; Dağlar da hərəkətə gətirilib ilğıma çevriləcək.

21; Həqiqətən, Cəhənnəm kafirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir.

22; O, həddi aşanların qayıdacağı yerdir.

23; Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar.

24; Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərinlədirici içki dadacaqlar.

25; İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq –

26; Törətdikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi.

27; Doğrusu, onlar haqq-hesab çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər.

28; Ayələrimizi də qətiyyətlə təkzib edirdilər.

29; Biz hər bir şeyi hesablayıb yazmışıq.

30; Elə isə dadın əzabı! Biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacağıq!

31; Həqiqətən, müttəqilər üçün nicat yeri vardır.

32; Həmçinin bağlar və üzümlüklər,

33; dolğun döşlü həmyaşıd qızlar

34; və ləbələb doldurulmuş qədəhlər də vardır!

35; Onlar orada nə mənasız sözlər, nə də iftira eşidəcəklər.

36; Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar, artıqlaması ilə verilən töhfələrdir.

37; Göylərin, yerin və onların arasında olanların Mərhəmətli Rəbbindən mükafatdır. Onlar Allahın hüzurunda bir söz deməyə qadir olmayacaqlar.

38; Ruh (Cəbrail) və mələklər səf-səf duracağı gün, Mərhəmətli Allahın izin verdiyi kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç kəs danışmayacaq.

39; O gün, gerçək bir gündür. Kim istəsə öz Rəbbi yanında sığınacaq tapar!

40; Həqiqətən, Biz sizi yaxın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək, kafir isə deyəcəkdir: “Kaş mən torpaq olaydım!”

79. Naziat ('Can alanlar') surəsi

1; And olsun kafirlərin canını zorla alanlara!

2; And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara!

3; And olsun göydə üzdükcə üzənlərə!

4; And olsun ötdükcə ötənlərə!

5; And olsun buyruqları yerinə yetirənlərə!

6; O gün lərzəyə gələn lərzələnəcək,

7; onun ardınca təkrar lərzələnəcək.

8; Həmən gün qəlblər qorxudan tir-tir əsəcək.

9; Bu qəlb sahiblərinin gözləri məzlum görkəm alacaq.

10; Onlar deyirlər: “Yəni biz yenidən bundan qabaqkı halımıza döndəriləcəyik?

11; Sümüklərimiz çürüdükdən sonra?”

12; Onlar dedilər: “Belə olduğu halda bu, zərərli bir qayıdışdır”.

13; O surun üfürülməsi təkcə qorxunc bir səsdir.

14; O vaxt onlar ləngimədən qəbirlərindən yerin səthinə çıxacaqlar.

15; Musanın hadisəsi sənə yetişdimi?

16; O zaman Rəbbi onu müqəddəs Tuva vadisində səsləyib demişdi:

17; “Fironun yanına yollan! O, həddini çox aşmışdır.

18; De: “Günahlardan xilas olmaq istəyirsənmi?

19; Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki, Ondan qorxub çəkinəsən?”

20; Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi.

21; O isə haqqı yalan sayıb üsyankar olduğunu göstərdi.

22; Sonra da üz döndərib fəsad törətməyə girişdi.

23; O, camaatını toplayıb onlara hündür səslə müraciət edərək

24; dedi: “Sizin ən uca rəbbiniz mənəm!”

25; Belə olduqda, Allah da onu dünya və Axirət əzabı ilə yaxaladı.

26; Həqiqətən, bunda Allahdan qorxanlardan ötrü işarə var.

27; Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? Allah onu qurdu,

28; onun qübbəsini yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirdi,

29; gecəsini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı.

30; Sonra yeri döşəyib,

31; onda su və otlaq yaratdı,

32; dağları da yerə bərkitdi.

33; Bunlar sizin və mal-qaranızın faydalanmasından ötrüdür.

34; Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman –

35; o gün insan törətdiklərini xatırlayacaqdır.

36; Cəhənnəm isə hər görmə qabiliyyətliyə göstəriləcəkdir.

37; Kim həddi aşmışsa,

38; dünya həyatını axirətdən üstün bilmişsə,

39; həqiqətən, Cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır.

40; Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə,

41; həqiqətən, Cənnət onun məskəni olacaq.

42; Səndən o Saat barəsində: “O nə vaxt qopacaq?” – deyə soruşurlar.

43; Axı sən onu haradan biləsən?!

44; Onu kamil bilmək sənin Rəbbinə aiddir.

45; Sən yalnız ondan qorxanı xəbərdar edənsən.

46; Onlar Qiyaməti gördükləri an dünyada yalnız bir axşam çağı və yaxud bir gündüz qədər yaşadıqlarını güman edəcəklər!

80. Əbəsə ('Qaşqabağını tökdü') surəsi

1; O qaşqabağını sallayıb üzünü yana çevirdi –

2; yanına bir korun gəlməsinə görə.

3; Nə bilirdin ki, bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi

4; və yaxud nəsihət dinləyib faydalanacaqdı.

5; Nəsihətə ehtiyacı olmayana gəlincə isə –

6; sən ona diqqət yetirirsən.

7; Onun təmizlənməməyinin sənə bir dəxli yoxdur.

8; Səy göstərib sənin yanına gələn,

9; Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə,

10; ona məhəl qoymursan!

11; Xeyr! Şübhəsiz ki, bu, bir nəsihətdir.

12; Kim istəsə, qoy onu xatırlayıb ibrət alsın.

13; Bu Quran kəramətli səhifələrdədir,

14; yüksək və pak səhifələrdədir.

15; Bu səhifələr elçilərin əllərində –

16; möhtərəm və müti olanların əllərindədir.

17; Qoy ölsün kafir insan! O necə də nankordur!

18; Qoy baxıb görsün Allah onu nədən yaradıb?

19; Allah onu nütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı.

20; Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı.

21; Sonra onu öldürüb qəbirə yerləşdirdi.

22; İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir.

23; Xeyr! O, hələ də Allahın ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir.

24; Qoy insan yediyinə diqqət yetirsin bir az!

25; Həqiqətən, yağışı bol-bol Biz yağdırırıq.

26; Sonra da yeri çat-çat yarıb

27; orada taxıl yetişdiririk.

28; Habelə üzüm və yonca,

29; zeytun və xurma ağacları,

30; sıx-sıx bağlar,

31; meyvələr və otlar da bitiririk.

32; Bu nemətlər sizin istifadəniz və mal-qaranızın faydalanması üçündür.

33; Qulaqbatırıcı bir səs gələndə –

34; o gün insan qaçacaq öz qardaşından,

35; anasından, atasından,

36; arvadından və övladlarından!

37; O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır.

38; O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq,

39; güləcək və fərəhlənəcəkdir.

40; O gün neçə-neçə üzlərə toz-torpaq hopacaq,

41; onları zülmət bürüyəcəkdir.

42; Məhz onlar kafirlər, günahkarlardır!

81. Təkvir ('Sarınma') surəsi

1; Günəş sarınacağı zaman,

2; ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman,

3; dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman,

4; boğaz dəvələr başlı-başına qalacaqları zaman,

5; vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman,

6; dənizlər alovlanacağı zaman,

7; hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman,

8; diri-diri torpağa basdırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman –

9; hansı günaha görə öldürülmüşdür;

10; səhifələr açılacağı zaman,

11; göy qopardılacağı zaman,

12; Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman

13; və Cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman,

14; hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir.

15; And içirəm gecə çıxıb gündüz batan ulduzlara,

16; seyrə çıxıb gizlənən səyyarələrə,

17; qaralmaqda olan gecəyə,

18; və açılmaqda olan səhərə!

19; Həqiqətən, bu, möhtərəm Elçimizin sözüdür.

20; O elçi ki, qüvvətlidir, Ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir,

21; orada itaət ediləndir, etibarlıdır.

22; Sizin dostunuz Muhəmməd divanə deyildir.

23; O, Cəbraili aydın üfüqdə gördü.

24; O, qeybdən də xəsislik edən deyildir.

25; Bu Quran daşqalaq olunmuş şeytanın sözü də deyildir.

26; Elə isə ondan üz döndərib hara gedirsiniz?

27; Bu, aləmlərə yalnız bir nəsihətdir –

28; sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün.

29; Aləmlərin Rəbbi Allah istəməyincə, siz istəyə bilməzsiniz!

82. İnfitar ('Parçalanma') surəsi

1; Göy parçalanacağı zaman,

2; ulduzlar səpələnəcəyi zaman,

3; dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman,

4; qəbirlər çevriləcəyi zaman,

5; hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarük edib, nəyi sonraya saxladığını biləcəkdir.

6; Ey insan! Səni öz Səxavətli Rəbbinə qarşı qoyan nədir?

7; O ki, səni yaradıb kamilləşdirdi və sənə gözəl bir surət verdi.

8; Səni istədiyi şəklə saldı.

9; Xeyr! Əksinə, siz Qiyaməti yalan hesab edirsiniz!

10; Həqiqətən, sizin üstünüzdə nəzarətçilər vardır –

11; çox möhtərəm, əməllərinizi yazanlar.

12; Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər.

13; Həqiqətən, itaətkarlar nemət içində olacaqlar.

14; Şübhəsiz ki, günahkarlar da Cəhənnəmdə olacaqlar.

15; Onlar ora Haqq-hesab günü girəcəklər.

16; Onlar əsla ondan yayına bilməyəcəklər.

17; Sən haradan biləydin ki, Haqq-hesab günü nədir?

18; Doğrudan da, sən haradan biləydin ki, Haqq-hesab günü nədir?

19; O gün heç kəs heç kəsə fayda verə bilməz və həmin gün hakimiyyət Allaha məxsus olacaqdır!

83. Mutaffifin ('Çəkidə və ölçüdə aldadanlar') surəsi

1; Çəkidə və ölçüdə aldadanların vay halına!

2; O kəslərin ki, camaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyərlər,

3; onlar üçün bir şey ölçdükdə və ya çəkdikdə onu ziyana salarlar.

4; Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi?

5; Həm də əzəmətli bir gündə.

6; O gündə ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaqlar.

7; Xeyr! Həqiqətən, günahkarların kitabı Siccindədir.

8; Sən haradan biləsən ki, Siccin nədir?!

9; O, yazılı bir kitabdır!

10; O gün haqqı yalan hesab edənlərin vay halına!

11; O kəslərin ki, Haqq-hesab gününü yalan hesab edirlər.

12; Amma bunu, həddini aşan günahkardan başqa, heç kəs yalan hesab etməz.

13; Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: “Bu, keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrdir!” – deyir.

14; Xeyr! Onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür.

15; Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək!

16; Sonra onlar Cəhənnəmə girəcəklər

17; və onlara deyiləcək: “Budur sizin yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəm!”

18; Xeyr! Həqiqətən, itaətkarların kitabı İlliyyundadir!

19; Sən haradan biləsən ki, İlliyyun nədir?!

20; O, elə bir yazılı kitabdır ki,

21; onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər!

22; Həqiqətən, itaətkarlar nemətlər içində olacaqlar.

23; Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar.

24; Sən onların çöhrəsində səadət parlaqlığı görəcəksən.

25; Onlara möhürlü şərabdan içirdiləcəkdir.

26; Onun möhürü müşkdür. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər!

27; Onun qatışığı isə təsnim bulağındandır.

28; O təsnim elə bir bulaqdır ki, ondan Allaha yaxın olanlar içərlər.

29; Doğrudan da, günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər,

30; onların yanından keçdikdə bir-birinə qaş-göz edirdilər,

31; öz ailələrinin yanına fərəhlə qayıdırdılar,

32; möminləri gördükdə isə deyirdilər: “Həqiqətən, bunlar azmışlardır!”

33; Halbuki bu günahkarlar onlara gözətçi qoyulmamışdılar.

34; Bu gün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər.

35; Onlar taxtlar üstündə ətrafa baxacaqlar.

36; Kafirlər törətdiklərinin cəzasını aldılarmı?!

84. İnşiqaq ('Yarılma') surəsi

1; Göy yarılacağı

2; və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;

3; Yer dümdüz ediləcəyi,

4; içindəkiləri kənara atıb boşalacağı

5; və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;

6; Ey insan! Sən, həqiqətən də, səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən Onunla qarşılaşacaqsan!

7; Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə,

8; o, yüngül sorğu-suala tutulacaq

9; və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır!

10; Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə,

11; o özünə ölüm diləyəcək

12; və alovlu oda atılacaqdır!

13; Sözsüz ki, o, dünyada ikən öz ailəsində sevinc içində idi

14; və elə güman edirdi ki, Rəbbinin hüzuruna qayıtmayacaqdır.

15; Xeyr! Sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü.

16; And içirəm şəfəqə,

17; gecəyə və onun ağuşuna aldıqlarına,

18; bədirlənmiş on dörd gecəlik aya!

19; Siz mütləq haldan-hala keçib dəyişəcəksiniz.

20; Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər

21; və onlara Quran oxunduqda səcdə etmirlər?

22; Əksinə, küfr edənlər haqqı yalan sayırlar.

23; Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir!

24; Elə isə onları ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ,

25; iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafatlar hazırlanmışdır.

85. Buruc ('Bürclər') surəsi

1; And olsun bürclü göyə!

2; And olsun vədə verilmiş günə!

3; And olsun şahidlik edənə və edilənə!

4; Məhv olsun xəndək kənarında yığışanlar!

5; Odunla alışdırılmış xəndək.

6; Onlar o xəndəyin qırağında oturub,

7; möminlərə öz verdikləri işgəncələrə şahidlik edirdilər.

8; Kafirlər onlardan yalnız Qüdrətli, Tərifəlayiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar.

9; Halbuki, göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət Ona məxsusdur. Allah hər şeyə Şahiddir.

10; O kəslər ki, mömin kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş, sonra da tövbə etməmişlər, onlara Cəhənnəm əzabı və onları yandırıb-yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır.

11; Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün ağacları altından çaylar axan Cənnət bağları vardır. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir.

12; Doğrudan da, Rəbbinin günahkarları yaxalaması çox şiddətlidir!

13; Həqiqətən, O, hər şeyi ilkin yaradır və onu yenidən bərpa edir!

14; Bağışlayan da, Sevən də Odur!

15; Ərşin sahibidir, Şan-şöhrətlidir!

16; İstədiyini edəndir.

17; Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatıbmı?

18; Firon və Səmud qoşunlarının.

19; Xeyr, küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadırlar.

20; Allah onları arxadan əhatə etmişdir.

21; Bəli, bu şanlı Qurandır.

22; O, mühafizə edilən lövhədədir.

86. Tariq ('Gecə yolçusu') surəsi

1; And olsun səmaya və gecə yolçusuna!

2; Sən nə bilirsən ki, gecə yolçusu nədir?

3; Bu, qaranlıqları dəlib keçən ulduzdur.

4; Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üzərində gözətçi olmasın!

5; Qoy insan nədən yaradıldığına bir baxsın!

6; O, süzülüb tökülən bir mayedən yaradılmışdır.

7; Bu maye bel və köks sümükləri arasından çıxır.

8; Şübhəsiz ki, Allah onu dirildib qaytarmağa qadirdir.

9; Sirlərin sınaqdan keçiriləcəyi gün,

10; onun nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar.

11; And olsun yağmurla qayıdan göyə!

12; And olsun növbənöv bitkilərlə yarılan yerə!

13; Həqiqətən, bu, haqqı batildən ayırd edən bir kəlamdır.

14; O, əyləncə də deyildir.

15; Həqiqətən, kafirlər hiylə qururlar.

16; Mən də hiylə qururam.

17; Kafirlərə hələ möhlət ver! Onlara bir az da möhlət ver.

87. Əla ('Ən Uca') surəsi

1; Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!

2; O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi;

3; O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi;

4; O Rəbbin ki, otlağı cücərtdi,

5; sonra da qaralmış samana çevirdi.

6; Biz sənə Quranı elə oxumaq imkanı verəcəyik ki, o, yadından çıxmayacaq.

7; Əlbəttə, Allahın istədiyindən başqa. Həqiqətən, O, aşkardakından da, gizli qalandan da xəbərdardır.

8; Səni ən asan olana müvəffəq edərik.

9; Xatırlatmanın fayda verdiyini görsən, onlara xatırlat!

10; Allahdan qorxanlar öyüd-nəsihət götürərlər.

11; Ən bədbəxt kimsələr isə onu qulaqardına vurarlar.

12; O kimsə ki, Cəhənnəmə atılacaq,

13; O orada nə öləcək, nə də yaşaya biləcəkdir.

14; Günahlardan təmizlənən kimsə isə uğur qazanmışdır.

15; O kimsə ki, Rəbbinin adını xatırlayıb namaz qılmışdır.

16; Xeyr, siz dünya həyatını olduqca üstün tutursunuz;

17; Axirət isə daha xeyirli və daha sürəklidir.

18; Həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir –

19; İbrahimin və Musanın səhifələrində.

88. Ğaşiyə ('Bürüyən') surəsi

1; Aləmi Bürüyənin xəbəri sənə gəlib çatdımı?

2; O gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək,

3; üzülüb əldən düşəcək,

4; çox qızmar oda girəcək,

5; qaynar çeşmədən içirdiləcəkdir.

6; Onlara daridən başqa bir yemək verilməyəcəkdir.

7; O onları nə doydurar, nə də aclıqdan xilas edər.

8; O gün neçəsinin üzündə fərəh görünəcək,

9; dünyadakı səylərindən məmnun qalacaq,

10; uca Cənnətdə olacaq,

11; orada faydasız söz eşitməyəcəkdir.

12; Orada axar çeşmələr vardır;

13; Orada hündür taxtlar,

14; düzülmüş piyalələr,

15; yan-yana qoyulmuş yastıqlar,

16; və döşəmələrə sərilmiş xalçalar vardır.

17; Məgər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər?

18; Göyün necə yüksəldiyini görmürlər?

19; Dağların necə sancıldığını görmürlər?

20; Yerin necə döşədildiyini görmürlər?

21; Onlara nəsihət ver! Sən yalnız nəsihətçisən.

22; Sən onların üstündə hökmdar deyilsən.

23; Lakin üz döndərib küfr edəni,

24; Allah ən şiddətli əzabla cəzalandırar.

25; Şübhəsiz ki, onların dönüşü Bizədir.

26; Sonra onları sorğu-suala çəkmək də Bizə aiddir.

89. Fəcr ('Dan yeri') surəsi

1; And olsun dan yerinə!

2; And olsun on gecəyə!

3; And olsun cütə və təkə!

4; And olsun keçib getməkdə olan gecəyə!

5; Məgər bu andlar ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi?

6; Məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ad qövmünə,

7; sütunlar sahibi İrəm qəbiləsinə –

8; halbuki, yer üzündə onlar kimisi xəlq edilməmişdi.

9; Habelə vadidə qayaları yonan Səmud qövmünə?

10; Eləcə də sütunlar sahibi Firona?

11; Onlar o kəslər idi ki, ölkələrində həddi aşmış,

12; çoxlu fitnə-fəsad törətmişdilər.

13; Rəbbin də onları əzabla qamçıladı.

14; Həqiqətən, sənin Rəbbin nəzarət edir.

15; İnsana gəlincə, Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə: “Rəbbim mənə ehtiram göstərdi!” – deyər.

16; Amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldanda: “Rəbbim məni alçaltdı!” – deyər.

17; Xeyr! Əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz,

18; kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz,

19; mirası hərisliklə yeyirsiniz,

20; var-dövləti də hərisliklə sevirsiniz.

21; Xeyr! Elə ki yer lərzəyə gəlib parça-parça olacaq,

22; sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək

23; və o gün Cəhənnəm gətiriləcək. O gün insan günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamanın ona nə faydası?

24; O: “Kaş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim!” – deyəcəkdir.

25; O gün heç kəs Allahın verdiyi əzab kimi əzab verə bilməz

26; və heç kəs Onun buxovladığı kimi buxovlaya bilməz.

27; O gün möminə deyiləcəkdir: “Ey arxayın olan kəs!

28; Razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön!

29; Mənim qullarımın cərgəsinə keç!

30; Cənnətimə daxil ol!

90. Bələd ('Şəhər') surəsi

1; And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)!

2; Sən də o şəhərin sakinisən.

3; And olsun valideynə və onun törəməsinə!

4; Biz insanı çətinlik içində xəlq etdik.

5; O, heç kəsin ona gücü çatmayacağınımı güman edir?

6; O deyir: “Mən çoxlu var-dövlət sərf etmişəm!”

7; O, heç kəsin onu görməyəcəyinimi zənn edir?

8; Məgər ona iki gözü Biz verməmişikmi?

9; Bir dillə iki dodaq verməmişikmi?

10; Onu iki yoxuşlu yola yönəltmədikmi?

11; O isə sərt yoxuşu aşmağa can atmadı.

12; Sən nə bilirsən ki, sərt yoxuş nədir?

13; O, bir kölə azad etməkdir

14; və ya aclıq günündə möhtaca yemək verməkdir –

15; qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə,

16; yaxud aclıqdan yerə uzanmış kasıba!

17; Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbir və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır.

18; Onlar sağ tərəf sahibləridir.

19; Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir.

20; Od onların üzərində qapanacaqdır.

91. Şəms ('Günəş') surəsi

1; And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə!

2; And olsun ondan sonra zühur edən aya!

3; And olsun günəşi açıqlığa çıxardan gündüzə!

4; And olsun günəşi bürüyən gecəyə!

5; And olsun göyə və onu qurana!

6; And olsun yerə və onu döşəyənə!

7; And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə,

8; ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə!

9; Nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır.

10; Onu günaha batıran isə ziyana uğramışdır.

11; Səmud qövmü öz azğınlığı üzündən Allahın elçisini təkzib etdi.

12; Onların ən bədbəxti dəvəni kəsməyə qalxdıqda

13; Allahın elçisi onlara dedi: “Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın və onun su içməsinə mane olmayın!”

14; Onlar isə peyğəmbəri yalançı sayıb, dəvənin diz vətərini kəsdilər. Onların Rəbbi də bu günahlarına görə onların hamısını qırıb yerlə-yeksan etdi.

15; Allah günahkarlara etdiyinin nəticəsindən çəkinməz!

92. Leyl ('Gecə') surəsi

1; And olsun yer üzünü zülmətə bürüməkdə olan gecəyə!

2; And olsun günəşin çıxması ilə aydınlaşan gündüzə!

3; And olsun kişini və qadını yaradana!

4; Sizin can atdıqlarınız başqa-başqadır.

5; Kim haqqını verir və Allahdan qorxursa,

6; və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) təsdiq edirsə,

7; Biz onu ən asan olana nail edəcəyik.

8; Kim də xəsislik edərək Rəbbinə ehtiyacı olmadığını güman edirsə

9; və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) yalan hesab edirsə,

10; Biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik.

11; Cəhənnəmə düşdükdə var-dövləti ona fayda verməyəcək.

12; Şübhəsiz ki, doğru yola yönəltmək Bizə aiddir.

13; Sözsüz ki, Axirət də, dünya həyatı da Bizimdir.

14; Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum.

15; Ona ancaq ən bədbəxt kimsə girər.

16; O kimsə ki, haqqı yalan sayır və ondan üz döndərir.

17; Allahdan ən çox qorxan isə o Oddan uzaqlaşdırılar.

18; O kimsə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan təmizlənir.

19; Əvəzi veriləcək nemət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz.

20; O bunu ancaq Ən Uca Rəbbinin Üzünü dilədiyindən edər.

21; O, mütləq razı qalacaqdır!

93. Zuha ('Səhər') surəsi

1; And olsun səhərə!

2; And olsun sakitləşən gecəyə!

3; Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdu.

4; Həqiqətən, Axirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir.

5; Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan.

6; Məgər O, səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi?

7; Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi?

8; Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı?

9; Elə isə yetimə xor baxma!

10; Səndən kömək diləyəni qovma!

11; Və Rəbbinin nemətindən danış.


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?