1 2 3 4 5

AR 331 MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER III (2-2) 3 - Kentsel Tasarimci ve Plancilar için Ekonomi (3-0) 3

səhifə3/5
tarix24.11.2017
ölçüsü253.8 Kb.

AR 331 MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER III (2-2) 3

STRUCTURES IN ARCHITECTURE III

Taşıyıcı sistem statiğine giriş. İzostatik sistemlerin analizi. Kirişler, çerçeveler, kemerler ve kablo istemler. Hiperstatiklik kavramı. Hiperstatik kiriş ve çerçevelerin analizi. Moment alan yöntemi, açı-deplesman yöntemi, moment dağıtma (Cross) yöntemi.


Overview of the statics of structures. Stress analysis of statically determinate structures. Beams, frames, arches and cables. Structural characteristics of statically indetermined structures. Stress analysis of indeterminate beams and frames. Moment area theorems. Slope deflection method. Moment distribution method.

AR 332 MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER IV (2-2) 3

STRUCTURES IN ARCHITECTURE IV

Betonarmenin temel özellikleri. Aksiyel yüklü kolonlar. Büyük eksantrik basınca çalışan aksiyel yüklü kolonlar. Kesme kuvvetine karşılık kiriş tasarımı. Tek ve çift yönlü döşeme tasarımı. Öngerilme kavramı. Temel tipleri ve temel tasarımı. Çelik donatılar. Kirişler. Çelik tasarımının temelleri.


Characteristics of reinforced concrete. Axially loaded columns. Beams with single and double reinforcement. Beams axially loaded with large eccentricities. Design of beams with respect to shearing effects. One way-two way slab design. Types of footing and design of footings. Concept and methods of pre-tension. Connection of structural steel elements. Fundamentals of steel design.

AR 351 YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ IV (2-2) 3

BUILDING TECHNOLOGY AND SCIENCE IV

Dersin içeriği vektör aktif sistemler ve kesit aktif sistemlerin detaylı incelenmesidir. İçerik bu sistemeler üzerine kısa ders sunumları ve maketler üzerinden testler yapılarak tartışmalardan oluşacaktır.


The primary content of the studio is an overview of vector active and section active systems. The content includes short lectures, study model building and testing. 

AR 352 YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ V (2-2) 3

BUILDING TECHNOLOGY AND SCIENCE V

Bu derste yapıların iç ve dış mekânlarının yatay ve düşey yüzeylerinde kullanılan malzemeler ve detay prensipleri anlatılacaktır. İç ve dış ince yapı detaylarının yanı sıra, mekanik ve elektrik sistemlerinin nasıl inşa edildiği ve uygulama projesini nasıl etkilediği de incelenecektir. Havalandırma, ısıtma, yangın koruma, aydınlatma ve otomasyon sistemelerinin analizleri mevcut uygulama projeleri üzerinden yapılacaktır. Mimarın bu sistemlerin entegrasyonunda alacağı yönetimsel rol ve liderliği de ele alınacaktır.


This course illustrates the major materials and methods used to finish a building’s exterior and interior surfaces. In addition to interior and exterior finishes, course will be a study of mechanical and electrical system types, how they are built, and how they affect the construction project. Topics will include air conditioning, heating, plumbing, fire protection, electrical power, electrical lighting and building control systems and cost issues. The analysis of current construction drawings will be integrated into each topic. Architect’s managerial role and leadership for the integration of these systems will also be covered.

AR 381 YAPI FİZİĞİ II (2-2) 3

BUILDING PHYSICS II

Mekanik ısıtma ve soğutma sistemleri (merkezi ısıtma, soğutma, ve klima sistemleri), çevresel sistemler, tesisat, yangın kontrol, servis çekirdekleri, asansörler, elektrik aydınlatma sistemleri, bina otomasyon sistemleri, bina kabuğu, erişilebilirlik, yaşam güvenliği ve yasal sorumluluklar.


Mechnical heating and cooling systems (HVAC systems), environmental systems, installation, fire control, service cores, elevators, illumination, and building automation systems, building envelope, accessibility, life safety and legal responsibilities.

AR 390 YAZ STAJI IV: BÜRO STAJI (6 hafta) (NC)

SUMMER PRACTICE IV: ARCHITECTURAL OFFICE PRACTICE (6 WEEKS)

7. - 8. YARIYIL


CP 401 KENTSEL TASARIM (4-8) 8

URBAN DESIGN STUDIO

Ön Şart: CP 302

Kentsel tasarım problemlerinin çözümünü amaçlayan disiplinler arası stüdyo. Metropolitan alanlarda belli başlı büyük ölçekli geliştirme ve yeniden geliştirme çalışmaları içinde kentsel tasarım kuram, yöntem ve tekniklerinin uygulanması. Kentlerin büyük alanları içerisinde zamanla gelişecek ve farklı aktörleri içerecek değişim stratejilerinin geliştirilmesi. Doğal, yapay, tarihi ve kültürel bakış açılarına yönelik tasarımların geliştirilmesi; Tercih edilen işlevsel yapıların oluşması; Yapılaşmış formun kavramsallaşması. Altyapı ve servis sistemlerinin temini. Şehir planlama ve mimarlık öğrencilerinin ortak çalışmalarının sağlanması. Planlama ve tasarım ilkelerine yönelik bireysel tasarımların istenmesi.


Application of urban design theory, methods and techniques to specific large scale development and redevelopment endeavours with metropolitan areas. Strategies for change in large areas of cities to be developed over time, involving different actors. Developing designs into a natural, man made, historical and cultural outlooks; enabling desirable activity patterns; conceptualising built form; providing infrastructure and services systems. This course involves ateamwork of architecture and planning students; requires individual designs on design and planning guidelines.

AR 402 MİMARİ TASARIM V (4-8) 8

ARCHITECTURAL DESIGN V

Mimari ihtiyaç programı. Araştırmaya dayanan tasarım. Arazi analizleri. Kentsel tasarımölçeğinde ve kütle kararları. Güncel mimarlık pratiğinin eleştirel bir değerlendirmesinden hareket eden ve afet bölgelerinde yapılacak yapılar, yangın güvenliği, otopark gibi konularda mevcut yasal çerçeveye uygun mimari tasarım kararları. Bina sistemlerinin entegrasyonu; mimarlıkta müşterinin rolünü tasarım sürecinde kullanabilme ve tasarımın farklı evrelerinde liderlik gösterebilme becerisini kazandırma. Mimari projelerin hazırlanmasında mesleki uygulama kuralları.


Architectural programming brief. Research-based design. Site analyses. Urban design and massing decisions. Architectural design decisions through a critical analysis of the actual professional practice, with reference to the extant legal framework on building codes in disaster-prone areas, fire safety, parking, etc. Abilities related with integrating the building systems, the role of a customer into the design process, and leadership during the different phases of design. Professional practice norms in architectural drawings.

AR 451 PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ (3-0) 3

PROJECT AND BUILDING MANAGEMENT

Proje ve bina yönetimi ilkeleri, günümüzün geçerli teknik ve araçları. Maliyet, kapsam, kalite, süre kavramları. Projenin oluşum, tasarım, yapım, onarım ve kullanım aşamaları. Liderlik, maliyet denetimi ve toplam kalite yönetimi kavramları.


Project management principles, techniques and tools that are being used in the field. Cost, scope, quality, time concepts. Project inception, design, construction, and operation and maintenance phases. Leadership, cost control and total quality management concepts.

CP 453 KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM PRENSİPLERİ (3-0) 3

URBAN PLANNING AND DESIGN PRINCIPLES

Bu ders kent plancıları ve mimarların kentsel yapı ve çevresi arasındaki zorlu etkileşimi tek yapı ölçeğinden kentin bütününe kadar keşfetmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ders konuları üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yerleşke ölçeğinde yapı ve yakın çevresinin analizi (toprak analizi, jeolojik ve jeomorfolojik analizi, kullanıcı analizi) tasarım programının hazırlanması ve tasarım etapları yer alacaktır. İkinci bölümde çeşitli kentsel tasarım bağlamları ve ölçeklerinde kentsel tasarım metot ve teknikleri


This course is specifically designed for planners and architects that aim to discover the uneasy interplay between the urban mass and its surrounding urban environment from individual building to the city as a whole. The course topics comprise three broad parts. The first part is devoted to art of site planning process covering site analysis (i.e. soil analysis, geological and geomorphologic analysis, topographical analysis, climatic analysis, noise analysis, user analysis), preparation of programme, and finally design stage. The second part of the course includes urban design method and techniques applying to different design context and scales. The third part includes the legal framework of planning and design at various scales such as regulations and legal procedures of land development and building permitting. Though the emphasis will be on Turkish practice, the third part will also demonstrate examples from western countries.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI

SEÇME DERS LİSTESİ


AR 310 Fotoğrafa Giriş (2+2) 3

Introduction to Photography

AR 311 Gözleme Dayalı Serbest El Çizim (3+0) 3

Freehand Drawing from Observation

AR 312 Mimari Portfolyo Tasarımı (3+0) 3

Architectural Portfolio Design

AR 313 Bilgisayar Destekli Mimari Çizim (2+2) 3

Computer Aided Architectural Drawing

AR 314 Mimari Tasarım Sunumunda İki Boyutlu Teknikler (2+2) 3

Two Dimensional Techniques in Presentation of Architectural Design

AR 315 Mimari Tasarımın Sunumunda Sinematik Teknikler (2+2) 3

Cinematic Techniques in Presentation of Architectural Design

AR 330 Form Strüktür İlişkileri (3+0) 3

Form Structure Relation

AR 334 Depremler ve Yapılar (3+0) 3

Earthquakes and Structures

AR 335 Tarihi Yapı Malzemeleri (3+0) 3

Historic Building Materials

AR 336 Çağdaş Toprak Mimarisi (3+0) 3

Contemporary Earth Architecture

AR 382 Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar (3+0) 3

Ecological Studies in Architecture

AR 383 Yapı Fiziğinde Aydınlatma Analizi (2+2) 3

Lighting Analysis in Building Physics

AR 384 Mimarlıkta Akustiğe Giriş (3+0) 3

Introduction to Architectural Acoustics

AR 403

Ürün Tasarımı Seçmeli Stüdyosu

(2+2) 3

Elective Studio in Product Design

AR 404

Mimari Koruma Seçmeli Stüdyosu

(2+2) 3

Elective Studio in Architectural Conservation

AR 405

İç Mekan Tasarımı Seçmeli Stüdyosu

(2+2) 3

Elective Studio in Interior Design

AR 406

Peyzaj Tasarımı Seçmeli Stüdyosu

(2+2) 3

Elective Studio in Landscape Design

AR 420 Mimarlık Üzerine Seçme Okumalar (3+0) 3

Selected Readings in Architecture

AR 423 Geleneksel Mimarlık (3+0) 3

Vernacular Architecture

AR 424 Mimaride Yöresellik (3+0) 3

Regionalism in Architecture

AR 425 Mimari Mirasa Güncel Arkeolojik Yaklaşımlar (3+0) 3

Contemporary Archaeological Approaches to Architectural Heritage

AR 426 Mekânsal Algı ve Temsil (3+0) 3

Spatial Perception and Representation


AR 427 Çevresel Psikoloji (3+0) 3

Environmental Psychology

AR 428 Oryantalizm ve Mimari (3+0) 3

Orientalism and Architecture

AR 429 Mimari Restorasyona Giriş (3+0) 3

Introduction to Architectural Restoration

AR 433 Strüktür Tarihi Üzerine Düşünme (3+0) 3

Thinking on the History of Structure

AR 440 Mimari Tasarım Yaklaşımları (3+0) 3

Architectural Design Approaches

AR 444 Mimaride Değerlendirme ve Programlama (3+0) 3

Programming and Evaluation in Architecture

AR 446 Tasarım Evrimi (3+0) 3

Design Evolution

AR 447 Tasarımda Örnek Çalışmalar (3+0) 3

Case Studies in Design

AR 453 Mimarlıkta Çelik (3+0) 3

Steel in Architecture

AR 454 Yapı Projesi Programlanması (2+2) 3

Construction Project Planning & Scheduling

AR 455 Yapım Yönetimi (3+0) 3

Construction Administration

AR 456 Yapı Ekonomisi (3+0) 3

Building Economics

AR 462 Konut Çalışmaları (3+0) 3

Housing Studies

AR 463 Mimari Tasarımda Hızlı Prototipleme (2+2) 3

Rapid Prototyping in Architectural Design

AR 471 Mimarlıkta “Avangard” (3+0) 3

The Avant-garde in Architecture

AR 472

Anadolu'nun Ortaçağ Mimari Yapı Tipleri

(3+0) 3

Architectural Building Types of Medieval Anatolia

AR 473

Selected Issues on Architecture and the City

(3+0) 3

Mimarlık ve Kent Mekanı Üzerine Seçilmiş Konular

AR 475

Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı

(3+0) 3

Architecture of the Republican Era

AR 483 Isıl-Akışkan Bilimlerine Giriş (3+0) 3

Introduction to Thermal-Fluid Sciences

AR 485 Bütünleşik Yapı Sistemleri (3+0) 3

Integrated Building Systems

AR 486 Pasif Sistem ile Bina Isıtma ve Soğutma Tasarım İlkeleri (3+0) 3

Design Principles of Passive Heating and Cooling Systems of Buildings

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI

SEÇME DERS İÇERİKLERİ

AR 310 FOTOĞRAFA GİRİŞ (2+2) 3

INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY

Bu ders öğrencilerin gördükleri nesneleri, çerçevelemeyi, fotoğrafını çekmeyi banyo ve baskı aşamalarını öğrenmelerini sağlar. Bu ders keza doku, form, biçim gölge ışık gibi fotoğraf ve kompozisyon prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır.


This course enables the students visualize the pictures, shoot, develop and print what they see. It is also designed to teach compositions and principles of Photography including light, shade, shape form and pattern.

AR 311 GÖZLEME DAYALI SERBEST EL ÇİZİM (3+0) 3

FREEHAND DRAWING FROM OBSERVATION

Nesne, insan figürü, iç ve dış mekân çizim alıştırmaları. Perspektif çizim, renkle çizim, çizgisel çizim, tonal çizim ve oranlama. Kurşunkalem, mürekkep, karakalem, boya kalem ve sulu boya gibi ortamlarla gerçek hayattan serbest el çizimler.


Drawing studies based on objects, local interior and exterior spaces, and the human figure. Perspective drawing, proportioning, line drawing, tone drawing, and drawing with color. Freehand drawing from life, using a pencil, ink, charcoal, crayon, and watercolor media.

AR 312 MİMARİ PORTFOLYO TASARIMI (3+0) 3

ARCHITECTURAL PORTFOLIO DESIGN

Bu ders bir tasarım çalıştayı olarak maket fotoğraflama teknikleri, sayfa düzenleme programları ve grafik tasarımını içerecek, olası mimari portfolyo formatlarını tartışacaktır.


The course will work as a design workshop and it will include model photography techniques, instruction in computer page formatting soft wares and graphic design. Possible portfolio formats will be discussed.

AR 313 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ ÇİZİM (2+2) 3

COMPUTER AIDED ARCHITECTURAL DRAWING

Ders, mimarlık öğrencisinin tasarım, eskiz yapma ve sunum aşamalarında iki boyutlu bilgisayar programlarını kullanabilmesi için gerekli bilgi altyapısının oluşturulmasını içerir. Birçok bilgisayar destekli iki boyutlu çizim programının ortak çizim konvansiyonu olan çizgi-çokgen-daire vb. kullanarak çizim yapma, katman mantığının kavratılması, gerekli modifikasyon araç ve yöntemlerinin kullanılması, sonuç ürünün mimari teknik resim kurallarına göre çıktısının alınması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilere bu yöntemlerin pratiğini kazandırmak için, etkili mimari çizim yazılımlarından biri ile yukarıda açıklanan konvansiyonlar ele alınacaktır.


The course offers students fundamental information on 2D CAD softwares for sketching, designing, and preparing presentations in the design process. Contents of the course include fundamental drawing tools such as line, polygon, and circle, layers in drawings, modification techniques, and plotting techniques based on technical drawing conventions. One of the 2D architectural drawing softwares will be used as the application medium of one of the drawing conventions enumerated above.

AR 314 MİMARİ TASARIM SUNUMUNDA İKİ BOYUTLU TEKNİKLERİ (2+2) 3

TWO DIMENSIONAL TECHNIQUES IN PRESENTATION OF ARCHITECTURAL DESIGN

Ders, mimarlık öğrencisinde, uygulamalı yöntemler yardımıyla, tasarımın etkili görsellik içerisinde sunulabilmesi için gerekli grafik tasarım altyapısının oluşturulmasını içerir. Etkili poster sunumda bulunması gereken özellikler, renk kullanımı, tasarımın kavramsal yaklaşımına uygun sunum yöntemleri, vurgunun önem ve yöntemi ile uygun arka plan kullanımı gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.


The course offers students fundamental information on graphical design to enable effective presentation of architectural projects. Characteristics of efficacious poster presentation, use of colour in presentations, suitable presentation techniques, importance and methods of placing emphasis on the concept of the project, and background graphics comprise the content of this course.

AR 315 MİMARİ TASARIMIN SUNUMUNDA SİNEMATİK TEKNİKLERİ (2+2) 3

CINEMATIC TECHNIQUES IN PRESENTATION OF ARCHITECTURAL DESIGN

Ders, mimarlık öğrencisinde, uygulamalı yöntemler yardımıyla, bir tasarımın etkili sunumunun yapılabilmesi için gerekli görselleme, animasyon ve film üretebilme altyapısının oluşturulmasını içerir. Mimari tasarımın sunumunda önemli ve etkili bir yer tutan animasyon temelli sunum teknikleri, bu sunum tekniklerinin hazırlanması, sunumlarda dikkat edilecek incelikler, sunumu zenginleştirecek ekstra araçların kullanımı gibi konular dersin içeriğini oluşturur.


The course aims to give the students fundamental information on cinematic methods such as visualization, animation, film making by class exercises and applications. Animation based presentation techniques, applications of these techniques, tricks and important points in animations, extra tools for animations comprise the contents of this course.

AR 330 FORM STRÜKTÜR İLİŞKİLERİ (3+0) 3

FORM STRUCTURE RELATIONS

Temel fizik kuralları ve basit strüktürel sistemler öğretilecektir. Dersin ilk bölümü temel fizik kurallarının anlatımını içermektedir. • Vektörler, bileşke kuvvetler, yayılı yükler,

 • Rijit cisimlerin dengesi,

 • Newton kanunları

 • Moment, serbest cisim diyagramı Dersin ikinci bölümü mimarideki strüktürel sistemlerin ve bileşenlerinin anlatımını içermektedir.

 • Strüktürel elemanlarda iç ve dış kuvvetler,

 • Strüktürel gereklilikler; denge, stabilite, dayanıklılık

 • Mesnet tipleri ve bağ tipleri

 • Basit strüktürel sistemler; form aktif sistemler, kafes sistemler, çerçeveler, kabuk sistemler
Basic physical principles and simple structural systems will be thought.
The first part of the course presents the basic physical principles and includes the following:

 • Vector representation, resultant forces, distributed forces

 • Translational and rotational equilibrium

 • Newton laws,

 • Moment, free-body diagrams, types of loads.

 • The second part of the course considers the behavior of structural systems and their components in architecture and includes the following:

 • Basic stresses and strain of components

 • Structural reguirements; equilibrium, stability, strength

 • Support and conection types,

 • Simple structural systems; form active structures, trussed systems, framed systems, shell systems

AR 334 DEPREMLER VE YAPILAR (3+0) 3

EARTHQUAKES AND STRUCTURES

Deprem kaynak ve transfer mekanizmaları, Depremlerin ölçümü, Basit doğrusal sistemlerin deprem yükleri altındaki davranışı, Davranış spektrumu, Tasarım spektrumu, Deprem hareketinin karakteristik özellikleri, Zemin özelliklerinin etkileri, Yapıların geometrisinin deprem davranışına etkileri, Yapılardaki yapısal olmayan mimari bileşenlerin deprem etkilerine karşı tasarımı, Performans hedefli tasarıma giriş, Mevcut yapıların depremlere karşı güçlendirilmelerine giriş.


Earthquakes source and transfer mechanisms, Measuring earthquakes, Response of simple linear systems to earthquake loads, Response spectra, Design spectra, Characteristics of earthquake ground motion, Site effects, Structural configuration characteristics and their effects, Design considerations for architectural components, Concept of performance based design, Concept of seismic upgrading of existing structures.

AR 335 TARİHİ YAPI MALZEMELERİ (3+0) 3

HISTORIC BUILDING MATERIALS

Tarihi yapılarda uygulanan inşaa tekniklerinin kısaca tanıtımı ile başlanarak, tarihi yapılarda kullanılan taş, toprak ve ahşap gibi doğal haliyle kullanılan yapı malzemeleri, kerpiç, tuğla, harç ve beton gibi doğal malzemelerle hazırlanan yapı malzemeleri ile koruyucu ya da dekoratif amaçlı malzemelerin hazırlama yöntemleri hakkında bilgiler.


Starting with the brief explanation of construction techniques in historic structures, introduction of stone, earth and wood used in their natural states, and those such as adobe, brick, mortar and concrete that are prepared by means of special processes with the materials found in nature. In addition, the preparation techniques of other construction materials used for the purpose of protection and decoration are also introduced.

AR 336 ÇAĞDAŞ TOPRAK MİMARİSİ (3+0) 3

CONTEMPORARY EARTH ARCHITECTURE
Geleneksel yapım yöntemleri ve toprağın yapı malzemesi olarak kullanımının tarihsel örnekler aracılığıyla incelenmesi; Toprağın yapı malzemesi olarak fiziksel ve kimyasal niteliklerinin aktarılması; çağdaş mimaride toprak kullanımının örnekler aracılığıyla araştırılması
Evaluation of traditional construction methods and the use of earth as a construction material in the light of historical cases; explanation of physical and chemical caracteristics of earth as a building material; the search for use of earth as an alternative construction material in contemporary architecture.

AR 382 MİMARİDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR (3+0) 3

ECOLOGICAL STUDIES IN ARCHITECTURE

Ekoloji kavramı ve mimariye yansımaları üzerine teorik yaklaşım; yeşil ve sürdürülebilir mimari kavramları; mimaride ekolojik tasarımın gelişimi; Türkiye ve diğer ülkelerde ekolojik bakış açısı ile yapılmış farklı örnekler.


Theoretical framework of ecological approach and its reflection to architecture; The concepts of green and sustainable architecture; Historical evolution of ecological design in architecture; The examples of different approaches in ecological point of view from Turkey and the other countries.

AR 383 YAPI FİZİĞİNDE AYDINLATMA ANALİZİ (2+2) 3

LIGHTING ANALYSIS IN BUILDING PHYSICS

Bu ders, öğrencilerin, mimari aydınlatma tasarımı ve analizi konuları hakkında temel prensipleri öğrenmeleri için ve söz konusu konular için araştırma yöntemlerini öğrenip uygulayabilecekleri bir derstir. Eğitim metodu ödevler ve uygulama çalışmaları ile destekli teorik ders anlatımları olacaktır. Öğrencilerden aydınlatma tasarımı ve analizi konularında basit problemler üzerine araştırma yapılması ve rapor hazırlanması beklenmektedir. Teori ve uygulama arasında güçlü bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır.


This is a course to introduce principles of lighting design and analysis of buildings under the basic issues of building physics; and to conduct research methods for these topics. The education method is based on lectures with working assignments and practical exercises. Students will conduct research into each issue of lighting in simple problems and report them. The aim is to set a strong link with theory and practical problems.

Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


azrbaycann-grkmli-32.html

azrbaycann-grkmli-37.html

azrbaycann-grkmli-41.html

azrbaycann-grkmli-46.html

azrbaycann-grkmli-50.html


S. C.ƏLİYev, H. M. Haciyeva, N. C. MİKayilzadə TİBBİ - SəHifə 34
§ 50 Grounds For Absolute Divorce In Cases Of Incurable Insanity
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО И ЕГО СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА - Курс Лекций Для Студентов Высших Учебных Заведений
Клиническая Ситуация 3 - Организация Терапевтического Кабинета
Текущая Аттестация Обучающихся Проводится Преподавателем В Следующих Формах
2 Тарау. БұРғЫлау МұНарасын ЖәНе БұРғЫлық - Жерасты Амалымен ЖұМыстар ЖүРгізу Кезіндегі өНеркәСіптік қАуіпсіздік Талаптары
Ako Stratil Som Ja, Nieto VäčšIna Moslimov Na ZáPade, Ktorí Nemajú PríStup K TýMto Znalostiam - Bet 34
Tribunale Di Piacenza
КАРАТЕЕВ Михаил Тихонович - Книга Адресована Родственникам Погибших, Поисковикам, Работникам Органов Государственной...
Законодательства О Спорте Монография Москва 2011 ; 349. 23; 34. 096; 347. 83; 340. 13 - Бет 20